Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Europejskie wymagania zmieniają bocznice kolejowe

– Od środy 28 lipca w przypadku modernizacji lub odnowienia bocznice kolejowe, które nie posiadają statusu bocznicy prywatnej, będą podlegały obowiązkom dotyczącym zapewnieniu zgodności z TSI – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Dotyczy to w szczególności bocznic oraz terminali, które są elementami sieci TEN-T. Dzięki dostosowaniu bocznic kolejowych do zharmonizowanych wymagań przewoźnicy z całej Unii Europejskiej uzyskają łatwiejszy dostęp do położonych w Polsce terminali towarowych, stacji rozrządowych, czy torów postojowych.

Obecnie do bocznic kolejowych nie stosuje się przepisów dotyczących warunków zapewnienia interoperacyjności systemu kolei na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany dotyczyć będą bocznic kolejowych udostępnianych dla różnych przewoźników. Ustawa zmieniająca te zasady wchodzi w życie 28 lipca 2021 r.

ZMIANY DOTYCZĄCE BOCZNIC KOLEJOWYCH, KTÓRE NIE SĄ BOCZNICAMI PRYWATNYMI

Przepisy dotyczące interoperacyjności kolei nie będą miały zastosowania do infrastruktury prywatnej, w tym do bocznic będących jedynie infrastrukturą prywatną.

Użytkownicy bocznic kolejowych mogą eksploatować wyłącznie te podsystemy strukturalne (infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe), na które Prezes UTK wydał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji.

Podstawowe zmiany od 28 lipca:

  • bocznice kolejowe będące infrastrukturą prywatną działają na dotychczasowych zasadach (nie stosuje się do nich TSI);
  • bocznice kolejowe, które nie są infrastrukturą prywatną, działają na dotychczasowych zasadach do czasu ich odnowienia lub modernizacji (tj. w szczególności bez wymogu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji);
  • w przypadku przeprowadzenia odnowienia lub modernizacji, w zakresie odnawianym lub modernizowanym należy zapewnić zgodność z TSI;
  • w przypadku prowadzenia czynności utrzymaniowych (wymiana elementów na te same o identycznych funkcjach i osiągach) nie powstaje obowiązek uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Stosowane części zamienne nie muszą być objęte deklaracją WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności.

INWESTYCJE BĘDĄCE W REALIZACJI

Nowe przepisy nie znajdą zastosowania do inwestycji na bocznicach kolejowych na których w dniu wejście w życie ustawy zmieniającej rozpoczęte zostały już prace projektowe (tj. przed 28 lipca 2021 r. podpisana została umowa na projektowanie).

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) mają zastosowanie do całości nowego, modernizowanego lub odnawianego podsystemu strukturalnego instalacji stałych („Infrastruktura”, „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”). W TSI zawarte są wymagania techniczne, których spełnienie gwarantuje zgodność z wymaganiami dotyczących systemu kolei. Zastosowanie TSI jest obligatoryjne od etapu projektowania po końcowe próby podsystemu.

Oznacza to, że już na etapie projektowania powinna zostać podpisana umowa z jednostką notyfikowaną, która na podstawie TSI przeprowadza weryfikację WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi systemu kolei.

Dodaj komentarz