Raport z Polski

Prezes UTK zatwierdził projekt cennika PKP PLK na rozkład 2022/23

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika PKP Polskich Linii Kolejowych w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Nowy cennik PKP PLK będzie obowiązywał od 21 grudnia tego roku.

Fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK
Fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK

W obecnie zatwierdzonym projekcie cennika, średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej zależna od masy pociągu i kategorii linii kolejowej wyniesie 8,01 zł/pockm (jest to wzrost o 3% w stosunku do obecnie obowiązującej wartości 7,77 zł./pockm). Średnia stawka w przewozach pasażerskich będzie wyższa o ponad 3%, a w przewozach towarowych nastąpi niewielki spadek (-0,23%). Część stawki zależna od trakcji pociągu wyniesie 0,29 zł/pockm.

Z kolei średnia stawka jednostkowa opłaty manewrowej dla pojazdów wykorzystujących energię trakcyjną wyniesie 3,66 zł/pockm, a dla pojazdów wykorzystujących inny rodzaj trakcji 3,37 zł/pockm (co stanowi wzrost odpowiednio o 2,52% i 0,6% w stosunku do obecnie obowiązujących wartości: 3,57 zł/pockm i 3,35 zł/pockm).

Zarządca zrezygnował w projekcie cennika ze stosowania dodatkowych współczynników różnicujących średnią stawkę w zależności od kategorii linii kolejowej i masy pociągu dla pociągów z zamówionymi postojami handlowymi przy peronach oraz z pobierania dodatkowego składnika stawki jednostkowej opłaty podstawowej związanego z rodzajem wykonywanych przewozów, tzw. mark-upu. W dotychczas obowiązującym cenniku PKP PLK mark-up wynosi 1,28 zł/pockm i obowiązuje pociągi towarowe o masie nie mniejszej niż 660 ton realizujące przewozy inne niż intermodalne.

Zarządca opracował cennik na podstawie danych wynikających z kosztów operacyjnych 2021 roku i pracy eksploatacyjnej wykonanej w rozkładzie 2020/2021. Udział kosztów bezpośrednich stanowiących bazę dla projektu cennika Zarządcy w kosztach Zarządcy związanych z zapewnieniem usług minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej wynosi 25,7%.

Zatwierdzony projekt cennika uwzględnia uwagi Prezesa UTK zawarte w decyzjach wydanych odpowiednio 25 marca 2022 r. i 22 lipca 2022 r.

Nowy cennik, którego projekt został zatwierdzony przez Prezesa UTK, wejdzie w życie 21 grudnia 2022 r., do tego czasu Zarządca stosuje cennik dotychczasowy (art. 33 ust. 21 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym).

Dodaj komentarz