Aktualności

Warsztaty w Instytucie Kolejnictwa

Izba Kolei, realizując zadania statutowe, zorganizowała szkolenie dla firm sektora kolejowego w Instytucie Kolejnictwa. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfika pracy tej jednostki badawczej.

Instytut Kolejnictwa jest jednostką badawczą, której główną działalnością jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-badawczych związanych z transportem kolejowym. Instytut prowadzi prace naukowe i badawczo-rozwojowe z dziedzinach dróg kolejowych i dróg miejskiego transportu szynowego, pojazdów szynowych, przewozów pasażerów i ładunków, a także logistyki i analiz rynku transportowego czy sterowania ruchem i automatyki.
Izba Kolei zorganizowała warsztaty, w ramach których przedstawiciele firm członkowskich mieli okazję zapoznać się z problematyką i metodologią badań prowadzonych przez Instytut. Warsztaty rozpoczęła prelekcja przygotowana przez dyrektora IK Andrzeja Żurkowskiego, który przybliżył historię i współczesność Instytutu. Szczególną atrakcję stanowiło jednak zwiedzenie laboratoriów – Automatyki i Telekomunikacji, Badań Taboru oraz Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji.
Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji wykonuje badania laboratoryjne, terenowe i eksploatacyjne urządzeń sterowania ruchem kolejowym systemu kolei konwencjonalnych i dużych prędkości, urządzeń telekomunikacji i radiołączności oraz wybranych urządzeń elektrycznych pojazdów szynowych. Jako jedyne w kraju posiada akredytację w zakresie badań funkcjonalnych systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych, badań funkcjonalnych czuwaka aktywnego CA, urządzeń samoczynnego hamowania pociągów SHP i radiotelefonu z funkcją radiostopu oraz pomiaru pola magnetycznego AC i DC w środowisku kolejowym. Zakres akredytacji jest stale rozszerzany.
Laboratorium Badań Taboru prowadzi badania oraz prace naukowo-badawcze w zakresie wszelkich rodzajów pojazdów szynowych: lokomotyw, zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych, wagonów osobowych i towarowych, pojazdów specjalnych, w tym do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, pojazdów metra, tramwajów. Laboratorium oferuje pełny zakres badań pojazdów szynowych niezbędnych do uzyskania świadectwa dopuszczenia typu lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez Urząd Transportu Kolejowego oraz certyfikatu zgodności z wymaganiami TSI wydawanego przez Jednostkę Notyfikowaną. Laboratorium zajmuje się także badaniami odporności zderzeniowej pojazdu w skali 1:1 (Crash-Test) oraz badaniami hałasu i drgań w środowisku wywołanych ruchem pojazdów.
Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym i usługowym ramach trzech pracowni: Pracowni Materiałów Niemetalowych (zajmującej się bezpieczeństwem pożarowym w pojazdach szynowych oraz badaniami fizyko-mechanicznymi tworzyw sztucznych), Pracowni Materiałów Metalowych (prowadzącej badania materiałów oraz elementów konstrukcji metalowych i betonowych stosowanych w taborze szynowym i infrastrukturze) oraz Pracowni Chemii i Antykorozji (badania i ocena materiałów eksploatacyjnych).

Dodaj komentarz