Analizy Pasażer

Warszawska Kolej Dojazdowa podsumowała pierwsze półrocze 2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa podsumowała pierwsze półrocze 2020 r. W tym czasie z podróży pociągami na linii WKD skorzystało ponad 2,5 mln pasażerów. – W porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, odnotowaliśmy spadek rzędu 42,83 proc.

Po niemal dwumiesięcznym okresie głębokiego załamania kolejowych przewozów pasażerskich, związanych z obostrzeniami dot. koronawirusa, liczonym od połowy marca do połowy maja br. monitorowana na bieżąco sytuacja w transporcie zbiorowym wykazuje tendencję stopniowego powrotu ku normalności.

Po dwóch pierwszych miesiącach roku, w których obserwowano wzrost w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił czas spadków. Z uwagi na wprowadzone w czasie pandemii wirusa COVID-19 liczne restrykcje, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, w marcu i kwietniu nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Spadek odnotowano już w połowie marca br. W zależności od pory dnia i relacji, wahał się on w przedziale od 75 proc. do 90 proc. w porównaniu do okresu sprzed stanu epidemii, w odniesieniu do najbardziej obciążonych kursów w dni powszednie.

Zmiany dotyczące oferty przewozowej WKD wprowadzono dopiero 23 marca. Do tej pory, przed stanem epidemii, liczba przewożonych pasażerów wynosiła między 700 a 800 tys.

Marzec zakończył się wynikiem o połowę niższym – spadek wynosił blisko 53 proc. – natomiast w kwietniu przewozy pociągami WKD zostały zrealizowane z udziałem ok. 120 tys. pasażerów, ulegając obniżeniu o ponad 83 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.

Niemal dwukrotne odbicie WKD zarejestrowała w maju. Z przejazdów pociągami skorzystało wówczas 207 tys. pasażerów – to o 73 proc. mniej niż w maju roku 2019.

Wyniki przewozowe uzyskane w miesiącu czerwcu przekroczyły granicę 300 tys. pasażerów, co oznacza obniżenie o niespełna 56 proc. w stosunku do rezultatu osiągniętego w poprzednim roku.

Jak pokazują wyniki, pasażerowie powoli, lecz systematycznie, powracają do przejazdów koleją.

Od początku stanu zagrożenia epidemicznego Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników.

Początkowy, a zarazem najtrudniejszy okres obowiązywania ograniczeń, wymagał przeglądu istniejących lub wdrożenia nowych procedur związanych z systemem reagowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Drugim równie istotnym elementem była konieczność szybkiego i kompleksowego wyposażenia w niezbędny sprzęt i środki bezpieczeństwa osobistego dla personelu, środków transportu oraz wszystkich obiektów pracy służących również do obsługi klientów.

Szereg podjętych działań i inicjatyw umożliwił zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności:

Wszyscy pracownicy spółki, w tym personel związany bezpośrednio z obsługą podróżnych, zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp., natomiast personel pokładowy (pojedynczy maszynista w odgrodzonym pomieszczeniu kabiny maszynisty) zaopatrzono w skafandry ochronne, maseczki twarzowe i rękawiczki ochronne.

Wszystkie pomieszczenia służbowe, łącznie z kasami biletowymi i poczekalniami, wyposażono w środki dezynfekujące; tabor kolejowy oraz pomieszczenia służbowe podlegają bieżącej dezynfekcji i odkażaniu z wykorzystaniem ozonatorów; wprowadzono przemywanie peronów stacji środkami dezynfekującymi w systemie półzamkniętym.

Tabor kolejowy wyposażono w informacje plakatowe i komunikaty dźwiękowe na temat konieczności zachowania wymaganych środków ostrożności, jak również informacje na temat dostępnej aktualnej liczby miejsc wewnątrz pojazdu.

Wprowadzono ograniczenie dostępu do przycisków otwierania drzwi przez pasażerów, przy jednoczesnym otwieraniu i zamykaniu drzwi przez załogę pociągu.

Spółka WKD na bieżąco dostosowuje ofertę przewozową do rzeczywistego zapotrzebowania. Przed stanem epidemii rozkład jazdy dla linii WKD przewidywał uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń, w okresie ograniczeń liczba ta uległa zmniejszeniu do 112 (ok. 40 proc.). Po dwukrotnej modyfikacji rozkładu jazdy wprowadzonej od dnia 14 kwietnia (zwiększenie liczby pociągów do 116), a następnie od dnia 4 maja (zwiększenie do 122), zadecydowano o przywróceniu z dniem 18 maja podstawowej organizacji ruchu, bez jakichkolwiek ograniczeń (przywrócenie pełnego rozkładu jazdy nastąpiło po niespełna dwóch miesiącach). Krok ten był wynikiem obserwowanego powrotu pasażerów w miarę stopniowego wycofywania obostrzeń w funkcjonowaniu poszczególnych sektorów gospodarki oraz obostrzeń związanych z przemieszczaniem się.

Źródło: WKD

Reklama