Aktualności Konferencja

Konferencja Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej – o inwestycjach i ich skutkach

Ponad 160 osób wzięło udział w kolejnej edycji konferencji „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”.
Dwa dni obrad to 5 bloków tematycznych, ponad 30 prezentacji oraz wiele tematów do dyskusji.

Fundamentem na którym organizator, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, przygotowało konferencję było stworzenie platformy do wymiany informacji i poprawy komunikacji pomiędzy stronami zainteresowanymi inwestycjami kolejowymi.
Intencją było nakreślenie i omówienie etapów inwestycji w linie kolejowe, prezentacji wymagań w zakresie dostosowywania kolei do wymaganych standardów krajowych i UE, jak również zagadnienia bezpieczeństwa, pomocy państwa w zakresie finansowania czy też inwestycji w modernizację i budowę linii kolejowych.
Konferencje organizowane przez Izbę Kolei mają swoje stałe elementy. Jednym z nich jest wręczenie certyfikatu przystąpienia w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń I Usług Na Rzecz Kolei. Tym razem tego zaszczytu dostąpiła firma PLATAN Sp. z o.o. sp.k.
Samą konferencję otworzyli natomiast Adam Musiał, dyrektor generalny oraz Dorota Markiewicz, dyrektor z Izby Kolei.
W tegorocznej edycji uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch referatów wprowadzających. Pierwszy wygłosił Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, który omówił plany rządu i resortu dotyczące zagadnień związanych z inwestycjami w linie kolejowe. Drugim mówcą był natomiast Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
W czasie swojego wystąpienia Ireneusz Merchel omówił między innymi stan realizacji planów KPK (m. in. 70% w obszarze poprawy jakości w przewozach pasażerskich i towarowych w kontekście średniej prędkości kursowania pociągów towarowych na sieci linii PKP PLK SA) oraz postępu w realizacji z KPK.
W pierwszym bloku pierwszym mówcą była Małgorzata Zielińska, Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe SA, która scharakteryzowała rozwój polskiej infrastruktury kolejowej. Tematem wpływu inwestycji na bezpieczeństwo zajął się Kamil Wilde, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zidentyfikował główne przyczyny wypadków oraz zdarzenia kolejowe i sytuacje potencjalnie niebezpieczne przy inwestycjach kolejowych. Wilde zdefiniował również regulacje bezpieczeństwa prac inwestycyjnych.
Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, sprecyzowała kwestie związane ze współfinansowaniem inwestycji kolejowych z programów unijnych oraz środków na ten cel do końca 2023 roku, w tym także zagadnienia związane z organizacją systemu wyboru i oceny projektów.
Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., omówił między innymi główne inwestycje LHS w latach 2018 – 2025 czyli:

 • budowę mobilnej rampy, o pojemności ok. 60 wagonów, do pobierania próbek w celu przeprowadzenia kontroli fito-sanitarnej, w stacji Hrubieszów LHS
 • oddanie do użytku dwóch nowoczesnych elektronicznych, statyczno-dynamicznych wag wagonowych
 • budowę Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Zamość-Bortatycze LHS;
  rozbudowę Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Zamość Bortatycze LHS – II Etap
 • utwardzenie placu przeładunkowego w stacji Zamość Bortatycze LHS i Sławków LHS
 • uruchomienie wag samochodowych na stacji Zamość Bortatycze LHS, Szczebrzeszyn LHS i Gołuchów LHS

Andrzej Massel, Z-ca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa streścił zagadnienie rozwoju infrastruktury kolejowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaznaczył, że podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej jest istnienie sieci komunikacyjnej umożliwiającej szybkie i sprawne przemieszczanie osób i ładunków, a przy tym zintegrowanej z siecią transportową Unii Europejskiej.
Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP SA, omówił zagadnienia związane z innowacyjnym podejściem do obszaru nowych technologii w Grupie PKP.
Rolę PKP CARGO SA jako krajowy operator logistyczny w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, omówił ostatni mówca pierwszego bloku- Czesław Warsewicz (Prezes Zarządu).
Blok drugi dotyczył zagadnień utrzymania, logistyki i technologii robót w obszarze dróg kolejowych.
Wawrzyniec Wychowański, Projektant (Zakłady Automatyki KOMBUD S.A./Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k.) scharakteryzował polskie rozwiązania dla funkcjonalności ERTMS/ETCS. Krzysztof Szafrański, Dyrektor, Biuro Dróg Kolejowych PKP PLK SA, zaprezentował rozwój technologii utrzymania dróg szynowych PKP PLK S.A. w obszarze prac torowych i logistyki. Zaznaczył, że strategia utrzymania drogi kolejowej zakłada udział zakładów w naprawach punktowych, krótkotrwałych, powierzenie robót odcinkowych uzasadniające dłuższe zaangażowanie PNI i spółkom zależnym, liczne innowacje modelu robót i logistyki i ich rozwój w miarę nabywania nowego sprzętu oraz kolejne programy zakupowe.
Jerzy Szmit, Członek Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o., omawiając serwis i roboty budowlane dla kolei podkreślił główne cele spółki czyli:

