Aktualności Wywiady

Krzysztof Wiktorowicz: Chcemy być zakładem pierwszego wyboru [WYWIAD]

O rozwoju spółki, pracach modernizacyjnych w Oddziale w Idzikowicach oraz priorytetach w zarządzaniu Spółką rozmawiamy z Krzysztofem Wiktorowiczem, nowym Prezesem Zarządu PKP Intercity Remtrak.

Z jaką wizją rozwoju spółki PKP Intercity Remtrak rozpoczyna Pan pracę na stanowisku Prezesa Zarządu?

Krzysztof Wiktorowicz

Jestem zbudowany tym, co zastałem pierwszego dnia pracy w PKP Intercity Remtrak. Nie tylko życzliwym przyjęciem przez pracowników Spółki, ale przede wszystkim ich profesjonalizmem, dzięki któremu od samego początku z łatwością wdrożyłem się w wykonywanie swoich obowiązków. Spółkę oceniam bardzo pozytywnie, dostrzegam w niej duży potencjał. Nastawienie na wysoką jakość napraw i dążenie do stworzenia nowoczesnego zakładu naprawczego to jedno, ale doceniam także dobre podejście do pracowników i kontrahentów. Spółka postawiła sobie za cel zapewnienie im atrakcyjnych warunków współpracy. Uważam, że słusznie. Wykwalifikowana kadra jest zdecydowanie naszą mocną stroną. To wszystko chciałbym kontynuować, wdrażając jednocześnie nowoczesne metody zarządzania i rozwoju kompetencji, co będzie korzystne nie tylko dla Spółki, ale i jej Właściciela, tj. PKP Intercity S.A.

Nasze najważniejsze cele na najbliższe miesiące to zakończenie III etapu rozbudowy Zakładu w Idzikowicach oraz dokończenie procedur związanych z przejęciem Zakładu w Opolu, co pozwoli nam na szybkie i znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych. Obie te inwestycje są w moim odczuciu kamieniem milowym w rozwoju Spółki. Jednoczesna ich realizacja, pozwoli nam w najbliższym roku na stworzenie jednego z najnowocześniejszych i największych zakładów usług taborowych w Europie.

Zakończenie wspomnianych inwestycji zbiegnie się w czasie z wdrożeniem wykonywania przez Spółkę napraw poziomu P5. Jeszcze w tym roku planujemy modernizację około 10 wagonów dla PKP Intercity. Pierwsze prace na dwóch wagonach rozpoczęły się już w zakładzie w Opolu.

Spółka pracuje również nad rozwojem Biura Konstrukcyjno-Technologicznego, co jest naturalną konsekwencją znacznie większego stopnia zaawansowania napraw poziomu P5, w stosunku do dotychczas wykonywanych przez Remtrak napraw P4 i P3. Przy tej komórce nie wykluczamy również prowadzenia badań laboratoryjno-rozwojowych. Liczymy na dobrą współpracę naszych technologów z branżowymi uczelniami technicznymi. Blisko jest nam do nawiązania współpracy z uczelniami technicznymi zlokalizowanymi w Opolu, Radomiu i Łodzi.

Jak ocenia Pan funkcjonowanie Zakładu obecnie?

Dostrzegam w Spółce bardzo duży potencjał naprawczy. Jesteśmy niewątpliwie w fazie intensywnego rozwoju kompetencji, co jest bardzo budujące, ale stanowi również wyzwanie dla wszystkich pracowników. Obecnie PKP Intercity Remtrak specjalizuje się w naprawach rewizyjnych na 3 i 4 poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów pasażerskich, modernizacjach układów WC, naprawach awaryjnych, naprawach części do Pendolino, Dart i Flirt oraz montażu w wagonach ramp dla osób niepełnosprawnych.

