Polregio Raport z Polski

POLREGIO S.A. coraz bliżej zawarcia umowy PSC na Podlasiu

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zarzuty zgłoszone przez spółkę Arriva RP Sp. z o.o. pod adresem POLREGIO S.A. dotyczące między innymi rzekomego czynu nieuczciwej konkurencji, nadużywania pozycji dominującej, kalkulacji rozsądnego zysku oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności. Jak wynika z ustnych motywów rozstrzygnięcia Izby, zastosowana przez POLREGIO metodyka kalkulowania oferty została uznana za politykę cenową mieszczą się w granicach uczciwej walki rynkowej. Odwołanie dotyczyło ogłoszonego w maju wyniku przetargu na kolejowe przewozy pasażerskie w wojewódzkim podlaskim, w którym wskazano, że największy polski przewoźnik złożył najkorzystniejszą ofertę. W celu zakończenia procesu przetargowego POLREGIO S.A. będzie musiało złożyć jeszcze wyjaśnienia w sprawie kalkulacji ceny w trzech kategoriach: energii trakcyjnej, kosztów taboru oraz kosztów drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

Fot. POLREGIO
Fot. POLREGIO

We wrześniu ubiegłego roku marszałek województwa podlaskiego ogłosił przetarg na przewozy kolejowe na lata 2025 – 2029. Zamówienie zostało jednak unieważnione ze względu na przekroczony przez oferentów kosztorys. W lutym tego roku władze samorządowe woj. podlaskiego wznowiły przetarg, do którego potencjalni oferenci zgłosili szereg uwag. Zarówno POLREGIO S.A., jak i Arriva RP Sp. z o.o. odwołali się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) zgłaszając zastrzeżenia do warunków zamówienia. Wiele z nich znalazło odzwierciedlenie w wyroku KIO z 5 marca br., który nakazał urzędowi marszałkowskiemu m.in. zwiększenie poziomu dopuszczalnej waloryzacji kosztów ponoszonych przez przewoźników realizujących umowę PSC co m.in. pozwoliło POLREGIO na skalkulowanie bardziej konkurencyjnej oferty.

Z końcem maja br. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wybrał najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło POLREGIO. Spółka zobowiązała się, że przez kolejnych pięć lat (tj. w latach 2026-2030) obsługiwać będzie pasażerów w tym regionie kraju. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego został jednak zakwestionowany przez drugiego z oferentów – spółkę Arriva RP. Sp. z o.o.

Jak wynika z ustnych motywów rozstrzygnięcia Izby, większość zastrzeżeń Arriva RP Sp. z.o.o. zostało przez KIO oddalonych, jednak aby nowa umowa Urzędu Marszałkowskiego z POLREGIO mogła wejść w życie wraz z początkiem 2026 roku, Spółka będzie musiała udzielić Zamawiającemu wyjaśnień w sprawie kalkulacji ceny w następujących trzech kategoriach: energii trakcyjnej, kosztów taboru oraz kosztów drużyn trakcyjnych i konduktorskich. Wezwanie do złożenia wyjaśnień zostało nakazane Zamawiającemu tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, przez Krajową Izbę Odwoławczą. Wątpliwości Izby nie wzbudziła metodologia kalkulacji oferty POLREGIO w obszarze paliwa trakcyjnego, dostępu do linii kolejowych i obiektów dworcowych czy kalkulacji rozsądnego zysku. Szczegóły rozstrzygnięcia zostaną przeanalizowane przez Spółkę po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Dodaj komentarz