Wywiady

Kolej, która łączy tradycję z nowoczesnością

W rozmowie z „Raportem Kolejowym” Prezes Cecylia Lachor, Członek Zarządu PKP S.A., podsumowała działalność Polskich Kolei Państwowych, nakreśliła priorytety i plany na najbliższe lata, a także przedstawiła najważniejsze społeczne działania Fundacji Grupy PKP.

Raport Kolejowy: We wrześniu Polskie Koleje Państwowe obchodziły dziewięćdziesiąte urodziny. Jak świętowaliście Państwo ten jubileusz?

Cecylia Lachor: To był wyjątkowy jubileusz. Głównie dlatego, że świętując 90 lat PKP znów czuliśmy się jak wielka kolejarska rodzina. Tego poczucia w poprzednich latach brakowało. Kolej, w tym Grupę PKP, traktowano wyłącznie w kategoriach biznesowych, liczył się tylko rachunek zysków i strat. On jest, oczywiście, bardzo ważny i stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Trzeba jednak pamiętać, że kolej to specyficzna branża, bardzo skomplikowany układ naczyń połączonych, którym nie da się zarządzać jak każdą inną dziedziną. Wreszcie, co bardzo ważne, kolej to służba publiczna. To, że tak właśnie traktujemy nasz zawód, udowodniliśmy podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy bardzo dobra współpraca polskich kolejarzy, zarówno z Grupy PKP, jak i spoza niej, przełożyła się na sukces organizacyjny związany z zapewnieniem bezpiecznych i sprawnych przewozów pielgrzymów. Kolej to przede wszystkim ludzie. W jubileuszowym roku, będącym zarazem pierwszym rokiem pracy obecnego Zarządu, udało nam się zakończyć trwające w poprzednich latach spory ze stroną społeczną i przywrócić szacunek do munduru kolejarskiego. Bez dialogu i szacunku do wieloletniej tradycji nie da się budować nowoczesnego, silnego przedsiębiorstwa. Obecnie mamy nareszcie poczucie, że polska kolej się umacnia, co widać chociażby po wzroście liczby podróżujących pociągami osób. Dlatego miniony rok był przede wszystkim okresem wytężonej pracy – mam nadzieję, że będzie odnotowany jako rok przełomowy, a kolejne lata będą się charakteryzowały jeszcze bardziej wytężoną pracą dążącą do umocnienia polskiej kolei.

RK: Pierwsze dziewięćdziesiąt lat za Wami. Jakie plany i priorytety Polskie Koleje Państwowe mają na lata następne?

CL: Najważniejsze wyzwania to intensyfikacja procesu inwestycyjnego, która już ma miejsce, i wykorzystanie ponad 66 mld złotych. Nadrzędnym celem, jaki sobie postawiliśmy, jest podnoszenie konkurencyjności transportu kolejowego i jego rozwój tam, gdzie był dotychczas marginalizowany. Chcemy w ten sposób likwidować różnice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy Polską A, B i C. Co ważne, nasze działania wpisują się nie tylko w politykę polskiego Rządu, ale i w trendy obowiązujące w Unii Europejskiej. Globalne procesy zmierzają do zmniejszania roli transportu samochodami osobowymi. Zyska na tym właśnie kolej – jako bezpieczna, komfortowa i ekologiczna forma przemieszczania się. Chcemy pobudzać i stymulować te procesy w Polsce.
W minionym roku opracowana została nowa strategia Grupy PKP. Zakładamy przekształcenie PKP S.A. w spółkę holdingową na wzór np. Deutsche Bahn AG. Zaznaczam jednak, że nie będziemy łączyć spółek. Chodzi o integrowanie ich działalności i zarządzanie procesami przy wprowadzeniu jednolitej struktury i jasno określonych celów. Ponadto chcemy, aby PKP S.A. przyjęła rolę integratora całej polskiej kolei. Jest to potrzebne chociażby po to, by wzmocnić naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Rozdrobnienie polskiej kolei było błędem. Współpraca i integracja działań, która doskonale sprawdziła się podczas Światowych Dni Młodzieży, ma także duże znaczenie w procesie przygotowań do konkurowania z kolejami zachodnimi po wejściu w życie IV Pakietu kolejowego.

RK: A co ze spłatą długu PKP? Poprzedni zarząd mocno podkreślał, że udało mu się go bardzo znacząco zredukować. Czy teraz nie ma obaw, że ten proces zostanie spowolniony?

CL: Nie mam takich obaw. To jedno z naszych kluczowych zadań i będziemy je konsekwentnie realizować. Za czasów poprzedniego Zarządu faktycznie informowano o wysokości długu na poziomie 500 mln zł. Było to jednak zadłużenie netto, czyli zadłużenie brutto minus środki pieniężne. Przypomnę, że środki pieniężne pochodziły głównie ze sprzedaży super nieruchomości w centrach dużych miast. Zadłużenie brutto wynosiło aż 1,7 mld złotych. Obecny Zarząd PKP S.A. spłacił je do poziomu ok. 900 mln zł brutto. Całość zamierzamy spłacić w 2022 roku. Należy przy tym zaznaczyć, że od początku regulujemy to historyczne zadłużenie po byłym przedsiębiorstwie państwowym PKP wyłącznie własnymi siłami. W przeciwieństwie do kolei np. w Niemczech, PKP S.A. nie otrzymuje żadnych dotacji do działalności operacyjnej.

