Tabor

Co dalej z pojazdami z RIC/RIV po wejściu w życie IV pakietu kolejowego?

– Pojazdy dopuszczone do eksploatacji i posiadające oznaczenie RIC lub RIV zachowają swoją zezwolenie w dotychczasowym obszarze użytkowania – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Zasada ta dotyczyć będzie także pojazdów modernizowanych. IV pakiet kolejowy zacznie w Polsce obowiązywać 16 czerwca 2020 r.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej potwierdza, że pojazdy kolejowe użytkowane przed wejściem w życie IV pakietu kolejowego na podstawie umów RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) lub RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) będą mogły być nadal eksploatowane na zasadach określonych w tych porozumieniach oraz w obszarze użytkowania, na których są faktycznie eksploatowane.

W przypadku dokonania modyfikacji tych pojazdów oraz zakwalifikowania przedmiotowej zmiany jako wymagającej uzyskania nowego zezwolenia (zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r) obszar użytkowania określony w nowym zezwoleniu pozostanie zgodny z dotychczasowym, jednak wyłącznie w odniesieniu do tego, na którym pojazdy te były faktycznie eksploatowane. Ciężar wykazania i udowodnienia faktycznego obszaru użytkowania pojazdu przed modernizacją spoczywać będzie na wnioskodawcy na etapie złożenia wniosku o wydanie nowego zezwolenia. Dowodami mogą być dane z krajowych rejestrów pojazdów kolejowych (NVR), dokumentacja utrzymaniowa lub porozumienia zawarte z ECM do świadczenia usług utrzymaniowych na danym obszarze, potwierdzenie alokacji zdolności przepustowej wykazane przez zarządców infrastruktury, umowy z przedsiębiorstwami kolejowymi dotyczące świadczenia usług lub włączania pojazdów w ramach konkretnych linii/sieci czy deklaracja przewoźnika kolejowego dotycząca rzeczywistego obszaru użytkowania danych pojazdów.

Dodaj komentarz