Raport z Polski

Sprawozdanie z wdrażania POIiŚ

22 maja br. we Wrocławiu obradował Komitet Monitorujący Programu Infrastruktura i Środowisko, który zapoznał się z aktualnym stanem wdrażania największego programu operacyjnego w Europie i zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania POIiŚ w 2017 r.

– Mam przyjemność poinformować, że od ostatniego posiedzenia Komitetu osiągnęliśmy istotny postęp w realizacji POIiŚ. Dzięki wspólnym wysiłkom beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie, sprawnie przebiega również proces certyfikacji środków do KE – powiedział Witold Słowik, Przewodniczący Komitetu Monitorującego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej po raz kolejny pogratulowali osiągniętych przez POIiŚ wyników.
Ponad 65 proc. funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych, podpisano umowy o dofinansowanie dla 1 720 projektów o wartości ok. 138 mld zł, w tym 75,5 mld zł ze środków UE. Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla 66 dużych inwestycji. Zgodnie z założonym celem, do końca roku beneficjenci powinni podpisać umowy na łączną wartość 75 proc. alokacji programu.