Inwestycje Pasażer Raport z Polski Wywiady

Władysław Ortyl: PKA “odkorkuje” Rzeszów [WYWIAD]

Założenia i cele Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej omówiliśmy z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Panie Marszałku, w trasy wyruszyły pociągi Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA). Skąd pomysł na taką kolej w regionie?

Metropolitalny charakter miasta Rzeszowa oraz polaryzacja stosunków gospodarczych w regionie tj. koncentracja miejsc pracy i przemysłu w Rzeszowie i bezpośrednich okolicach, powoduje, że istniejący system transportowy w regionie staje się niewydolny. Rzeszów plasuje się w czołówce miast Europy o największej liczbie studentów na jednego mieszkańca. Codziennie do Rzeszowa wjeżdża około 100 tysięcy samochodów osobowych. To głównie ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy w Rzeszowie. Poprawa stanu dróg lokalnych, ich rozbudowa oraz powstanie autostrady spowodowało dodatkowe natężenie ruchu na granicach Rzeszowa. Do wykorzystania pozostaje zatem infrastruktura kolejowa, do wypełnienia funkcji aglomeracyjnych i zapewniająca również odpowiednie zaspokojenie potrzeb transportowych w samej stolicy województwa podkarpackiego. Ponieważ w obecnej perspektywie finansowej UE pojawiły się programy pomocowe dla budowy i rozwoju transportu kolejowego miejskiego, więc wykorzystujemy tą możliwość, aby zbudować system kolei aglomeracyjnej na terenie ROF Rzeszów.

Jakie są założenia PKA?

Przede wszystkim „odkorkowanie” Rzeszowa, poprzez rezygnację z transportu drogowego, szczególnie indywidulnego, na rzecz transportu zbiorowego kolejowego. Ten cel zostanie osiągnięty poprzez odpowiednią ofertę przewozową m.in. skrócenie czasu jazdy, zwiększenie dostępności – częste pociągi, zwiększenie ilości przestanków, dodatkowe parkingi przy przystankach peryferyjnych dla sytemu Park&Ride. Obszar działania PKA jest wynikiem dwóch wypadkowych. Jak nazwa wskazuje zasięg PKA powinien się ograniczyć do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, taki był i nadal jest warunek na otrzymanie dofinasowania z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Marzy mi się, aby dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia podróżowanie do stolicy województwa było szybkie, bezpieczne i komfortowe

Władysław Ortyl – Marszałek województwa podkarpackiego

Wydłużenie relacji dla pociągów PKA poza ROF Rzeszów, zostało spowodowane uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A. jako niezbędne do tzw. obrotu składami pociągowymi – tj. m.in. zmiana kierunku jazdy pociągu. Stąd relacje pociągów Rzeszów-Przeworsk, Rzeszów-Dębica, Rzeszów-Kolbuszowa oraz Rzeszów-Strzyżów.

Podkarpacka Kolej ma powstawać stopniowo. Jakie etapy zakładacie?

Ponieważ PKA będzie realizowała swoje usługi z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury torowej poprzez częściową jej modernizację m.in. budowa nowych przystanków, nowych mijanek na liniach jednotorowych oraz na linii do portu lotniczego w Jasionce, która dopiero zostanie wybudowana, stąd też etapowanie uruchamiania pociągów.

Z dniem 1 stycznia br. został wprowadzony pierwszy etap, który umożliwia częściowe uruchomienie pociągów, bez prac modernizacyjnych w relacji Rzeszów- Przeworsk, Rzeszów-Dębica oraz częściowo Rzeszów-Strzyżów, oraz uruchomienie pociągów pod koniec br. w relacji Rzeszów-Kolbuszowa po zakończeniu elektryfikacji linii nr 71. II etap to budowa nowej linii kolejowej do portu lotniczego w Jasionce, rozbudowa infrastruktury przystankowej, budowa nowych mijanek, budowa zaplecza technicznego do obsługi składów pociągowych – termin realizacji do połowy 2023 r. Ostatni etap w ramach tego przedsięwzięcia to pełne wdrożenie zaplanowanej oferty przewozowej od rozkładu jazdy czyli grudzień 2023/2024. Zakładamy, że jazdy pociągów na relacjach PKA będą odbywać się z częstotliwością co pół godziny w szczycie, co godzinę poza szczytem i co 2 godziny w dni wolne od pracy.

Jakim taborem dysponujecie jako organizator przewozów?

Zgodnie ze wskazaniami studium wykonalności – na potrzeby PKA zostało zakupionych 10 pociągów. Producentem i dostawcą tych pojazdów jest NEWAG S.A., polski producent z Nowego Sącza.

Jaka spółka skorzysta zatem z waszych pociągów? Kto będzie operatorem?

Operatorem PKA jest wybrana w trybie przetargu nieograniczonego spółka „Polregio” sp. z o.o. Umowa została podpisana na 5 lat. Tabor do obsługi pociągów zostanie udostępniony Operatorowi w formie dzierżawy.

Skąd pozyskaliście środki na PKA?

Jak już wspomniałem, głównym źródłem pozyskiwanych środków na sfinansowanie budowy systemu PKA są fundusze pomocowe UE. Dla tego typu projektów środki były dedykowane w ramach programu wsparcia finansowego kolei miejskich Działanie 5.2. Rozwój Transportu kolejowego poza TEN-T z Programu POIiŚ na lata 2014-2020. Ponieważ PKA jest budowana w oparciu o dwa komponenty zgodnie z naborem wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym, stąd też wielkość dofinasowania wynosi dla infrastruktury 85% kosztów kwalifikowanych oraz 50% dla kupowanego taboru. Pozostałe środki to wkład własny województwa.

Docelowo, jak Pan widzi kolej w regionie?

Marzy mi się aby, dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia podróżowanie do stolicy województwa było szybkie, bezpieczne i komfortowe. Dojazd do pracy, szkoły i załatwiania spraw odbywał się z tych obszarów, gdzie znajdują się linie kolejowe, kolejowym transportem zbiorowym. Zneutralizuje to nie tylko wzmożony ruch pojazdów w rejonie Rzeszowa, ale znacznie poprawi warunki środowiskowo-przyrodnicze. Wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu odpowiedniego stanu infrastruktury torowej na Podkarpaciu, teraz skutkują koniecznością prowadzenia głębszych prac remontowo-modernizacyjnych na liniach kolejowych, powodując zamykanie tych linii na czas remontu i zawieszanie kursowania pociągów. Komplikuje to utrzymanie odpowiednej oferty przewozowej. Właśnie tworzone są programy, które mają przyspieszyć odbudowę infrastruktury kolejowej pod aktualne potrzeby. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 będzie jeszcze bardziej sprzyjać rozwojowi transportu kolejowego. To nam zapewni dokończenie wielu zaplanowanych inwestycji. Przede wszystkim liczymy na dokończenie modernizacji pozostałych linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, w kierunku Bieszczad i Roztocza. Aby transport kolejowy był konkurencyjny dla pozostałych środków transportu musi się cechować przede wszystkim krótkim

Reklama