Publikacje Firm Raport z Polski Wydarzenia

Rewolucja w składce zdrowotnej – ile od stycznia 2022r. zapłacą przedsiębiorcy?

W związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem w 2022 roku poza szeregiem zmian podatkowych przedsiębiorców obejmie nowy sposób ustalenia wysokości składki zdrowotnej.

Do tej pory osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane były do opłacania składki zdrowotnej w zryczałtowanej wysokości wynoszącej 9% zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Tak ustalona składka obowiązywała przez cały rok kalendarzowy.

W 2021 była to kwota 381,81 zł. Po wejściu w życie Polskiego Ładu składka zdrowotna będzie zależna w głównej mierze od formy opodatkowania. Część przedsiębiorców za styczeń 2022 zapłaci ją jeszcze na starych zasadach. Tak będzie w przypadku rozliczających podatek według skali podatkowej i liniowo. Dla tych przedsiębiorców Polski Ład wprowadza rok składkowy trwający od 1 lutego do końca stycznia kolejnego roku.

Wysokość składki zdrowotnej za styczeń znana będzie dopiero pod koniec stycznia, kiedy GUS ogłosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku. Osoby stosujące opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej będą musiały naliczać składki według nowych zasad w deklaracji za styczeń 2022 roku.