Personalia Raport z Polski

Prezes UTK utworzył zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powołał zespół ds. poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku. Pokieruje nim Kamil Wilde, Wiceprezes UTK ds. Bezpieczeństwa.

Kamil Wilde, Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa
Kamil Wilde

Nowoczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem opiera się na ryzyku. Przewoźnicy, a także zarządcy nie mogą ograniczać się jedynie do respektowania przyjętych przepisów i regulacji. Muszą proaktywnie identyfikować możliwe zagrożenia i wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłe doskonalenie w tym obszarze to podstawa kultury bezpieczeństwa.

Działania zespołu, utworzonego przez Prezesa UTK, są ukierunkowane na poprawę podejścia podmiotów rynku kolejowego do zarządzania bezpieczeństwem opartym na ryzyku. Szczególny nacisk będzie kładziony na wspólną metodę oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Ta określona jest w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zwanym CSM-RA.

Do zadań Zespołu należy w szczególności koordynowanie prac określonych w planie działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku. Zespół będzie także prowadził ocenę stanu realizacji planu działania oraz inicjował jego aktualizację. Kolejne zadania to ustalenie jednolitego podejścia przez uczestników rynku kolejowego i wypracowywanie najlepszych praktyk stosowania CSM-RA oraz wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania rozporządzenia CSM-M[2].

Zespół ma ustalić, poprzez publikację rekomendacji, jednolite podejście i wypracowywać najlepsze praktyki odnośnie nadzoru nad stosowaniem CSM-RA oraz CSM-M. Zadaniem zespołu będzie także koordynowanie działań dotyczących CSM-RA i CSM-M podejmowanych przez Urząd. Zespół ma propagować informacje o stosowaniu CSM-RA, CSM-M i korzyściach z tego płynących, zarówno w UTK, jak i w branży kolejowej. Działania te mają odbywać się poprzez organizowanie warsztatów, udział w konferencjach i przekazywanie komunikatów w środkach komunikacji elektronicznej.

Przewodniczącym Zespołu został Kamil Wilde – Wiceprezes UTK ds. Bezpieczeństwa, a Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Jan Siudecki z Departamentu Techniki i Wyrobów.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Dodaj komentarz