Inwestycje Publikacje Firm

ECM: Szanse dla właścicieli pojazdów szynowych i europejskiej sieci kolejowej

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/779 – znane również jako rozporządzenie ECM – odgrywa ważną rolę dla większości właścicieli pojazdów szynowych i warsztatów pojazdów szynowych. Celem rozporządzenia jest zapewnienie standardów i zapewnienie przejrzystości organizacyjnej dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM), a w efekcie zwiększenia bezpieczeństwa na kolei. Dyrektywa stwarza nowe możliwości dla transgranicznego ruchu kolejowego w Europie, ale także dla poszczególnych ECM’ów.

Szanse dla operatorów i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

Pierwszym wyzwaniem, przed którym stoją właściciele i serwisanci wagonów towarowych i lokomotyw, jest wdrożenie wymaganego rozporządzeniem systemu zarządzania utrzymaniem. Obowiązek ten stwarza wiele możliwości dla zainteresowanych stron, ponieważ nowoczesne systemy zarządzania majątkiem pojazdów szynowych oferują wiele funkcji dla organizacji utrzymania. Pozwala to nie tylko spełnić wymogi wymagane certyfikacją ECM, ale również osiągnąć cele wyższego rzędu w zakresie utrzymania.

Przykładami takich celów mogą być:

  • Zwiększona niezawodność pojazdów
  • Wyższa dostępność floty
  • Zmniejszenie ryzyka awarii
  • Przejrzystość procesu
  • Zautomatyzowana, a co za tym idzie szybsza i lepsza komunikacja

Cyfryzacja obsługi technicznej stanowi optymalną podstawę do wdrażania strategii konserwacji korekcyjnej, prewencyjnej i predykcyjnej. Cyfrowa kartoteka historii pojazdu i szczegółowe śledzenie napraw podzespołów są możliwe tylko dzięki odpowiedniemu systemowi informatycznemu. Dane w systemie są w każdej chwili dostępne dla upoważnionego personelu, co znacznie ogranicza konieczność komunikacji telefonicznej i/lub mailowej.

Predykcyjne utrzymanie ruchu jest niemożliwe do zrealizowania bez zastosowania inteligentnych rozwiązań informatycznych. Tylko dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest prognozowanie zużycia komponentów (np. zestawów kołowych) – a tym samym zapobieganie nagłym awariom danego pojazdu.

Dokumentacja konserwacji z zedas®asset

Moduł zedas®asset ECM umożliwia rozszerzone wsparcie w zakresie dostarczania dowodów dokumentacji warsztatowej zgodnej z ECM. Dzięki temu modułowi działy odpowiedzialne za utrzymanie ruchu są optymalnie wyposażone do planowania i realizacji działań konserwacyjnych.

Przykład: Dokumentacja zleceń roboczych w zedas®asset

Aby zapewnić kompletną dokumentację prac konserwacyjnych wykonywanych w warsztacie w systemie zarządzane są informacje o personelu i sprzęcie. Personelowi można przypisać określone, ograniczone czasowo certyfikaty i kwalifikacje. Dla wyposażenia roboczego (np. urządzeń pomiarowych) tworzone są jednoznacznie identyfikowalne jednostki (np. urządzenie do pomiaru zestawów kołowych, numer seryjny 2483), do których można przypisać certyfikat/dokument (np. ostatnia kalibracja). Ważność i terminy ważności certyfikatów mogą być monitorowane.

Po zrealizowaniu zlecenia pracy pracownik ma możliwość wypełnienia elektronicznej listy kontrolnej o rzeczywistym zużyciu materiałów, części i komponentów co pozwala na kontrolę kosztów i stanów magazynowych. Możliwa jest tez łatwa weryfikacja czy zlecenie zostało wykonane przez uprawnionego pracownika i czy użyto odpowiedniego sprzętu.

Bezpieczeństwo i interoperacyjność kolei

Rozporządzenie (UE) 2019/779 dąży do zapewnienia dwóch podstawowych celów :

  • Wzrostu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
  • Zapewnienia interoperacyjność dzięki jednolitej dyrektywie obowiązującej w całej UE.

Ty, jako właściciel pojazdu szynowego lub warsztat kolejowy, możesz przyczynić się do osiągnięcia tych celów poprzez wdrożenie systemu zarządzania utrzymaniem dla swoich procesów. Wykonaj krok w kierunku cyfryzacji swoich procesów i postaw na innowacyjne rozwiązanie IT przeznaczone dla branży kolejowej. W ten sposób zapewnią sobie Państwo przewagę w zakresie zarządzania majątkiem i utrzymaniem pojazdów szynowych – i automatycznie spełnią wymagania rozporządzenia ECM.

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Łukasik
tel: +48 506 611 106
e-mail: klukasik@zedas.com
www.zedas.com