Aktualności Pasażer

Prawa pasażerów z gwarancją Unii Europejskiej

Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) w Parlamencie Europejskim przyjęła porozumienie w sprawie nowelizacji Rozporządzenia (WE) 1371/2007. Celem dokumentu jest określenie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, aby zagwarantować im ochronę w razie zakłóceń w podróży, a także poprawić efektywność i atrakcyjność przewozów kolejowych.

Konsensus został osiągnięty podczas trialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą UE, reprezentowaną przez prezydencję niemiecką. Wprowadzone zmiany mają m.in. pomóc pasażerom w przypadku opóźnień i odwołań, poprawić dostęp i pomoc osobom o ograniczonej mobilności oraz stworzyć bardziej wyspecjalizowane przestrzenie dla przewozu rowerów. Co ważne porozumienie doprecyzowuje pojęcie „siły wyższej”, w ten sposób wyrównuje szanse kolei na polu konkurencji z innymi gałęziami transportu zbiorowego.

Po przyjęciu projektu – poseł sprawozdawca, którego TRAN wyznaczyła w 2017 r. do kierowania nad pracami, wnoszenia poprawek i propozycji – Bogusław Liberadzki z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim powiedział:

– Osiągnęliśmy ważne porozumienie dotyczące przyszłości europejskiego transportu kolejowego. Udało nam się zapewnić takie same minimalne prawa pasażerów w całej UE, jeśli chodzi o miejsca na rowery, bilety bezpośrednie i prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. To ważne usprawnienia w uczynieniu podróży koleją wygodniejszą i bardziej przyjazną dla pasażerów.

Przyjęte uzgodnienia wzmacniają prawa pasażerów w przypadku wystąpienia opóźnień. Jeśli oczekiwanie na pociąg przekroczy 100 minut, przewoźnik kolejowy będzie zobowiązany do pomocy podróżnym w znalezieniu najlepszej alternatywy – zapewnienia realizacji połączenia w jakikolwiek możliwy sposób. Rozwiązanie to wzorowane jest na przepisach obowiązujących przewoźników lotniczych. Wzmocnione zostały prawa osób niepełnosprawnych. Dotychczas musieli oni zgłaszać u operatorów informacje o swoich planach podróży z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Teraz czas ten ma zostać skrócony do 24 godzin, co ma zacząć obowiązywać od 30 czerwca 2026 r. Powołując się na cel zrównoważonej mobilności, przewoźnicy inwestujący w nowe wagony zostali zobligowani do wyposażenia ich w specjalne stojaki i przestrzenie przeznaczone do przewozu rowerów.

Przyjęte uzgodnienia wzmacniają prawa pasażerów w przypadku wystąpienia opóźnień

Klauzula „siły wyższej” zwalnia przewoźników z wypłat odszkodowań w przypadku opóźnień spowodowanych katastrofami naturalnymi czy klęskami żywiołowymi, którym nie mogli zapobiec. Osiągnięty kompromis pozwoli chronić interesy całego sektora kolejowego w UE, ponieważ zrównanie praw przewoźników kolejowych z lotniczymi i autokarowymi, pozwala na utrzymanie konkurencyjności kolei.

Zadowolenia z wypracowanych rozwiązań nie kryje PKP SA, której Przedstawicielstwo w Brukseli było zaangażowane w prace nad projektem. Porozumienie opiera się na założeniu, które Grupa PKP postulowała wobec instytucji UE od momentu rozpoczęcia prac, czyli potrzebie zachowania zrównoważonego podejścia – z jednej strony zapewniającego pełne przestrzeganie praw pasażerów, z drugiej – nakładającego na sektor kolejowy realne do spełnienia wymogi.

Prezes Zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński powiedział, że:

– Wiosną tego roku Komisja Europejska zaproponowała, by rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. Dziś większość państw unijnych docenia zalety kolei jako transportu niskoemisyjnego, najmniej uciążliwego dla środowiska naturalnego i jednocześnie efektywnego, pozwalającego na w doskonały sposób realizować potrzeby mobilności w zakresie transportu międzynarodowego, międzymiastowego i aglomeracyjnego. Zaangażowanie Przedstawicielstwa PKP w Brukseli w prace legislacyjne związane z najważniejszym dokumentem regulującym relacje pomiędzy pasażerami, przewoźnikami a zarządcami dworców i stacji kolejowych pozwoliło osiągnąć kompromis korzystny nie tylko dla spółek z Grupy PKP, ale także całego sektora kolejowego. Mam głęboką nadzieję, że przyszły rok w Unii Europejskiej, mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, będzie należał właśnie do kolei.

Jak podkreślają władze PKP SA, w projekcie rozporządzenia udało się ująć większość postulatów Spółki. Takie rozwiązania pozwolą zapewnić równe reguły gry na rynku transportu zbiorowego. Przyjęte wytyczne umożliwią operatorom kolejowym kontynuowanie ich wysiłków na rzecz podniesienia jakości oferowanych usług bez narażania sektora na realne ryzyko utraty konkurencyjności, co miałoby miejsce w przypadku wdrożenia innych rozwiązań.

Zadowolenia z wypracowanych rozwiązań nie kryje PKP SA, której Przedstawicielstwo w Brukseli było zaangażowane w prace nad projektem


Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 określające prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym obowiązujące od grudnia 2009 r. Komisja Europejska w raporcie opublikowanym w 2013 r. zwróciła uwagę na pewne problematyczne obszary stosowania rozporządzenia, co potwierdziła ocena skutków z 2017 r. W celu znalezienia większej równowagi pomiędzy interesami pasażerów kolei w UE a przewoźników, KE we wrześniu 2017 r. przedstawiła projekt unowocześnienia europejskich praw pasażerów, który został skierowany do Komisji Transportu i Turystyki. Negocjacje międzyinstytucjonalne w tej sprawie rozpoczęły się 28 stycznia 2020 r., jednak z powodu pandemii zostały przerwane. Posiedzenia trójstronne wznowiono 23 czerwca 2020 r., a finalnie podczas czwartego dialogu trójstronnego – 1 października 2020 r. osiągnięto porozumienie. Po przyjęciu uzgodnionych zmian przez Parlament Europejski wejdą one w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a zaczną obowiązywać 24 miesiące później.

Reklama