Wydarzenia

PKP Cargo S.A. poszukuje Członka Zarządu ds. Handlowych

PKP Cargo S.A. rozpoczęło postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 13 lipca o godz. 23.59. Otwarcie kopert nastąpi 14 lipca o godz. 7.30.

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych powinien posiadać m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 10-letni staż pracy, min. 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego, kandydat musi dostarczyć list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym, zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej oraz oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego dokonywana będzie ocena:

  • bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata
  • szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata w szczególności w kontekście znajomości usług transportowych oraz usług logistycznych

Doświadczenie w branży TSL będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ww. stanowisko zobowiązane są do przesłania zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres e-mail: konkurs.zarzadpkpcargo@pkpcargo.com.

Wskazany adres mailowy służy jedynie do składania aplikacji i nie jest adresem do korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 13 lipca 2020 roku o godzinie 23.59 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 14 lipca 2020 roku o godzinie 7.30.

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. po otwarciu zgłoszeń, zgodnie z § 9 ust. 1-3 Regulaminu powoływania członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna, dokona oceny zgłoszeń pod względem ich kompletności i zgodności z wymogami formalnymi, przy uwzględnieniu postanowień § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu powoływania członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. od 15 do 21 lipca br. za pośrednictwem wideo lub telekonferencji lub w siedzibie PKP Cargo S.A. Dodatkowe terminy rozmów kwalifikacyjnych zorganizowane mogą zostać w terminach od 3 do 7 sierpnia br.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci dopuszczeni do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegóły na stronie www.pkpcargo.com

Dodaj komentarz