Aktualności

Sprzedaż kart podarunkowych oraz voucherów, a moment powstania przychodu

Zrealizowanie karty podarunkowej lub vouchera będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Takie wnioski potwierdzają też interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo w interpretacji z dnia 15 października 2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.285.2018.6.AP organ uznał, że „Dopiero zatem zrealizowanie karty podarunkowej/vouchera (wydanie rzeczy, wykonanie usługi) będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki. Natomiast w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie klient nie zrealizuje uprawnień wynikających z karty podarunkowej/vouchera, Spółka będzie miała obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta w dniu, w którym upłynie termin ważności karty podarunkowej/ vouchera.”
W ostatnim czasie obserwujemy, iż w celu zachowania konkurencyjności na rynku, pozyskania nowych klientów czy też zwiększenia wolumenu sprzedaży firmy oferują do sprzedaży karty podarunkowe i vouchery do wykorzystania na oferowane usługi lub towary. Klient, który dokonał zakupu takiego znaku ma możliwość jego późniejszego wykorzystania lub też wręczenia innej osobie w formie np. upominku. Karty i vouchery mają z góry określoną wartość oraz termin realizacji. Zdarza się, że klient kupuje kartę, której realizacja następuje w kolejnych miesiącach. Oznacza to, że firma otrzymała środki pieniężne na realizację czegoś, co ma być zrealizowane w przyszłości. W takich sytuacjach powstają wątpliwości, kiedy firma powinna wykazać przychód z tego tytułu. Przykład: klient kupuje kartę podarunkową w dniu 23 lipca 2018 r. i przekazuje ją w prezencie. Osoba, która otrzymała kartę realizuje ją w dniu 31 października 2018 r. Kiedy powstaje przychód w dacie sprzedaży czy dacie realizacji?
W art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, cytowanej dalej jako CIT, wyszczególnione są sytuacje, które nie są traktowane jako przychód podatkowy. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 CIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
Moment powstania przychodu w CIT określa art. 12 ust. 3a, zgodnie z którym jest to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Karta podarunkowa jest dokumentem odzwierciedlającym pewną, ustaloną wartość pieniężną, uprawniającą do późniejszego nabycia towarów lub usług. W momencie zakupu karty nie dochodzi do przeniesienia żadnych substratów majątkowych i nie zostaje świadczona żadna usługa. Dopiero więc w momencie zrealizowania karty podarunkowej przez jej posiadacza, powstaje przychód o którym mowa w art. 12 ust. 3 i 3a CIT. Oznacza to, że w podanym przykładzie obowiązek podatkowy powstanie w dniu 31 października 2018 r.
Z przywołanej na wstępie interpretacji wynika także, że wydanie (sprzedaż) vouchera nie jest wydaniem towaru, ani świadczeniem usługi i obowiązek podatkowy następuje także dacie jego realizacji.
Podsumowując: zrealizowanie karty podarunkowej/vouchera będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie klient nie zrealizuje uprawnień wynikających z karty podarunkowej czy też vouchera, to obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta następuje w dniu, w którym upłynie termin ważności.

Dodaj komentarz