Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

MI opublikowało sprawozdanie z konsultacji dot. Programu przebudowy przystanków kolejowych

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało sprawozdanie z przebiegu konsultacji publicznych projektu Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025. Ich celem było zebranie uwag i opinii władz samorządowych, przedstawicieli społeczności lokalnych i organizacji branżowych w zakresie rozwoju infrastruktury przystankowej dla regionalnych, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Fot. Pit1233 / Wikimedia Commons

Z uwagi na pandemię, konsultacje prowadzone były w wydłużonym terminie – przez 40 dni. Odstąpiono od organizacji spotkań i konferencji, na rzecz zbierania uwag drogą pocztową, mailową lub poprzez bezpośrednie ich dostarczenie do siedziby MI.

Uwagi otrzymane w ramach konsultacji publicznych poddano analizie, m.in. pod kątem zasadności ich wykorzystania w zmodyfikowanej wersji projektu Programu.

W ramach konsultacji Programu, do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęło 151 wniosków z uwagami do dokumentu, w tym pocztą e-mail 146 wniosków.

Uwagi przekazane w ramach konsultacji dotyczyły głównie następujących kwestii:

 • dodania do Programu nowej/ych lokalizacji przystanku/ów,
 • usunięcia z Programu zaproponowanego/ych przystanku/ów,
 • zmiany lokalizacji zaproponowanego/ych w Programie przystanku/ów,
 • przebudowy lub modernizacji istniejącego/ych przystanku/ów,
 • rozwiązań systemowych dla Programu,
 • zmiany nazwy istniejących przystanków.

Część zgłoszeń zawierała więcej niż jedną uwagę, dlatego ich łączna liczba wyniosła 299. Czego głównie dotyczyły?

 • 15 uwag odnosiło się do treści samego Programu,

pozostałe uwagi odnosiły się do zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu, na terenie poszczególnych województw w tym:

 • 22 uwagi do zadań na terenie województwa dolnośląskiego,
 • 7 uwag do zadań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • 17 uwag do zadań na terenie województwa lubelskiego,
 • 27 uwag do zadań na terenie województwa lubuskiego,
 • 22 uwagi do zadań na terenie województwa łódzkiego,
 • 23 uwagi do zadań na terenie województwa małopolskiego,
 • 9 uwag do zadań na terenie województwa mazowieckiego,
 • 4 uwagi do zadań na terenie województwa opolskiego
 • 14 uwag do zadań na terenie województwa podkarpackiego,
 • 47 uwag do zadań na terenie województwa podlaskiego,
 • 20 uwag do zadań na terenie województwa pomorskiego,
 • 52 uwagi do zadań na terenie województwa śląskiego
 • 4 uwagi do zadań na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • 7 uwag do zadań na terenie województwa wielkopolskiego,
 • 9 uwag do zadań na terenie województwa zachodniopomorskiego

Część uwag oprócz odniesień do Programu była rozszerzona o zasady i sposób realizacji inwestycji nie związanych z Programem przystankowym i wychodziły poza zakres konsultacji – 6 uwag dot. zmiany nazwy przystanku, 3 proponowały umieszczenie na liście lokalizacji przystanków już tam zamieszczonych zaś 1 dotyczyła rozwiązań kompleksowych w zakresie budowy węzłów komunikacyjnych wokół przystanków. Ponadto, część uwag i postulatów zgłoszonych przez władze samorządowe dotyczyła przewozów, których organizatorem nie jest Minister.

W oficjalnym raporcie MI opublikowało propozycje zmian zgłoszonych do Programu wraz z podziałem na województwa. Ich pełną listę publikujemy poniżej.