Przewozy towarowe

UOKiK odniósł się do kwestii “opłaty manipulacyjnej” w DCT Gdańsk

– W świetle ustawy antymonopolowej [..] żaden z polskich terminali nie posiada pozycji dominującej, stąd też nie jest możliwym postawienie zarzutu jej nadużywania – wyjaśnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi na zawiadomienie domniemania naruszenia przez Spółkę DCT Gdańsk oraz BCT zakazu związanego z ustalaniem opłaty manipulacyjnej, obciążającej wyłącznie organizatorów transportu kolejowego.

Fot. DCT Gdańsk

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przeprowadził postępowanie wyjaśniające, którego celem było zebranie informacji o rynku usług transportu kontenerowego drogą lądową do i z krajowych portów morskich. W prowadzonym postępowaniu zbadań struktury rynku i panujące na nim warunki konkurencji. Działania te podjął w odpowiedzi na zgłoszenie złożone przez dwóch operatorów transportu intermodalnego organizujących przewozy kolejowe, tj. PCC Intermodal SA z siedzibą w Gdyni oraz LOCONI Intermodal SA z siedzibą w Gdyni, wspierane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni.

W komunikacie prasowym, informującym o inicjatywie „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk” możemy przeczytać:

– Przedstawiciele branży intermodalnej od wielu lat prowadzą nierówną walkę z praktykami stosowanymi przez DCT Gdańsk, który wykorzystując swoją pozycję na polskim rynku, wymusza od operatorów intermodalnych zapłatę tzw. „opłaty manipulacyjnej” – czytamy w oświadczeniu inicjatorów akcji. – Jest ona nakładana na operatorów, którzy organizują transport intermodalny dla klientów bezpośrednich, firm spedycyjnych oraz armatorów.

 

Branża sprzeciwia się dyskryminacji transportu kolejowego

W opinii UOKiK, DCT Gdańsk jest aktywne na rynku europejskim i dlatego nie może być traktowane jako podmiot dominujący.

– W świetle ustawy antymonopolowej [..] żaden z polskich terminali nie posiada pozycji dominującej, stąd też nie jest możliwym postawienie zarzutu jej nadużywania – czytamy w opinii.

 

Jak czytamy dalej: „Ustalenie spornej opłaty manipulacyjnej, w ryczałtowym wymiarze, niewątpliwie stanowi obciążenie dla organizatorów transportu kolejowego i zostało dokonane bez związku z faktycznie ponoszonymi kosztami, na rzecz tych podmiotów, jak jednak wynika z ustaleń przeprowadzonych przez Prezesa UOKiK w toku postępowania wyjaśniającego, przedstawiona sprawa nie ma charakteru antymonopolowego i nie może zostać rozstrzygnięta w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”.

Zdaniem Prezesa UOKiK, powinny zostać podjęte odpowiednie działania regulujące, których celem byłoby zrównanie warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów świadczących usługi transportowe. W związku z tym Prezes UOKiK wystąpił do Ministra Infrastruktury i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozważenie nowelizacji obowiązujących rozwiązań prawnych, polegających na ewentualnej zmianie przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich. Zasugerował także wprowadzenie regulacji umożliwiającej pobieranie opłat za korzystanie z tego rodzaju elementów infrastruktury portowej wraz z określeniem algorytmu jej obliczania i górnej granicy takiej opłaty.

– Przedmiotowymi opłatami nie są obciążani przewoźnicy kolejowi, ani przedsiębiorcy wykonujący lub organizujący transport drogowy, a jedynie organizatorzy transportu kolejowego, co stwarza tym podmiotom – w ich ocenie – niekorzystne warunki funkcjonowania – pisze Prezes UOKiK do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Co więcej, pośrednio skutkuje to preferowaniem transportu drogowego zamiast rozwoju bardziej przyjaznych dla środowiska, ekologicznych jego form, do których zalicza się transport kolejowy. Ustalenie przedmiotowej opłaty manipulacyjnej, w ryczałtowym wymiarze, niewątpliwie stanowi obciążenie dla organizatorów transportu kolejowego i zostało dokonane bez związku z faktycznie ponoszonymi kosztami, na rzecz tych podmiotów, jednak jak wynika z ustaleń […] przedstawiona sprawa nie ma charakteru antymonopolowego. Wydaje się, że wskazane jest rozważenie podjęcia odpowiednich działań regulacyjnych, których celem byłoby zrównanie warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów świadczących usługi transportowe – niezależnie od sposobu świadczenia tychże usług.

 

Dodaj komentarz