global Przewozy towarowe Wydarzenia

Operator kolejowy UTLC ERA dąży do dekarbonizacji euroazjatyckiego transportu kontenerowego

Podczas odbywającej się w Glasgow w dniach 31 października – 12 listopada Konferencji Klimatycznej ONZ 2021, kraje leżące wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku, jak również firmy operujące w tym regionie przedstawiają różne inicjatywy mające na celu dekarbonizację transportu i przeniesienie większej ilości towarów na kolej.

Sektor transportu, którego udział w emisji CO2 wynosi około 20 procent, jest trzecią co do wielkości przyczyną emisji gazów cieplarnianych po sektorze energetycznym i przemyśle. Z tego powodu zaangażowane strony wykorzystują kampanie i inicjatywy środowiskowe, aby zwiększyć świadomość na temat euroazjatyckiej sieci kolejowej jako zrównoważonego, innowacyjnego i bezpiecznego środka transportu. W założeniu zrównoważony rozwój powinien stać się wyraźną przewagą konkurencyjną.

UTLC ERA, rosyjsko-kazachsko-białoruska spółka, opracowała internetowy licznik CO2, który może obliczyć zużycie energii i emisję zanieczyszczeń w danym łańcuchu logistycznym na najdłuższym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku – od Chin do granicy z Polską. UTLC ERA transportuje ładunki tranzytowe w regularnych pociągach kontenerowych na torach szerokotorowych (1520 mm) pomiędzy Chinami a Europą.

Aby pokazać klientom, ile ton CO2 można zaoszczędzić korzystając z transportu kolejowego, na podstawie rzeczywistych danych obliczane jest zużycie energii i emisje środowiskowe poszczególnych przesyłek. Według kalkulatora CO2 UTLC ERA, w okresie od stycznia do września 2021 r. wyemitowano 34 300 ton CO2, transportując 513 700 standardowych kontenerów (TEU) koleją z Chin do Europy (przez Rosję, Kazachstan i Białoruś). Jeśli porównywalna ilość towarów zostałaby przetransportowana drogą morską, to do atmosfery zostałoby wyemitowanych 163 800 ton CO2. W transporcie drogowym byłoby to 3 052 000 ton. Natomiast w transporcie lotniczym emisja CO2 wyniosłaby 18 105 200 ton, czyli ponad 500 razy więcej niż w transporcie kolejowym. Więcej informacji na temat kalkulatora CO2 UTLC ERA można znaleźć na stronie: https://index1520.com/en/emissions-co2.

Eurazjatycka Unia Gospodarcza (EAEU) promuje efektywny transport kontenerowy

Dodatkowym impulsem do dekarbonizacji eurazjatyckiego korytarza kolejowego ma być deklaracja intencji rady rządowej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z sierpnia 2021 r., dotycząca poparcia efektywnego transportu kontenerowego między Europą a Chinami przez operatorów kolejowych Rosji, Kazachstanu i Białorusi. Ponadto uzgodniono plan wdrożenia cyfryzacji transportu towarów koleją.

Uczestniczące kraje podkreśliły swoje zaangażowanie w spółkę akcyjną UTLC ERA, której zadaniem jest monitorowanie projektów pilotażowych dotyczących wdrażania innowacji technologicznych oraz zasad neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla logistyki kolejowej.

UTLC ERA przyczyni się również do wprowadzenia jednolitej procedury tranzytu towarów w ramach EAEU. W związku z tym planowane jest przejście na cyfrową dokumentację towarową, a następnie zastosowanie tego standardu na całej trasie Chiny-Europa-Chiny. Dokumentacja zapewni wartość zrównoważonego rozwoju w kategoriach pieniężnych oraz szczegółowe informacje o zaoszczędzonych emisjach CO2.

Inicjatywa “Keen on Green” poszukuje partnerów do współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju

W związku z przewidywanym wzrostem euroazjatyckiego transportu kolejowego do pięciu procent całkowitego ruchu kontenerowego między Chinami a Europą w 2021 roku, wkład “zielonej kolei” w ogólnoświatową redukcję emisji CO2 nabiera coraz większego znaczenia. W 2015 roku udział kolei w euroazjatyckim transporcie towarowym wynosił zaledwie jeden procent.

Dodaj komentarz