Pasażer Tramwaje

Ulgi dla ozdrowieńców i wsparcie przewoźników – rząd przyjął nowelizację ustawy dot. COVID-19

Wsparcie dla zbiorowego transportu publicznego i ulgi w transporcie kolejowym oraz autobusowym dla ozdrowieńców – to tylko część z zapisów nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która złożona została przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Wprowadzone rozwiązania mają poprawić funkcjonowanie kilku sektorów gospodarki, w tym: branży ciepłowniczej, lotniczej, kinematograficznej czy publicznego transportu zbiorowego. Wprowadzono także udogodnienia dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania

  • Umożliwiono przekazywanie środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym.
  • Wprowadzono mechanizm wsparcia dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, aby umożliwić im kontynuację działalności dotyczącej usług przewozowych.
  • Wprowadzono ułatwienia dla podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
  • Branża kinematograficzna będzie mogła otrzymać wsparcie w wysokości 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­‑19. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie mógł przekazywać środki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Wsparcie będzie dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów.
  • W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców.
  • Przedłużono ważność uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
  • Wprowadzono udogodnienia dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19. Chodzi o ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym.
  • Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.
  • Wprowadzono zmiany dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w związku z COVID-19.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Dodaj komentarz