Wydarzenia

Instytut Kolejnictwa – co się działo w ostatnich miesiącach

Instytut Kolejnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Instytut Transportu Samochodowego, instytuty badawcze działające
w obszarze transportu podległe Ministrowi Infrastruktury, zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network – POLTRIN).

Ideą zawartego porozumienia jest wzmacnianie potencjału instytutów badawczych, umożliwiające realizację dużych projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw. Trzy instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy je wiele umów doraźnych i długoterminowych. Utworzenie sieci skupiającej jednostki naukowe pozwoli usystematyzować te działania oraz ułatwi podejmowanie wspólnych inicjatyw. Szczególnie znaczenie będą mieć przedsięwzięcia związane z dużymi projektami transportowymi w skali całego kraju, takimi jak budowa nowych dróg i autostrad oraz modernizacja linii kolejowych.

Zakres działalności w ramach porozumienia

 • wykonywania zadań ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia rozwoju innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz niskoemisyjnego transportu lądowego;
 • identyfikowania wspólnych problemów dotyczących sektora i podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie przy pomocy wiedzy eksperckiej, potencjału naukowego i aparatury badawczej będącej w dyspozycji instytutów;
 • kształtowania strategicznych programów badawczych oraz inicjowania i realizacji wspólnego programu badawczo-wdrożeniowego w obszarze transportu lądowego;
 • realizacji wspólnych prac naukowych i rozwojowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników;
 • współpracy pomiędzy laboratoriami, którymi dysponują instytuty oraz wymiany doświadczeń badawczych;
 • reprezentowania sieci na arenie międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

W dniach 15-16 listopada w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Międzynarodową Radę Badań Kolejowych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC’s IRRB) oraz Instytut Kolejnictwa, konferencja poświęcona przyszłym wyzwaniom mobilności. Celem Debaty była wymiana poglądów na temat transportu w przyszłości i roli kolei w intermodalnym systemie przewozów. Dyskusja toczyła się w ramach 5 sesji tematycznych:

 • Nowe koncepcje systemów mobilnych
 • W kierunku zintegrowanego systemu transportowego
 • ITnowe szanse i zagrożenia
 • Konkurencyjność podmiotów w transporcie
 • Trwałość i odporność systemu transportu

Konkluzje z nich zostaną wykorzystane do zaktualizowania Globalnej wizji rozwoju kolei, która zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu Ogólnym UIC w 2019 r.
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski został powołany do Komisji Dyscyplinarnej II instancji ds. pracowników naukowych i badawczo-technicznych w instytutach badawczych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 26 lutego 2019 r. – 25 lutego 2023. Na wniosek Przewodniczącego RGIB prof. Leszka Rafalskiego do zaszczytnego grona dołączyli również:
prof. dr hab. Marcin Kruszewski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS z Instytutu Transportu Samochodowego,
mgr prawa Karol Swadźba z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
dr hab. n. o zdr. Wiesław W. Jędrzejczak, prof. IFPS z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu  oraz prof. Magdalena Chechlińska – jako Rzecznik Dyscyplinarnym przy tej Komisji.
W dn. 9-12 czerwca 2019 r. w Rynie odbędzie się organizowana przez Wydział Transportu międzynarodowa konferencja naukowa „Transport XXI wieku”
Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką transportu: szynowego, drogowego, lotniczego i morskiego w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz integracja środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie INŻYNIERIA LĄDOWA i TRANSPORT.
W czasie konferencji odbędzie się panel Konferencji „Najnowsze technologie w transporcie szynowym ART 2019”. Konferencja orgaznizowana jest przez Instytut kolejnictwa i Wydział Transportu PW. Konferencja obejmie następujące obszary badawcze transportu szynowego: ruch kolejowy, eksploatację kolei, infrastrukturę transportu szynowego, trakcję i pojazdy szynowe, sterowanie ruchem i teleinformatykę kolejową, inżynierię materiałową i recykling w transporcie, organizację i technologię transportu szynowego.

MD

Dodaj komentarz