Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK:NIE! dla nielegalnego obrotu podkładami kolejowymi

Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przestrzegają zasad postępowania ze zużytymi podkładami zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o odpadach. Podkłady są wykorzystywane tylko jako element toru. Jeśli stają się odpadem, PLK przekazują je wyłącznie do uprawnionych podmiotów, posiadających specjalne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Spółka zdecydowanie popiera wszystkie działania ograniczające i zwalczające wtórny obrót zużytymi podkładami.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów wytworzonych w ramach usług spoczywa na wykonawcy robót. Artykuł 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.) stanowi, że wykonawcy prac na torach są wytwórcami odpadów i odpowiadają za dalsze postępowanie z podkładami i ich zagospodarowanie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymagają i określają w dokumentach przetargowych, aby zamawiane usługi były wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zobowiązują wykonawców do właściwego postępowania z podkładami. Działalność wykonawców w tym zakresie podlega nadzorowi przez specjalistyczne firmy sprawujące w imieniu inwestora nadzór nad inwestycją oraz monitorowaniu przez Spółkę.

Wzmocniony został monitoring inwestycji pod kątem gospodarowania podkładami kolejowymi, zagadnienie było omawiane na spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji oraz prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzone były szkolenia dla pracowników na temat postępowania ze zużytymi podkładami kolejowymi oraz niedopuszczalnych sposobów zagospodarowania odpadów drewnianych podkładów kolejowych.