RK: Potrzeby, oczekiwania i satysfakcja pasażerów są dla PKP niezwykle ważne. Pozwolę więc sobie zapytać, jak postępują prace nad Wspólnym Biletem?

CL: Głównym założeniem Wspólnego Biletu ma być przybliżenie kolei wszystkim podróżnym. Ma on również przyczynić się do pozyskania pasażerów. Rozwiązanie, nad którym trwają intensywne prace, koordynowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ma uczynić kolej bardziej przyjazną podróżnym. Pasażer nie będzie musiał dokładnie orientować się w zróżnicowanej ofercie poszczególnych przewoźników, wystarczy mu tylko informacja dokąd i za jaką kwotę chce dojechać do celu. Oczywiście mamy świadomość, że wdrożenie Wspólnego Biletu to bardzo trudne i złożone zadanie, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że będzie ono korzystne dla całego sektora kolejowego w Polsce.

RK: Jak ocenia Pani stan polskiej kolei i realizację nowej perspektywy unijnej? Czy mamy szansę na efektywne wykorzystanie wszystkich funduszy unijnych? Co należy w tym celu zrobić?

CL: Realizacja inwestycji w ramach nowej unijnej perspektywy to największe wyzwanie, z jakim się mierzymy i w dodatku wyzwanie na lata, które będzie wiązało się z bardzo intensywną i trudną pracą. Gdy obecne Zarządy spółek Grupy PKP rozpoczynały swoją misję, szuflada z projektami była właściwie pusta. W PKP PLK były bardzo duże zapóźnienia inwestycyjne, a w PKP S.A. brakowało przemyślanego, kompleksowego i uwzględniającego potrzeby wszystkich grup podróżnych programu modernizacji dworców kolejowych. Uporaliśmy się z tymi problemami i staramy się teraz realizować już zakontraktowane projekty oraz podpisywać nowe. Aktywnie włączyliśmy się w prace nad aktualizacją Krajowego Programu Kolejowego, mamy konkretny plan na wydatkowanie środków do 2023 roku. Uchwalone zostały także zmiany w ustawie o transporcie kolejowym, które usprawniają proces inwestycyjny na liniach kolejowych. PKP S.A. opracowała Program Inwestycji Dworcowych, który obejmuje 464 obiekty dworcowe na terenie całego kraju. Projekty te są realizowane, co jest nowością, we współpracy z PKP PLK, w taki sposób, aby modernizacja linii kolejowej w obrębie dworca była zintegrowana z modernizacją budynku. Jednym z naszych założeń jest korzystanie ze środków unijnych jako głównego źródła finansowania tych inwestycji.
RK: Na koniec jeszcze pytanie o Państwa działalność prospołeczną. Trwa kampania „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”. Rozpoczął się pilotażowy program „Nowoczesny senior – nauka i integracja”. Wszystko to dowodzi, jak olbrzymi nacisk PKP kładzie na budowę pozytywnych postaw społecznych, świadomości i bezpieczeństwa. Może nam Pani przybliżyć działania PKP w tym zakresie?

CL: W ramach Grupy jesteśmy zaangażowani w organizację ruchu kolejowego, przewozów pasażerskich i towarowych. Jesteśmy też największym właścicielem nieruchomości w miastach i jednym z największych pracodawców w kraju, a nasze inwestycje są motorem dla całej gospodarki kraju. To mnóstwo punktów styku i wielka odpowiedzialność, która wyraża się także w działaniach prospołecznych.
Kampania „Bezpieczny Przejazd” to akcja trwająca od lat i mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ruchu kolejowego, samochodowego i pieszego. „Nowoczesny Senior” to program aktywizacji osób starszych, głównie byłych pracowników kolei, prowadzony w ramach Fundacji Grupy PKP. Jednocześnie jest to forma budowania mostu pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem i wzajemnej wymiany wiedzy z różnych obszarów.
Inną z bardzo ważnych inicjatyw Fundacji są działania na rzecz wspierania i rozwoju zawodowego szkolnictwa kolejowego. W minionych latach znalazło się ono w bardzo trudnej sytuacji, a wręcz zaczęło zanikać. Efektem tego był boleśnie odczuwalny brak młodych, dobrze wykwalifikowanych kadr na kolei. Grupa PKP aktywnie wspiera wszystkie działania, które mają odwrócić ten negatywny trend. Kolejny istotny obszar działań Fundacji to zaangażowanie w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Jest to na przykład kwestia postrzegania i podejścia do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Aktywnie promujemy postawy życzliwości, empatii, ale także czuwamy nad tym, aby były one powszechne wśród naszych pracowników. To szczególnie ważne chociażby w kontekście realizowanego przez PKP S.A. programu modernizacji dworców kolejowych. Jednym z jego głównych założeń jest dostosowywanie naszych obiektów do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych.
Fundacja ma ponadto swój wkład w propagowanie tradycji i historii polskiego kolejnictwa. Tak jak wspomniałam na początku, chcemy przypomnieć, czym jest etos kolejarza. Wszystkie te programy są bardzo dobrym przykładem tego, do jakiej kolei dążymy – do takiej, która umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością i innowacje z wieloletnim doświadczeniem.

Rozmawiała LS

Reklama