Raport z Polski Wydarzenia

CUPT świętuje 15-lecie istnienia

Centrum Unijnych Projektów Transportowych obchodzi w 2022 roku swoje 15-lecie. Od lat, jako państwowa jednostka budżetowa, wspiera beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich itp. Wszystkie realizowane projekty przyczyniają się do rozwoju nowoczesnego systemu transportu w Polsce.

Oficjalne uroczystości, związane z obchodami 15-lecia CUPT zaplanowano na 22 listopada w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „ 15 lat CUPT- najlepsza droga do rozwoju polskiego transportu z wykorzystaniem środków UE”.

Początki Centrum Unijnych Projektów Transportowych

CUPT swoją działalność rozpoczął 2007 roku jako wyspecjalizowana jednostka, która w ramach resortu transportu miała odpowiadać na nowe wyzwania związane z obsługą funduszy europejskich. Rok 2007 był pierwszym rokiem wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013, w ramach którego skala dostępnego finansowania wzrosła wielokrotnie w stosunku do lat wcześniejszych. Początkowo odpowiadaliśmy tylko za ten jeden program unijny.

W pierwszym okresie funkcjonowania można było wyodrębnić dwa główne kierunki działalności CUPT:

  • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów, w tym organizacja konkursów oraz wybór projektów;
  • proces rozpoczynający się podpisaniem umów o dofinansowanie dla wybranych projektów, następnie monitorowanie i rozliczanie projektów, polegające na weryfikacji wniosków o płatność, przeprowadzaniu kontroli ex-ante dokumentacji przetargowej, kontroli ex-post zamówień publicznych, kontroli realizacji projektu na miejscu itp., a kończący się kontrolą na realizacji projektu i jego ostatecznym rozliczeniu.

W kontekście realizowanych zadań system organizacyjny instytucji był zdecydowanie mniej złożony, a zadania w głównej mierze koncentrowały się na wdrożeniu, a następnie bieżącym rozliczaniu projektów.

Kolejne lata funkcjonowania, rosnące doświadczenie oraz potencjał instytucji pozwoliły na rozwój i wprowadzenie wewnętrznych narzędzi informatycznych do rejestracji dokumentacji projektowej oraz monitorowania projektów. Jako Instytucja Wdrażająca, CUPT współpracowało z Beneficjentami, ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, które pełniło rolę Instytucji Zarządzającej, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, czyli Instytucją Pośredniczącą dla POIŚ 2007-2013, Ministerstwem Finansów oraz Komisją Europejską. Dzięki merytorycznemu, technicznemu i organizacyjnemu przygotowaniu, projekty w perspektywie finansowej 2007-2013 zostały skutecznie i efektywnie wdrożone i rozliczone.

Te działania i osiągnięte rezultaty umocniły pozycję CUPT w strukturze dystrybucji środków unijnych i pokazały, że funkcjonowanie takiej instytucji jest celowe i przynosi zakładane efekty. Rosnącą rolę CUPT w systemie dystrybucji środków unijnych dostrzegły nadrzędne instytucje, powierzając nam nowe zadania.

Ewolucja i rozwój

Konsekwencją wzrostu znaczenia i oraz rozwoju kompetencji Instytucji było stopniowe zwiększenie naszego składu osobowego. Od roku 2007 do teraz personel CUPT z 40 osób zwiększył się aż ośmiokrotnie. Wzmocnienie kadrowe przyczyniło się do sprawniejszej realizacji projektów w sektorze transportu, efektywniejszego wsparcia Beneficjentów i wypracowywania najlepszych rozwiązań.

Dodaj komentarz