Przewozy towarowe Raport z Polski

Intermodal w Polsce w 2022 roku

Rok 2022 w przewozach intermodalnych charakteryzował się spadkiem większości parametrów w stosunku do 2021 r. Masa przewiezionych ładunków zmniejszył się rok do roku o ponad 0,3 mln ton, przetransportowano też 28 tys. mniej jednostek i 84 tys. mniej TEU. Jedynie praca przewozowa w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 0,4 mld tono-km.

Na polskim rynku transportowym obserwowaliśmy w ostatnich latach systematyczny wzrost przewozów intermodalnych. Dane za 2022 r. pokazują jednak, że ten rodzaj przewozów okazał się wrażliwy na czynniki geopolityczne, przede wszystkich w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Rynek przewozów intermodalnych w pierwszym kwartale 2022 r. charakteryzował się wzrostem wszystkich parametrów przewozowych w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Wojna w Ukrainie, nie zdążyła jeszcze zakłócić wzrostowego trendu w tym segmencie rynku w pierwszym kwartale 2022 r.

II kwartał

Z danych za drugi kwartał 2022 r. widoczny był już spadek parametrów przewozowych. Niepewna sytuacja wywołana wojną spowodowała, że przewoźnicy intermodalni dynamicznie zareagowali na powstałą sytuację. Odbiorcy, nadawcy i spedytorzy zaczęli poszukiwać alternatywnych środków transportu i nowych kanałów dystrybucji ładunków z Chin, co spowodowało wyhamowanie przewozów intermodalnych. Wyraźnie spadła też liczba przewozów tranzytowych przez Polskę.

W kolejnych kwartałach 2022 r. widać było dalsze zmniejszanie się przewozów w stosunku do wyników z 2021 r. Efekt ten wynikał również ze wzrostu kosztów transportu oraz zmiany tras przewozów intermodalnych w III kwartale 2022 r. na skutek przyznania priorytetu dla dostaw surowców energetycznych. W 2022 r. niepewna sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności transportowej były dwoma kluczowymi czynnikami, które wpłynęły na wyhamowanie rozwoju przewozów intermodalnych. W 2022 r. zmniejszył się również wolumen przeładunków w portach morskich.

Spadek

Po rekordowym 2021 r. obrót przeładowywanych TEU we wszystkich polskich portach morskich w 2022 r. spadł o blisko 4%. W 2022 r. w transporcie intermodalnym przewieziono 26,2 mln ton ładunków. W 2021 r. było to 26,5 mln ton –przewozy intermodalne zmniejszyły się o 1,4 %. Praca przewozowa wykonana przy przewozie ładunków intermodalnych kształtowała się na poziomie 8,6 mld tono-km. W porównaniu z 2021 r. wzrosła o ponad 0,4 mld tono-km (ok. 5,3%). W 2022 r. udział masy przewiezionej koleją w ramach transportu intermodalnego w masie ładunków przewiezionych koleją ogółem stanowił 10,5%.

W 2021 r. udział ten wyniósł 10,9%, podczas gdy w 2020 r. kształtował się na poziomie 10,7%. Udział pracy przewozowej zrealizowanej przez kolej w transporcie intermodalnym w 2022 r. wyniósł 13,8 % (w 2021 r. było to 14,6%, a w 2020 r. 15%). Udział transportu intermodalnego w transporcie kolejowym spadł więc o 0,4 punktu procentowego w masie i 0,8 punktu procentowego w pracy przewozowej. W 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1 750 tys. sztuk jednostek ładunkowych, z czego 1 680 tys. sztuk stanowiły kontenery.

Dodaj komentarz