Aktualności Przewozy towarowe Publikacje Firm

CS Natura Tour wraz z UG tworzą program studiów uwzględniający potrzeby spółek Grupy PKP

Realizowana obecnie w Polsce rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), opiera się między innymi na szerokim programie innowacyjności gospodarowania. Dużym, lecz jeszcze mało spopularyzowanym i wykorzystywanym w praktyce rezerwuarem innowacyjności gospodarowania są, oprócz obsługowych, również integracyjne funkcje logistyki.

W zadawalającym zakresie i tempie rozwija się w Polsce rynek obsługi logistycznej przedsiębiorstw i społeczeństwa. Odczuwalna jest ciągła poprawa obsługi logistycznej klientów, zwłaszcza w zakresie pierwszej i ostatniej mili. Na ten moment w zbyt wąskim jednak zakresie wykorzystywane są integrujące funkcje logistyki w skali zarówno makro jak i mikro. Główna warstwa integracji dotyczy sposobów i narzędzi dopasowania do siebie dwóch współistniejących procesów: produkcyjnego (podstawowego, głównego) i obsługującego go procesu logistycznego w zakresie zapewnienia właściwych dla procesu głównego zasobów w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie i miejscu, po odpowiednim koszcie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia rynek usług logistycznych, „CS Natura Tour” Sp. z o.o. zainicjowała w tym temacie współpracę z Uniwersytetem Gdańskim, której efektem jest opracowanie przez Uniwersytet Gdański programu studiów uwzględniającego potrzeby Spółek z Grupy PKP w zakresie wykształcenia i rozwoju pracowników, realizujących zadania z dziedziny logistyki.

Głównym założeniem Programu jest dostarczenie precyzyjnej wiedzy teoretycznej, wspartej zajęciami praktycznymi, na temat roli, zadań i celów procesów wsparcia logistycznego, a zwłaszcza ich obsługowych i integracyjnych funkcji.


Program studiów podyplomowych składa się z trzech modułów. W pierwszym z nich, zatytułowanym Obsługa logistyczna działalności gospodarczej, słuchacze zapoznają się z istotą logistyki, jej podstawowymi definicjami i funkcjami, które decydują o tym, że staje się ona jednym z głównych czynników konkurencyjności we współczesnej gospodarce. Drugi moduł, zatytułowany Funkcjonowanie logistyki w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, wprowadza słuchaczy w szerokie spektrum zastosowań logistyki, która stanowi nieodzowne wsparcie działalności gospodarczej zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, łańcuchów i sieci dostaw, jak i procesów gospodarczych realizowanych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W ramach trzeciego modułu słuchacze poznają Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego, wśród których wymienić należy nie tylko narzędzia informatyczne SAP ERP czy ARIS, ale także ilościowe metody i techniki prognozowania i optymalizacji.

Moduł I 
Obsługa logistyczna działalności gospodarczej.
– Logistyka jako czynnik konkurencyjności.
– Gospodarcze i społeczne funkcje logistyki.
– Procesy i systemy logistyczne.
Innowacyjne koncepcje logistyczne.
Moduł II
Funkcjonowanie logistyki w ujęciu mikro- i makroekonomicznym.
– Mikrologistyka
– Obsługa logistyczna łańcuchów i sieci dostaw.
– Logistyka w zagospodarowaniu przestrzennym.
– Infrastruktura logistyczna.
– Zarządzanie projektami logistycznymi.
– Aspekty prawne logistyki.
– Obsługa celna i spedycyjna w procesach logistycznych.
– Logistyka w praktyce – case study.
Moduł III
Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego.
– Dynamiczne techniki zarządzania logistyką.
– Kontroling procesów decyzyjnych w logistyce.
– Rachunkowość zarządcza działalności logistycznej.
– Logistyka informacji w procesach decyzyjnych.
– SAP ERP w zarządzaniu procesami logistycznymi.
– Inżynieria wsparcia logistycznego.
– Prognozowanie w logistyce.
– Metody wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.
– Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji logistycznych.
Optymalizacja logistyki.

Do realizacji Programu studiów, zostaną zaangażowani najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy specjalizują się w badaniach dotyczących logistyki systemów gospodarczych, jak również praktycy z branży kolejowej i wielu innych doświadczonych wykładowców na co dzień współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim.

Dodaj komentarz