Aktualności

Prezes UTK w składzie Rady Dostępności. Pierwsze posiedzenie za nami

Fot. Michał Ciechowski

Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych – to tylko dwa z kilku zadań nowo powołanej Rady Dostępności. W jej skład wchodzi m.in. Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra.

Do nowej rady przyjęci zostali przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami. W połowie stycznia przedstawiciele Rady spotkali się, by rozmawiać o planowanych działaniach podejmowanych w ramach Programu Dostępność Plus.

Posiedzenie Rady w nowym składzie poświęcone było omówieniu kwestii wdrożenia przepisów ustawy o dostępności. Poruszono także zagadnienia związane z realizacją projektów już rozpoczętych dla szkół, uczelni, przychodni oraz gmin i organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wręczyła nominacje członkom Rady Dostępności i przyjęto regulamin prac.

‑ Dziś otwieramy nowy rozdział w działalności Rady Dostępności – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – W tym gronie nie musimy przekonywać się do tego, że dostępność jest ważna, potrzebna i konieczna. Wśród nas są najlepsi eksperci z tej dziedziny, a także reprezentanci środowisk, dla których dostępność jest szczególnie istotna.

 

Powołanie do nowego składu Rady otrzymał dr inż. Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

– UTK od lat działa na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością. Przy Prezesie UTK działa Zespół zadaniowy i Forum UTK na rzecz osób z niepełnosprawnością – przypomniał Prezes UTK. – W tym roku pracujemy nad projektem wyposażenia stacji i przystanków kolejowych w podnośniki ułatwiające osobom poruszającym się na wózkach wsiadanie i wysiadanie do/z pociągów. Naszą inicjatywę poparło m.in. Ministerstwo Infrastruktury i zdecydowana większość marszałków województw. Pomocna w zwiększeniu dostępności może być również inicjatywa ujednolicenia formularza zgłoszeniowego dotyczącego zgłoszenie potrzeby pomocy podczas podróży oraz skrócenie pierwotnego, 48-godzinnego okresu zgłoszenia potrzeby pomocy – dodał Góra.

 

Działania skierowane na poprawę osób z niepełnosprawnościami UTK realizuje wspólnie z PFRON. Aktualnie trwa projekt skierowany do przewoźników kolejowych i autobusowych. Do 2023 r. kilka tysięcy pracowników spółek kolejowych zostanie przeszkolonych przez ekspertów z UTK w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością.

W obowiązkach Rady Dostępności jest opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.

Dodaj komentarz