Raport z Polski

Cennik PKP PLK 2021/2022. UTK czeka na opinie

PKP PLK przedstawiły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Nowy cennik ma zastąpić ten, który obowiązuje na sieci zarządcy od 2018 r. Uwagi do zmodyfikowanego projektu składać można do 15 stycznia.

Po trzyletnim okresie zamrożonych opłat, średnia stawka sieciowa wzrośnie o 2,4% (z 7,77 zł/pockm do 7,96 zł/pockm), bez zmian pozostanie poziom składnika stawki związanego z trakcją (0,22 zł/pockm) oraz wartość mark-upu (1,28 zł/pockm). Średnia stawka dla przewoźników towarowych wzrośnie o 2,3% (z 12,80 zł/pockm do 13,09 zł/pockm).

PKP PLK w nowym projekcie cennika uwzględniły w kosztach bezpośrednio ponoszonych jako rezultat przejazdu pociągu koszty peronów wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów. Jest to rezultat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG. Zgodnie z rozstrzygnięciem korzystanie z peronów pasażerskich objęte jest minimalnym pakietem dostępu do infrastruktury kolejowej, określonym w pkt 1 załącznika II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, i nie stanowi świadczenia usługi w obiekcie infrastruktury usługowej.

Uwzględnienie przez zarządcę rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE spowoduje, że podwyżka  w przewozach pasażerskich będzie bardziej odczuwalna niż w pozostałych segmentach, w których wzrost kosztów bezpośrednich wynika wyłącznie z uwarunkowań rynkowych. Średnia stawka w przewozach pasażerskich wzrośnie o 8,7% (z 6,10 zł/pockm do 6,63 zł/pockm).

Średnia stawka jednostkowa opłaty manewrowej wzrośnie o 2,7% (z 3,35 zł/pockm do 3,44 zł/pockm).

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Każdy zainteresowany może składać do UTK uwagi do zmodyfikowanego projektu. Termin: 15 stycznia 2021 r. Opinie należy przesyłać na adres e-mail: utk@utk.gov.pl, a w tytule wpisać „Uwagi do projektu cennika PKP PLK”.

Dodaj komentarz