 • podniesienie jakości usług
 • poszerzenie oferty, szczególnie w zakresie utrzymania dworców i obsługi podróżnych
 • pozyskanie nowych klientów
 • umocnienie pozycji rynkowej
 • wzrost udziału w rynku
 • przewodnictwo technologiczne

Bartosz Chyliński, Manager ZEP INC., omówił produkty i rozwiązania dla kolei oraz w sektorze energetyki w tym takie jak biodegradowalny preparat MAT 100 stosowany w kolejnictwie do skutecznego usuwania zanieczyszczeń z podwozi lokomotyw, wagonów oraz osłon kół zębatych/ karterów i innych elementów czy też preparaty smarne i penetrujące oraz preparaty do usuwania powłok malarskich (graffiti).
Rafał Frączek, z-ca Dyrektora Biuro Dróg Kolejowych, omawiając rozwój technologii utrzymania dróg szynowych PKP PLK S.A. w obszarze diagnostyki i dozorowania skupił uwagę, że zakupy i modernizacje wskazują na ogromną różnorodność sprzętu pozyskiwanego dla diagnostyki. Najbardziej spektakularne działania to nowe pojazdy pomiarowe stanowiące mobilne laboratoria kolejowe. Natomiast modernizacja całego systemu diagnostyki to także drobne narzędzia wsparcia takie jak szablony rozjazdowe.
Grzegorz Romik, Dyrektor Handlowy GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., zaprezentował GEDO IMS, czyli urządzenie do pomiaru i wyznaczenie geometrii toru.
Krzysztof Grzywacz, Dyrektor Zakładu, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, scharakteryzował transakcję nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tym formę, cel oraz podstawowe aktywa nabyte w ramach zakupu.
Blok trzeci dotyczył obszaru inwestycji w tym KPK, CPK czy WLŚ. Otworzył go Maciej Kaczorek, Dyrektor komponentu kolejowego CPK. Streścił on planowanie rozwoju sieci kolejowej w tym:

 • zaprojektowanie wariantowych przebiegów linii kolejowych
 • etapy konsultacji w kolejnych fazach uszczegóławiania projektu
 • uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych
 • analizy dotyczące liczby pasażerów i sposobu prowadzenia ruchu pociągów
 • opracowanie ram prawnych
 • aktualizacja dokumentów strategicznych
 • przejrzysty i sprawny proces przygotowania realizacji inwestycji

Rafał Banaszkiewicz, Z- ca Dyrektora Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, streścił prace na linii średnicowej w tym Główne cele projektu (zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego poprzez uzyskanie poprawy oferty przewozowej a w konsekwencji zwiększenie liczby klientów przez lepszy komfort podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, eliminację barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się, zwiększenie oferty przewozowej poprzez zwiększenie przepustowości do 24 par pociągów na godzinę na linii podmiejskiej, poprawę estetyki obiektów, podniesienie atrakcyjności inwestycji w rejonie przebudowywanej linii kolejowej (rejon st. Warszawa Zachodnia i st. Warszawa Wschodnia) oraz zwiększenie efektywności zarządzania oraz zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości).
Daniel Siek, Prezes Zarządu SAT – System Sp. z o.o., w prezentacji technologie bezpieczeństwa obiektów i szlaku przedstawił historię i rozwój firmy, wybrane realizacje oraz Automatyczny System Ostrzegania Orzeł II.
Tadeusz Sobotnik, Dyrektor Biura Strategii, przedstawił inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe SA w latach 2021-2027. Szczególnie interesujące są wnioski z konsultacji przeprowadzonych pomiędzy grupami interesów (samorządy, przemysł, przewoźnicy itd.). W ich oparciu powinno dojść między innymi do:

 • rozwoju przewozów w rejonach aglomeracyjnych
 • rozwoju infrastruktury na potrzeby transportu intermodalnego
 • zachowania kluczowych parametrów infrastruktury

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o., reprezentowane przez Katarzynę Jaworską- Szymkuć, p.o. Dyrektora Handlowego, pokazały rozwój Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w oparciu o wytyczne PKP PLK SA. W ramach prezentacji pokazano szereg realizacji oraz parametry dla systemu.

MD

Dodaj komentarz