Wydarzenia

Warsztaty UTK

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty tematyczne organizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy i pod patronatem UTK.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem była frekwencja – w warsztatach wzięło udział prawie sześćdziesiąt firm z szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. Z ramienia Izby otwarcia warsztatów dokonali Dyrektor Generalny Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz, natomiast UTK reprezentował Prezes Ignacy Góra. W pierwszym bloku tematycznym, zatytułowanym „IV Pakiet Kolejowy – wyzwania i działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego”, Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Jan Siudecki omówił m.in. kwestię zniesienia barier związanych z procedurami dopuszczania do eksploatacji i certyfikacji bezpieczeństwa.

Procesy realizowane przez poszczególne NSA oceniane były jako długotrwałe i kosztowne. Natomiast rozwiązanie przewidziane w nowych dyrektywach (w sprawie interoperacyjności oraz w sprawie bezpieczeństwa) polega na przeniesieniu odpowiedzialności za wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji oraz certyfikatów bezpieczeństwa z NSA na Agencję Kolejową UE. Dyrektywy (oraz rozporządzenie w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej) weszły w życie 16 czerwca 2016 r., natomiast Agencja we współpracy z poszczególnymi NSA oraz UTK opracowuje „uzgodnienia praktyczne”, czyli projekty aktów wykonawczych.

Panel zakończyła gorąca dyskusja dotycząca kwestii finansów, tj. opłaty za wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa oraz opłaty za zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu. Opłata ta miałaby się składać z dwóch części: jedna pokrywałaby koszty poniesione przez Agencję, druga koszty poniesione przez wszystkie NSA, które brały udział w wydawaniu dokumentu, a także oceniały wypełnienie przepisów krajowych i zgodności z siecią (a więc NSA reprezentujących państwa, w których pojazd ma być eksploatowany lub w których przewoźnik ma prowadzić działalność). Dodatkowo rozpatrzono system wynagradzania ekspertów w kontekście pracowników Agencji oraz według uśrednionych kosztów.