Aktualności

Nowa perspektywa… Nowe wyzwania…

Konsekwentny kierunek działań, czyli o nowym Projekcie trójmiejskiej
SKM-ki.

Nowa pula środków wspólnotowych niesie za sobą bardzo potrzebną Spółce możliwość i perspektywę dalszego nasilenia procesów związanych z modernizacją. Wpływa to znacząco na kreowanie sprawnej komunikacji publicznej i wzmocnienia swoistego kręgosłupa komunikacyjnego jakim jest SKM w aglomeracji, przede wszystkim pod względem zarządzanej infrastruktury.

Takie działania stanowią fundament w dążeniu do stworzenia atrakcyjnych warunków dla prowadzenia kolejowego ruchu miejskiego przez przewoźnika, którym na linii nr 250 jest również PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. Kreuje to realną konkurencję zarówno dla pozostałych środków transportu, lecz co najważniejsze samochodowego transportu indywidualnego, stanowiąc jeden z najważniejszych celów do osiągnięcia zarówno w przeszłej, jak i obecnej perspektywie finansowania UE.

Jeszcze nie zdążyły opaść emocje związane z wdrażaniem Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” (RSKM), a z PKP SKM zidentyfikowała kolejne potrzeby w obszarze inwestycyjnym. To działa jak schemat. Naturalnie przechodzimy przez kolejne procesy związane z identyfikacją najważniejszych do zrealizowania działań. Konieczna jest baza, fundament, swoista koncepcja nowego przedsięwzięcia. „RSKM” dużo nas nauczył, pozostawił po sobie wyraźny ślad, a tym samym wytyczył ścieżkę, z której Spółka nie powinna zbaczać. Budowanie założeń nowego Projektu przychodzi zatem płynnie i instynktownie. W tej perspektywie stawiamy zatem na konsekwencję i kontynuację podjętych procesów modernizacyjnych.

Bardzo szybko na pierwszy plan założeń wysuwa się podstawa projektu, jego główny element. Staje się nim ważny zakres prac, dla którego Spółka nie otrzymała dofinansowania w zeszłej perspektywie w ramach udziału w konkursie o środki Programu Regionalnego (projekt pod względem formalnym, merytorycznym oraz strategicznym został zaopiniowany pozytywnie, jednak ze względu na pulę przewidzianych w konkursie środków nie otrzymał dofinansowania) – budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 w Trójmieście. Mając już określoną bazę Projektu, kolejne elementy niezbędnych, konkretnych działań inwestycyjnych, charakteryzujących się silnym współoddziaływaniem pojawiają się samoistnie, wręcz na zasadzie „pączkowania”, ewoluując podczas całego procesu identyfikacji potrzeb.

Czym zatem charakteryzuje się finalna postać tego przedsięwzięcia?
Przedstawiamy nowe przedsięwzięcie Spółki, „Projekt Centrum”, w swojej ostatecznej odsłonie. Projekt dotyczy oczywiście zarządzanej przez Spółkę linii kolejowej nr 250 i jest realizowany przez Zarządcę. Zakres przedsięwzięcia podzielono na dwa główne zadania, składające się z poszczególnych elementów – część teletechniczną, związaną z budową zintegrowanego systemu informacji i bezpieczeństwa oraz część dotyczącą kontynuacji prac z zakresu modernizacji stacji i przystanków zarządzanych przez PKP SKM. Projekt finalnie, otrzymał także pełną nazwę, pod która funkcjonuje: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”. Opisując szerzej pierwsze zadanie w ramach projektu, w części infrastrukturalnej skupia się ona na kompleksowym działaniu dotyczącym przystosowania peronu SKM Gdynia Główna do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się oraz modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna.

