Wydarzenia

Warsztaty UTK

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty tematyczne organizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy i pod patronatem UTK.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem była frekwencja – w warsztatach wzięło udział prawie sześćdziesiąt firm z szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. Z ramienia Izby otwarcia warsztatów dokonali Dyrektor Generalny Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz, natomiast UTK reprezentował Prezes Ignacy Góra. W pierwszym bloku tematycznym, zatytułowanym „IV Pakiet Kolejowy – wyzwania i działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego”, Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Jan Siudecki omówił m.in. kwestię zniesienia barier związanych z procedurami dopuszczania do eksploatacji i certyfikacji bezpieczeństwa.

Procesy realizowane przez poszczególne NSA oceniane były jako długotrwałe i kosztowne. Natomiast rozwiązanie przewidziane w nowych dyrektywach (w sprawie interoperacyjności oraz w sprawie bezpieczeństwa) polega na przeniesieniu odpowiedzialności za wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji oraz certyfikatów bezpieczeństwa z NSA na Agencję Kolejową UE. Dyrektywy (oraz rozporządzenie w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej) weszły w życie 16 czerwca 2016 r., natomiast Agencja we współpracy z poszczególnymi NSA oraz UTK opracowuje „uzgodnienia praktyczne”, czyli projekty aktów wykonawczych.

Panel zakończyła gorąca dyskusja dotycząca kwestii finansów, tj. opłaty za wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa oraz opłaty za zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu. Opłata ta miałaby się składać z dwóch części: jedna pokrywałaby koszty poniesione przez Agencję, druga koszty poniesione przez wszystkie NSA, które brały udział w wydawaniu dokumentu, a także oceniały wypełnienie przepisów krajowych i zgodności z siecią (a więc NSA reprezentujących państwa, w których pojazd ma być eksploatowany lub w których przewoźnik ma prowadzić działalność). Dodatkowo rozpatrzono system wynagradzania ekspertów w kontekście pracowników Agencji oraz według uśrednionych kosztów.

UTK dąży do tego, żeby nie doszło do wzrostu wcześniej pobieranych opłat. Jest to zgodne z założeniami filaru technicznego IV Pakietu Kolejowego. W drugim bloku tematycznym pt. „Nowa lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wymagania krajowe komplementarne do wymagań europejskich obowiązujące na poziomie budowli i urządzeń oraz na poziomie całych podsystemów” Jan Siudecki omówił w wybranych aspektach Ustawę o transporcie kolejowym, Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji oraz Listę Prezesa UTK, m.in. Aktualizację Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, zmianę struktury listy poprzez podział na różne obszary weryfikacji (pojazdy kolejowe) i przepisy przejściowe.

Omówienie Dyrektywy w sprawie interoperacyjności 2016/797 zakończyło wykład. Wystąpienie wywołało dyskusję na temat redukcji przepisów krajowych, notyfikacji przepisów Komisji Europejskiej, pracy Agencji i państw członkowskich, aktualizacji oraz poprawnej klasyfikacji wymagań krajowych w RDD. Zaangażowanie uczestników dowiodło, jak ważnym i cennym źródłem informacji są tego typu spotkania.

Dodaj komentarz