Aktualności

Cykl konferencji – Zagadnienia konstrukcji i badań pojazdów szynowych

W dniu 15.01.2019 Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu zorganizował trzecią konferencję pt. „Zagadnienia konstrukcji i badań pojazdów szynowych”, która miała miejsce w siedzibie IPS.

Cykl konferencji o tematyce związanej z konstrukcją i eksploatacją pojazdów szynowych został zainicjowany w ubiegłym roku – pierwsza konferencja odbyła się 15.10.2018. Zamierzeniem tej idei było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń pracowników Instytutu z przedstawicielami innych jednostek naukowo-badawczych, także z przemysłu, jak również w gronie wewnętrznym, co w rytmie codziennej pracy nie zawsze jest możliwe. W tym celu organizatorzy starają się na każdą z konferencji zapraszać przynajmniej jednego prelegenta reprezentującego jednostkę inną niż tylko IPS „TABOR”. Każda z konferencji gromadzi szeroką publiczność w postaci pracowników Instytutu, studentów Politechniki Poznańskiej oraz gości zewnętrznych.
Pierwsza w tym roku edycja przedmiotowej Konferencji obejmowała cztery referaty. Na sali zasiadali liczni goście, w tym przedstawiciele Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Obrady otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Mateusz Nowak. Po krótkim słowie wstępu, pierwszą prezentację pt. „Nowoczesne układy napędowe w pojazdach szynowych” wygłosił prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha. W trakcie wystąpienia przedstawiono zagadnienia współczesnych i przyszłościowych rozwiązań układów napędowych stosowanych w pojazdach szynowych. Dokonano analizy możliwości gromadzenia energii z uwzględnieniem akumulatorów elektrochemicznych, mechanicznych oraz hydraulicznych. Przedstawiono charakterystykę układów napędu hybrydowego ze szczególnym uwzględnieniem układów równoległych: hydrostatycznych, z kołami zamachowymi, z akumulatorami elektrochemicznymi, ultrakondensatorami oraz ogniwami paliwowymi. Dokonano analizy strategii sterowania przepływem energii w układach napędu hybrydowego pojazdów szynowych. Z podsumowania wynika, że sprawność układów napędu elektrycznego (ponad 31% przy małej sprawności produkcji energii elektrycznej) jest porównywalna z układami napędu hybrydowego (współpraca napędu spalinowego oraz elektrycznego), którego sprawność całkowita wynosi około 29% (przy dużej sprawności wydobycia paliw kopalnych).
Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. inż. Janusz Mielniczuk, który zaprezentował zagadnienia dotyczące modelowania właściwości nieklasycznych materiałów konstrukcyjnych. Na wstępie prezentacji przedstawiono zarys procesu modelowania matematycznego takich materiałów, uwzględniając warunki i postulaty wynikające z mechaniki ośrodków ciągłych. Zdefiniowano pojęcie materiałów nieklasycznych ze szczególnym naciskiem na materiały nadsprężyste (hipersprężyste) i porowate, po czym omówiono charakterystyczne właściwości takich materiałów. Sformułowane modele wykorzystano w rozwiązywaniu wybranych zagadnień brzegowych, istotnych z inżynierskiego punktu widzenia. Dotyczyły one między innymi projektowania części elastomerowych i drewnianych. Dużo uwagi poświęcono zastosowaniu elementów powierzchniowych o strukturze porowatej w budowie pojazdów szynowych. Wskazano tutaj na możliwość wykonania z pianek metalowych pokryć i ścianek działowych wagonów pasażerskich.

Dodaj komentarz