Tabor Wydarzenia

Terminale GSM-R tylko z nowym zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu

W życie wszedł IV pakiet kolejowy. Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, od teraz uzupełnienie wyposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R wymaga uzyskania nowego zezwolenia dla pojazdu kolejowego. Obecnie wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne przeznaczone do eksploatacji na głównej sieci kolejowej muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu łączności GSM-R.

Fot. ilustracyjne / CC

31 października 2020 r. zaczął obowiązywać jeden z elementów technicznego filara IV pakietu kolejowego – rozporządzenie 545/2018. Modyfikacja pojazdu dokonana po wejściu w życie rozporządzenia wiązać będzie się z obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z wymaganiami zmienionej TSI „Sterowanie”. Każda zmiana związana z radiem GSM-R, zgodnie z tabelą 7.1 zmienionej TSI CCS, wpłynie na podstawową charakterystykę projektu i w efekcie wiązać będzie się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia.

W takim przypadku, po doposażeniu pojazdów w urządzenia pokładowe systemu GSM-R posiadacz zezwolenia zobowiązany będzie wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie nowej decyzji obejmującej zainstalowane podzespoły. Weryfikacja WE pojazdu obejmować będzie część głosowej łączności radiowej podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Jeżeli zabudowa radiotelefonu będzie wiązać się z zabudową anteny wówczas może zachodzić potrzeba badania niektórych parametrów podsystemu „Tabor”, przede wszystkim skrajni.

Po zabudowie radiotelefonu GSM-R/VHF parametry podsystemu „Tabor” mogą zostać ocenione przez wykonawcę modernizacji na własną odpowiedzialność lub na zasadzie dobrowolności zostać zlecone do oceny jednostki notyfikowanej bez konieczności wydawania certyfikatu weryfikacji WE. Niezbędne będzie przy tym dokonanie aktualizacji dokumentacji technicznej pojazdu.

Źródło: UTK