Przewozy towarowe

Transportowa multimodalność szansą na budowanie wzrostu i zrównoważonego rozwoju gospodarki

Kształtowanie zrównoważonego rozwoju transportu wymaga przyjęcia ujednoliconych zasad i kryteriów nie tylko dla całej gospodarki i sektora transportu, ale także dla poszczególnych gałęzi transportu. Transportowa multimodalność umożliwia wykorzystanie przewag konkurencyjnych poszczególnych gałęzi transportu dla zrównoważonego rozwoju całej branży transportowej. System transportowy stanowi sieć naczyń połączonych i dla optymalnego jego działania niezbędne jest prawidłowe i spójne funkcjonowanie wszystkich gałęzi.

W poprzednim numerze „Raportu Kolejowego” poruszałem zagadnienie transportu intermodalnego oraz roli i znaczenia branży kolejowej w intermodalnych łańcuchach dostaw. Ważnym zagadnieniem w tym kontekście jest rozwój nie tylko kolejowej infrastruktury liniowej, ale również infrastruktury punktowej w postaci rozwiniętych terminali przeładunkowych z wieloma wyspecjalizowanymi funkcjami, uzupełniającymi ich podstawowe zdania. Rozwój terminali intermodalnych wydatnie wzmocni wzrost liczby ładunków skonteneryzowanych, które będą przewożone za pośrednictwem transportu kolejowego, co przełoży się na dalszy rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Niniejszy artykuł stanowi próbę zdecydowanie szerszego spojrzenia na zagadnienie transportowej multimodalności i jej wykorzystania w kontekście realizacji spójnej, zrównoważonej polityki transportowej, obejmującej wykorzystanie wszystkich gałęzi transportu w sposób, który zakłada skorzystanie z zalet i przewag konkurencyjnych każdej z nich.