Analizy

Zawieszenie działalności przez Spółkę

Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej, co do zasady jest stosunkowo dobrze znana i nie budzi wielu kontrowersji, acz głównie w zakresie zawieszania działalności osób fizycznych wpisanych do CEiDG.

Już zupełnie inaczej temat wygląda w zakresie zawieszenia podmiotów gospodarczych (spółek) wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, bowiem w tym zakresie wiedza jest co najmniej skromna.
Przypomnieć więc trzeba, iż każdy przedsiębiorca – w tym spółki osobowe i spółki kapitałowe wpisane do KRS – na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w zasadzie w dowolnym momencie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Najważniejszym warunkiem jaki musi być spełniony w zakresie możliwości zawieszenia działalności jest nie zatrudnianie pracowników.
Wobec przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS wymagane jest dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz daty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Dokonuje się to na druku KRS Z62. Do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie iż Spółka nie zatrudnia pracowników oraz uchwałę Zarządu lub Wspólników. Wyrejestrowanie spółki jako płatnika z ZUS następuje automatycznie. Ale Wspólnicy, którzy są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, muszą osobiście wyrejestrować się z ZUS jako płatnicy i wyrejestrować się z ubezpieczeń za pomocą formularza ZUS ZWUA.
W myśl art. 20c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym2 takiej informacji nie publikuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Jak już wspomniano na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca, czyli Spółka wpisana do rejestru może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Upływ terminu, na jaki Spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej, rodzi po stronie Zarządu obowiązek wznowienia działalności. W konsekwencji Zarząd musi złożyć w terminie 7 dni wniosek (KRS Z62).

W stosunku do przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, na podstawie art. 20d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej sąd wszczyna postępowania przymuszające. Sąd może nałożyć grzywnę, a w skrajnych przypadkach ma prawo orzec o rozwiązaniu Spółki lub ustanowić likwidatora a tym samym doprowadzić do wykreślenia Spółki z KRS.
Jednym z najmniej znanych i praktycznie nie poruszanych w literaturze zagadnień dotyczących tematyki zawieszenia działalności gospodarczej przez Spółki wpisane do KRS, jest powtórna możliwość zawieszenia.
Przepisy nie zawierają ograniczenia co do ponownego złożenia wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Nie regulują też przedłużenia zawieszenia prowadzenia działalności po upływie zgłoszonego okresu, na jaki Zarząd lub Wspólnicy Spółki zawiesili działalność gospodarczą.
Trzeba jednak pamiętać, iż aby kolejne zawieszenie mogło być poprawnie zgłoszone, to Spółka musi wznowić działalność, czyli w pierwszej kolejności konieczne jest złożenie do Sądu wniosku o wznowienie wykonywania działalności.

MD

Dodaj komentarz