Wywiady

Polska kolej nieustannie się zmienia

O zmianach legislacyjnych, IV Pakiecie kolejowym, stosunkach międzynarodowych i jednolitym europejskim obszarze kolejowym rozmawialiśmy z wiceministrem Andrzejem Bittelem, podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Raport Kolejowy: Zacznijmy od podsumowania – jak Pan Minister ocenia zmiany, jakie zaszły w 2016 r. na polskiej kolei?

Andrzej Bittel: Polska kolej nieustannie się zmienia. W zeszłym roku zaszły m.in. ważne zmiany w legislacji. Sprawnie przygotowano, przy czynnym współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a następnie uchwalono tzw. specustawę kolejową. Wprowadziła ona rozwiązania upraszczające i przyspieszające prace nad przygotowaniem i wykonywaniem kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.
Uchwalona została także zmiana ustawy o transporcie kolejowym. Część jej przepisów weszła w życie na początku 2017 r. Wdraża ona do polskiego prawa dyrektywę w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
Znowelizowany został Plan Transportowy, co związane było ze zmianami zachodzącymi na rynku przewozów pasażerskich. Plan określa kształt sieci połączeń obsługiwanej na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, które minister właściwy do spraw transportu zawiera z przewoźnikami kolejowymi.
W 2016 r. zakończono również aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. KPK to ok. 250 projektów infrastrukturalnych o wartości 66 mld zł, które zostaną zrealizowane do 2023 r. Jedną z przyczyn aktualizacji był, co wielokrotnie podkreślaliśmy, brak odpowiednio przygotowanych projektów inwestycyjnych – czyli zastane przez nas tzw. puste szuflady.
Usprawnienie procesu realizacji inwestycji nie byłoby możliwe bez współpracy z branżą kolejową. Dlatego przywrócony został dialog na kolei. 8 grudnia 2016 r. nastąpiła inauguracja prac Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. 22 grudnia 2016 r. odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Zadaniem, z jakim musi się zmierzyć Rada, jest usprawnienie procesu realizowania inwestycji na kolei. Prace Rady będą ukierunkowane na uelastycznienie procedur kontraktowych i administracyjnych. Działalność Rady Ekspertów, jako organu komplementarnego do już działającego przy PKP PLK Forum Inwestycyjnego, jest niezbędna, aby wspomóc proces realizacji inwestycji.
Zeszły rok upływał pod hasłem usprawniania procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach – od przygotowania projektów, aż do ich realizacji. Działania te mają charakter zarówno organizacyjny w ramach PKP PLK, jak i dotyczący przepisów. Dzisiaj do każdego projektu inwestycyjnego jest przypisana osoba odpowiedzialna za jego przebieg oraz posiada on uaktualnioną na bieżąco informację o stanie jego realizacji. Dzięki temu możemy monitorować przebieg każdej inwestycji realizowanej w ramach KPK. Zmienił się przy tym system nagradzania, premiowania za terminową realizację inwestycji. Prowadzone są prace przygotowawcze dla projektów z listy rezerwowej, aby w momencie wygospodarowania oszczędności możliwe było sprawne uruchomienie kolejnych zadań inwestycyjnych.
To wszystko przynosi już pozytywne efekty.

Dodaj komentarz