Planowane prace w tym zakresie przewidują przede wszystkim:
1) Modernizację peronu, poprzez m.in.: wymianę nawierzchni peronu w celu dostosowania jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, modernizację wiaty peronowej, modernizację układu torowego w obrębie przystanku, wymianę elementów sieci trakcyjnej przy peronie, montaż elementów systemu informacji pasażerskiej, modernizację i doposażenie systemu monitoringu oraz montaż elementów małej architektury.
2) Modernizację budynku dworca podmiejskiego wraz z pomieszczeniami oraz przejściem podziemnym z budynku na peron poprzez m.in.: renowację elewacji, tarasów, zegara, podłóg, schodów, ścian i sufitów, drewnianych elementów wykończenia wnętrza, kamiennej posadzki, montaż oraz renowację drzwi i okien, modernizację toalet wraz z wykończeniem oraz wymianę nawierzchni w strefie wejścia do budynku.
3) Adaptację pomieszczeń budynku dworca podmiejskiego dla potrzeb tzw. „Centrum” wraz z umeblowaniem, utworzeniem serwerowni i niezbędnego zaplecza. Natomiast w części teletechnicznej zadanie inwestycyjne przewiduje doposażenie wszystkich przystanków i stacji w instalacje oraz urządzenia najważniejszych systemów związanych z działaniem informacji pasażerskiej i bezpieczeństwa dla obiektów zarządzanych przez SKM, które zostaną zintegrowane w nowym, specjalnie dedykowanym ku temu Centrum Monitoringu – utworzenie platformy synchronizującej działanie systemów.

Podstawowym zadaniem tej platformy będzie integracja wybranych systemów i aplikacji bezpieczeństwa, pozwalając na ich kontrolę przez spójny, przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownika. Druga część projektu, to kontynuacja tak ważnych z punktu widzenia pasażera działań związanych z modernizacją infrastruktury peronowej. W ramach projektu kompleksową modernizacją objęte zostaną stacje i przystanki osobowe SKM, wchodzące w skład linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo. Prace w tym elemencie zakładają przede wszystkim dostosowanie infrastruktury do wymagań technicznych związanych z obsługą osób o ograniczonej możliwości poruszania się, kompleksową modernizację peronu, budowę nowych wiat, dźwigów osobowych oraz pochylni, a także wyposażenie peronu w niezbędne urządzenia systemów informacji pasażerskiej i monitoringu oraz urządzania związane z odprawą podróżnych.

Realizacja projektu pozwoli Spółce wdrożyć szereg usprawnień, a tym samym osiągnąć zamierzone cele, czyli:
• stworzenie przyjaznej przestrzeni dla podróżnych korzystających z przystanków wraz z ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
• przystosowanie infrastruktury przystanków dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
• poprawa bezpieczeństwa podróżnych na peronach i w budynku dworca,
• zapewnienie właściwej ochrony obiektów,
• ułatwienie działań prewencyjnych przed zagrożeniami oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
• umożliwienie szybkiej i dokładniejszej identyfikacji awarii instalacji i urządzeń, co pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu niezawodności infrastruktury,
• umożliwienie przekazywania aktualnej i dokładnej informacji dotyczącej podróży pociągami. Finalnie, wpłynie to znacząco na jakość świadczonej usługi oraz komfort podróżowania.

Nowa inicjatywa Spółki bardzo szybko zdobyła zainteresowanie i poparcie strony samorządowej. Dzięki uzyskanej aprobacie, a przede wszystkim w oparciu o swój funkcjonalny i kompleksowy wymiar, Projekt został zdiagnozowany w dokumentach strategicznych dla województwa – Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Kontrakcie Terytorialnym, jako przedsięwzięcie kluczowe. Fakt ten, zarówno jak umieszczenie Projektu w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, pozwolił na procedowanie tego przedsięwzięcia w ramach tzw. „procedury pozakonkursowej”. Dzięki temu, w chwili obecnej proces aplikacyjny dla projektu znajduje się w fazie oceny przez Instytucję Zarządzającą, by po jego pozytywnym zakończeniu Spółka mogła podpisać umowę i otrzymać dofinansowanie.

Jak widać sukces projektu RSKM oraz pozyskane doświadczenie, ułatwiły Spółce drogę do zidentyfikowania dalszych potrzeb rozwojowych. Wykorzystując możliwości, jakie daje obecna perspektywa finasowania 2014-2020 stoimy właśnie u progu wdrożenia tego przedsięwzięcia w życie. To pokazuje zarówno konsekwencje, jak i silną potrzebę kontynuacji podjętych działań – dobry kurs.
Magdalena Miś st. specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych Wydział Inwestycji i Rozwoju PKP Szybka Kolej miejska w Trójmieście Sp. z o. o.