Aktualności

Stosowanie obniżonej 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych

Obowiązujące do końca 2018 r. przepisy umożliwiały stosowanie preferencji podatkowej w postaci 15% stawki podatku, małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym działalność – w roku, w którym ta działalność była podejmowana. Dochody pozostałych podmiotów były objęte 19% podatkiem.

Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona nowa stawka w wysokości 9%, która zastąpiła dotychczasową 15%.
Zmiany w tym zakresie nastąpiły na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Stawkę podatku w wysokości 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych mogą stosować mali podatnicy. Dla podatnika kontynuującego działalność jest to kwota przychodów za rok 2018 ( jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) 5.135.000,00 zł. Dodatkowo w roku 2019 przychody nie mogą przekroczyć, kwoty 5.162.000,00 zł. Dla podatników rozpoczynających działalność przychody muszą się zmieścić w limicie 5.162.000,00 zł.
Do ustalenia czy podatnik nie przekroczył limitu 1.200.000 mln euro, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika w roku podatkowym, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych.
Nie każdy jednak mały podatnik, może z obniżonej stawki korzystać. Obniżonej stawki nie może stosować podatnik, który rozpoczął działalność, oraz który w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym został utworzony:

  1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
  4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
  5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Podatnicy chcący skorzystać z obniżonej stawki 9% podatku dochodowego powinni dokładnie zweryfikować, czy w ich przypadku faktycznie istnieje taka możliwość. Kto przekroczy jednak limit przychodów dla małego podatnika będzie zmuszony zapłacić podatek wg stawki 19% od dochodu za cały rok.

Dodaj komentarz