Wydarzenia

PKP TELKOL idzie do sądu. “Będziemy walczyć o dobre imię spółki”

Zarząd PKP TELKOL w oficjalnym komunikacie odniósł się do informacji publikowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dot. Planów zwolnień grupowych w warszawskiej spółce. – To informacje całkowicie nieprawdziwe – komentują przedstawiciele PKP TELKOL. Pełną treść informacji publikujemy poniżej.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poinformowało opinię publiczną o planowanych zwolnieniach grupowych w spółce PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rzekome zwolnienia grupowe miały objąć aż 678 pracowników spółki. Są to informacje całkowicie nieprawdziwe. Mimo to, stały się one źródłem wielu publikacji prasowych w Internecie, stacjach telewizyjnych i radiowych. Mając na uwadze rangę zarzutów stawianych spółce oraz podstawowe zasady rzetelności i staranności dziennikarskiej, autorzy takich publikacji powinni umożliwić PKP TELKOL sp. z o.o. przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Tak się jednak nie stało, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych spółki.

Całkowicie koniecznym w tej sytuacji jest więc poinformowanie opinii publicznej o rzeczywistym stanie faktycznym sprawy – opartym na prawdzie.

Zarząd PKP TELKOL sp. z o.o. od wielu miesięcy prowadzi dialog ze związkami zawodowymi w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, który m.in. reguluje kwestię świadczeń przysługujących pracownikom – w sposób korzystniejszy, niż przepisy Kodeksu pracy. W obecnej sytuacji spółka nie jest w stanie wypłacać tych świadczeń z uwagi na pogarszającą się kondycję finansową. Obie strony przywołanych rokowań zgodziły się w kwestii konieczności zmiany części zapisów układu zbiorowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, wymaga to dostosowania warunków umów o pracę w trybie wypowiedzeń zmieniających. Intencją Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o. jest rozwój firmy, poszerzenie zakresu jej działalności, a w przyszłości zwiększanie zatrudnienia. Tym samym, spółka nie zamierza i nie planuje przeprowadzenia zwolnień grupowych. Należy podkreślić, że związki podpisały 28 maja 2020 r. nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który na nowo będzie regulował wszelkie uprawnienia pracowników spółki PKP TELKOL sp. z o.o. Tym bardziej dziwi fakt, iż przed kilkoma dniami spółka otrzymała negatywną odpowiedź OPZZ w zakresie usunięcia nieprawdziwych informacji zawartych w artykule. Ponadto, OPZZ w swoim wystąpieniu wskazało, że jego działanie w żadnym wypadku nie narusza dóbr osobistych spółki PKP TELKOL sp. z o.o. – nie można mu przypisać bezprawności, a spółka nie poniosła też krzywdy. Sam zaś fragment spornego artykułu oraz wystąpienia medialne przewodniczącego OPZZ mieściły się w granicach ram dopuszczalnej krytyki i stanowi działanie w uzasadnionym interesie publicznym. Twierdzenia te stanowią jednak przede wszystkim próbę manipulacji, której trzeba się stanowczo przeciwstawić. Intencją spółki nigdy nie było przeprowadzenie definitywnych zwolnień grupowych pracowników, a o ochronę swojego dobrego imienia i reputacji PKP TELKOL sp. z o.o. będzie walczyć w sądzie.

PKP TELKOL: Jest porozumienie w sprawie ZUZP

Nieprawdziwe informacje publikowane przez OPZZ naruszają dobra osobiste spółki, w szczególności jej reputację i renomę, na które pracowała ona przez wiele lat. Zważywszy na wolę polubownego zakończenia sporu ze strony spółki, OPZZ zostało wezwane do usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych – jednak odmówiło ono opublikowania oświadczenia i usunięcia spornego wpisu. Spółka PKP TELKOL sp. z o.o. jest więc zmuszona do obrony swojego dobrego imienia na drodze postępowania sądowego. PKP TELKOL sp. z o.o. jest spółką o specjalnym charakterze strategiczno-obronnym – również w zakresie infrastruktury krytycznej. Oprócz strat wizerunkowych wywołanych niniejszą sprawą należy mieć również na uwadze fakt, że spółka doświadcza też z tego powodu strat biznesowych, bowiem zarzuty pozostające w przestrzeni publicznej – a do których PKP TELKOL sp. z o.o. nie miała do tej pory możliwości się ustosunkować – niejednokrotnie stanowiły już utrudnienie w możliwości prowadzenia normalnej działalności z dotychczasowymi kontrahentami, którym konieczne było wyjaśnienie faktycznych – prawdziwych – okoliczności sprawy.

Wystąpienie z niniejszym komunikatem pozwoli przedstawić spółce PKP TELKOL sp. z o.o. swoje stanowisko w sprawie zarzutów, jakoby planowała ona przeprowadzenie definitywnych zwolnień grupowych pracowników. Materiały prasowe pozostające w przestrzeni publicznej naruszają dobre imię i reputację spółki – nie miała ona możliwości ustosunkować się do tych zarzutów. Zwracamy się więc z prośbą o umożliwienie zabrania nam głosu w debacie publicznej – poprzez opublikowanie materiałów prasowych o rzeczywistej sytuacji w spółce.

Spółkę PKP TELKOL sp. z o.o. reprezentuje mec. Lech Obara z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie. Kancelaria wygrała w ostatnim roku (prawomocnie) głośny proces p. Jerzego Szmita przeciwko wydawcy dziennika „Fakt” o ochronę jego dóbr osobistych naruszonych publikacją prasową. Kancelaria prowadzi również głośne procesy o ochronę dóbr osobistych byłych więźniów obozów koncentracyjnych w związku ze stosowaniem określenia „polskie obozy zagłady”.

Zarząd PKP TELKOL sp. z o.o.

 

Reklama