Inwestycje

CPK ogłosił przetarg na Opracowanie Koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg na Opracowanie Koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych związanych z budową CPK. Termin składania ofert wyznaczono na 7 kwietnia, na godz. 9.00.

Celem zamówienia jest określenie koncepcji lokalizacji przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej, służącej dostarczaniu energii na cele trakcyjne i nietrakcyjne, tak aby proces przygotowawczy – projektowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych – przebiegał bez opóźnień w stosunku do procesu przygotowawczego budowy szprych do CPK.

Zamawiający podzielił zadanie na dwie części – Segment I oraz Segment II – w zależności od ważności realizacji. Jak przedstawia się ich harmonogram?

 • Wykonawca koncepcji lokalizacji ma 40 dni od dnia podpisania umowy, na pozyskanie danych o systemie przesyłowym i innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia
 • 100 dni od dnia podpisania umowy na stworzenie analizy wielowariantowej dla Segmentu I i na robocze ustalenia z Operatorem Systemu Przesyłowego
 • W ciągu 20 dni od odbioru opracowania nastąpić musi wybór wariantu w zakresie Segmentu I. Zadanie leży po stronie podmiotu zamawiającego
 • Kolejne 10 dni od wyboru wariantu wykonawca wyodrębni do wydzielonego opracowania i uszczegółowienia wskazanej opcji dla Segmentu I.
 • W ciągu 35 dni od wyboru wariantu przeprowadzone będą formalne konsultacje i uzgodnienia z Operatorem Systemu Przesyłowego.
 • Do 70 dni od dnia faktycznego przekazania danych dot. układu linii w planie i profilu oraz założeń rozkładu w zakresie Segmentu II przeprowadzona zostanie analiza wielowariantowa dla Segmentu II. Wtedy także odbędą się robocze ustalenia z OSP.
 • W ciągu 20 dni od odbioru opracowania wybrany zostanie wariant w zakresie Segmentu II. Zadanie to, podobnie jak w pierwszym przypadku, leży po stronie Zamawiającego.
 • Kolejne 10 dni od wyboru wariantu wykonawca wyodrębni do wydzielonego opracowania i uszczegółowienia wskazanej opcji dla Segmentu II.
 • W ciągu 35 dni od wyboru wariantu przeprowadzone będą formalne konsultacje i uzgodnienia z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji wszystkich zadań ujętych w ramach projektu wykonawca zapewnić musi wsparcie w zakresie uzgadniania rozwiązań dot. systemu zasilania – dotyczy to zarówno Operatora Systemu Przesyłowego, jak i operatorów systemów dystrybucyjnych.

CPK przewiduje przeprowadzenie postępowania w dwóch etapach:

W etapie pierwszym, który już się zakończył, Wykonawcy składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ich dokumenty zostały poddane ocenie i dopuszczone do dalszego postępowania lub odrzucone.

W etapie drugim Wykonawcom, spełniającym warunki udziału w postępowaniu, przekazano zostanie zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi istotnymi postanowieniami umowy. Kolejnym krokiem będzie składanie ofert (7.04), na podstawie których wyłoniony zostanie Wykonawca zadania.

Ocena ofert przeprowadzona zostanie wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

 • Cena brutto – 50 proc.
 • Wartość merytoryczna oferty – 50 proc.

Szczegóły przetargu dostępne są na platformie: https://portal.smartpzp.pl/cpk/

Dodaj komentarz