Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Przewozisz towary niebezpieczne? Mija termin złożenia sprawozdania!

Do 28 lutego przedsiębiorstwa wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją mają obowiązek złożyć roczne sprawozdanie z działalności za rok 2021. Dokumenty dostarczyć należy do Urzędu Transportu Kolejowego.

"<yoastmark

Formularz dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych koleją zawarty jest w części B sprawozdania. Znajdują się w niej objaśnienia pomocne przy wypełnianiu formularza.

Dodatkowo pamiętaj o kilku poniższych zasadach:

  • na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu – ułatwi to pracownikowi urzędu kontakt w razie pojawienia się pytań;
  • zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu;
  • pamiętaj o wpisaniu klasy towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;
  • ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;
  • zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;
  • sprawdź podawane w sprawozdaniu dane o wielkości przewozów z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej. Wielkości w obu sprawozdaniach powinny być takie same;
  • jeżeli składasz korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;
  • sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze);
  • jeżeli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, wraz ze sprawozdaniem prześlij oryginał dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Możesz również przesłać kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym może swoje pełnomocnictwo poświadczyć samodzielnie za zgodność z oryginałem;
  • do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Należy ją wpłacić na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Sprawozdanie przez system Kolejowe e-Bezpieczeństwo

Prezes UTK udostępnił również możliwość złożenia sprawozdania za pośrednictwem systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo. Zachęcamy do skorzystania z tej funkcjonalności.

Zaloguj się do systemu pod adresem https://keb.utk.gov.pl/, a następnie w pasku menu wybierz Sprawozdania RID. W kolejnym kroku uzupełnij formularz, zatwierdź oraz wygeneruj plik pdf.

W przypadku składania sprawozdań drogą elektroniczną (przez e-PUAP lub z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego) w rubryce „miejsce na pieczątkę” podaj dane z pieczątki firmy. Bez względu na formę przekazania sprawozdania powinno być ono podpisane zarówno przez doradcę, jak i reprezentację przedsiębiorstwa.

Jeśli wybierzesz tradycyjną formę dostarczenia dokumentu to wygenerowany plik wydrukuj, opatrz właściwymi podpisami i pieczęciami i przekaż do Urzędu Transportu Kolejowego. W przypadku przesłania sprawozdania pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

Dodaj komentarz