Aktualności Inwestycje Raport z Polski

Planowanie inwestycji transportowych Zintegrowany Model Ruchu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ukończyło pracę nad bazową wersją Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) dla Polski, opracowanego w kompleksowej formule dla całego sektora transportu.

Model jest profesjonalnym narzędziem, które ma wesprzeć planowanie przyszłych inwestycji transportowych. Skorelowane dane będą wykorzystywane do analiz w zakresie nowych dróg, linii kolejowych, a także połączeń autobusowych i lotniczych. Wszystko to z myślą m.in. o nowej perspektywie 2021-2027, w której Komisja Europejska będzie wymagała zgodności z modelem.

CUPT rozpoczął pracę nad modelem już w 2018 r. wespół z firmą ARUP. Dzięki temu szeroko zakrojonemu narzędziu, jakim jest zintegrowany model ruchu będzie można prowadzić kompleksowe analizy adresujące m.in. poniższe potrzeby:

 • optymalizacji procesu planowania strategicznego i wdrażania polityki transportowej na poziomie krajowym i regionalnym,
 • oceny przyszłych strategicznych planów transportowych w Polsce,
 • oceny nowych dużych projektów inwestycyjnych,
 • analizy wariantowej opcji inwestycyjnych.

Model jest profesjonalnym narzędziem, które ma wesprzeć planowanie przyszłych inwestycji transportowych

Model opracowywany jest przy użyciu oprogramowania PTV VISUM i oparty jest na klasycznym podejściu czterostopniowym odwzorowującym popyt transportowy w zakresie:

 • potencjału generowanego,
 • rozkładu przestrzennego podróży,
 • wyboru sposobu podróżowania,
 • rozkładu podróży w sieci transportowej.

Metodologia budowy modelu transportowego ZMR oparta jest na stworzeniu modelu bazowego na rok 2015 oraz modelu prognostycznego w horyzontach czasowych 2019, 2025, 2030 i w dalszych odległych okresach. Takie podejście do prognoz ruchu umożliwia najbardziej prawdopodobne zobrazowanie systemu transportowego w perspektywie krótko i długoterminowej, w oparciu o przyjęte założenia rozwoju sieci transportowej oraz zmiany socjodemograficzne.

Model obejmuje w swojej kompleksowości sieć drogową oraz siatkę połączeń publicznego transportu zbiorowego: sieć kolejową, połączenia autobusowe, jak również sieć dróg śródlądowych oraz krajową siatkę połączeń lotniczych.


Struktura modelu podaży oparta jest o rejony komunikacyjne będące gminami, dodatkowo uwzględniając kompleksowość dużych miast w Polsce. Model popytu oparty jest na odwzorowaniu przemieszczania się podróżnych w trzech głównych motywacjach podroży zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi:

 • podróżujących w celach służbowych (dom-biznes),
 • podróżujących codziennie w relacjach dom-praca-dom (tzw. commuting),
 • podróżujących w innych motywacjach dom-inne (np. turystyka, zakupy, itd.).

Opracowanych na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu (KBR). Potoki ruchu dla transportu indywidualnego i publicznego zbiorowego na rok 2015 zobrazowano powyżej.

ZMR jest zatem narzędziem wsparcia dla wypełnienia warunków finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. CUPT za pomocą narzędzia ZMR będzie wspierał ministerstwa w spełnieniu warunkowości podstawowej i wykazaniu spójności planowania transportu na poziome regionalnym oraz krajowym.

Dodaj komentarz