Spółka od kliku lat notuje sukcesywny wzrost wolumenu napraw, co wiąże się ze znacznym wzrostem zatrudnienia i skokowym wzrostem wyników finansowych (prawie 50% wyższe przychody w 2020 roku w porównaniu do 2019). To wszystko składa się na bardzo dużą dynamikę wzrostu skali działalności. Oczywiście wiążę się to z koniecznością podejmowania na bieżąco konkretnych działań – inwestycji w kadrę, maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie.

Spółka chce zrealizować bardzo ambitne plany na ten rok w zakresie wdrożenia napraw poziomu P5, zwiększenia ilości napraw poziomu P3 i P4, jak również rozpocząć w Idzikowicach naprawy lokomotyw elektrycznych na poziomie utrzymania P4.

Po zakończeniu etapu III rozbudowy Zakładu w Idzikowicach i uruchomieniu linii naprawy zestawów kołowych, nasze możliwości naprawcze w tym zakresie przewyższą nawet zapotrzebowanie PKP Intercity, co pozwoli na zwiększenie dostępności tego rodzaju napraw dla innych właścicieli wagonów.

Dostrzegam

w Spółce bardzo

duży potencjał

Krzysztof Wiktorowicz

W drugim kwartale roku planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych w Oddziale w Idzikowicach. Czy termin zostanie dotrzymany? Jak przebiegają obecnie prace? Czy pandemia ma wpływ na inwestycję?

Wszystkie prace zarówno w zakresie budowy i modernizacji budynków, jak i dostawy oraz uruchamiania maszyn i urządzeń przebiegają zgodnie z planem, a można nawet powiedzieć, że niektóre z wykonywanych prac ten plan wyprzedzają.

Z niecierpliwością oczekujemy na oddanie do użytkowania hal produkcyjnych, magazynów oraz pomieszczeń biurowych. Jesteśmy w trakcie negocjacji z głównymi wykonawcami, żeby ten termin w miarę możliwości przyspieszyć, w stosunku do pierwotnych harmonogramów.

Jeżeli chodzi o maszyny i urządzenia produkcyjne – jesteśmy w trakcie odbiorów końcowych maszyn dostarczanych w ramach trójstronnej umowy pomiędzy PKP Intercity Remtrak, Fabryką Obrabiarek Rafamet i ARP Leasing o łącznej wartości 18 mln zł netto. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z ustaleniami w ramach obowiązującej umowy, a terminy są dotrzymywane.

Pandemia – podobnie jak na każdą dziedzinę naszego życia w ostatnim czasie – miała także wpływ na realizację inwestycji w Idzikowicach. Jestem jednak pełen uznania dla wszystkich Wykonawców, że pomimo oczywistych trudności z delegowaniem pracowników i zapewnieniem im noclegów oraz zwiększoną absencją chorobową pandemia nie wpłynęła negatywnie na termin zakończenia prac. Był to wielki test, który wszyscy biorący udział w realizacji III etapu rozbudowy „zdają” jak do tej pory na ocenę celującą.

Jak inwestycja zmieni rynek pracy w regionie opoczyńskim?

Atrakcyjność pracodawcy mierzy się zainteresowaniem jego ofertą wśród potencjalnych pracowników – mieszkańców regionu. Zainteresowanie pracą w Spółce PKP Intercity Remtrak w regionie opoczyńskim jest duże, na co wskazuje liczba wpływających do nas podań. Do chwili obecnej otrzymaliśmy już kilkadziesiąt aplikacji, pomimo, że faktyczną rekrutację rozpoczniemy dopiero w momencie odbioru III etapu Inwestycji. To budujące, zwłaszcza, że poziom kandydatów jest bardzo wysoki. Wszystko to świadczy o dobrej opinii o Spółce wśród lokalnej społeczności.

PKP Intercity Remtrak to przede wszystkim dobre warunki pracy, uczciwe wynagrodzenia i stabilność zatrudnienia

PKP Intercity Remtrak to przede wszystkim dobre warunki pracy, uczciwe wynagrodzenia i stabilność zatrudnienia. Spółka przez lata pokazywała, że jest wiarygodnym pracodawcą.

Bardzo liczę również na podtrzymanie rozpoczętej przez mojego poprzednika współpracy z lokalnymi szkołami technicznymi. W 2019 r. Spółka podpisała porozumienia w sprawie objęcia patronatem klas technicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie. Współpraca ta trwa do dziś. Remtrak zobowiązał się do pomocy w kształceniu młodych techników, którzy po zakończeniu III-go etapu rozbudowy, mogliby zasilić kadry Oddziału w Idzikowicach. Spółka udziela szkołom wsparcia zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i finansowym.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w kształcenie młodych techników sprawi, że na lokalnym rynku pracy w regionie opoczyńskim nie zabraknie nigdy chętnych do pracy w Remtraku.

W maju 2020 r. spółka wydłużyła do końca tego roku umowę dzierżawy części przedsiębiorstwa naprawy taboru byłego Wagon Opole (Trinites Polska). Czy znane są już plany na przyszłość tego miejsca?

Umowa dzierżawy nadal obowiązuje, ale jesteśmy w pełni zdeterminowani, aby jak najszybciej nabyć składniki przedsiębiorstwa Trinites Polska sp. z o.o. w upadłości, w tym zarówno wchodzące w jej skład nieruchomości, jak i ruchomości. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie Sądu w tej sprawie. Jesteśmy dobrej myśli. Niezależnie od tego, dzięki obowiązującej umowie dzierżawy, w Opolu wykonywane są rewizje oraz naprawy taboru pasażerskiego dla PKP Intercity. Jednocześnie prowadzimy intensywne prace, aby rozszerzyć zakres usług świadczonych w tym Oddziale. Nie ukrywam, że wiążemy duże nadzieje z nabyciem Zakładu w Opolu. Planujemy przeprowadzić tam wielomilionowe inwestycje zarówno w budynki, jak i urządzenia, sprzęt oraz technologie. Co ważne, oznaczać to będzie także wzrost zatrudnienia.

Jesteśmy przekonani, że Zakład w Opolu stanie się wkrótce bardzo ważnym punktem na mapie polskich zakładów naprawy taboru kolejowego.

Jakie są Pana priorytety w zarządzaniu PKP Intercity Remtrak?

Priorytetem jest dla mnie zarządzanie kolektywne, mające na celu wypracowywanie wspólnych wniosków, decyzji, analiz i podejmowanie świadomych decyzji przez zespół zarządzający. Za wielką wartość uznaję wszelkie metody umożliwiające informowanie pracowników o stanie zaawansowania w realizacji celów na bieżąco, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie i świadome uczestnictwo w procesie naprawczym.

Będę dążył do dalszego podnoszenia kultury organizacyjnej Spółki i zacieśnienia współpracy pomiędzy oddziałami naprawczymi. Nie pracujemy Oddział dla Oddziału, a wszyscy wspólnie dla Spółki – dla zapewnienia jak najwyższej jakości, optymalizacji procesów i kosztów. Będziemy dążyć do tego, aby stać się zakładem pierwszego wyboru w rewizjach wagonów osobowych i naprawach zestawów kołowych.

Aby zrealizować wysoko postawione cele Spółki na najbliższe lata, przystępujemy do wdrożenia metod Lean Management

Aby zrealizować wysoko postawione cele Spółki na najbliższe lata, przystępujemy do wdrożenia metod Lean Management. Powiem „trywialnie”, iż zaczynamy od szkoleń i wdrożenia metod 5S (utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy), Kaizen (ciągłe doskonalenie procesu naprawczego, nawet poprzez najdrobniejsze uwagi mające na celu jego poprawę), sterowania zapasami przy pomocy kart Kanban, monitorowania i wizualizacji realizacji celów. W dalszej kolejności przed nami reeingineering procesów naprawczych dla zapewnienia ich większej efektywności oraz wprowadzenie metody rozwiązywania problemów przy pomocy raportu A3.

Wszystko to w celu dalszego umacniania pozycji Spółki, jako dostawcy usług wspomagających bezpieczne i komfortowe podróże pociągami PKP IC.

Reklama