Aktualności

SKM w Warszawie zmodernizowała STP Szczęśliwice

Dzięki zmodernizowaniu bazy techniczno-postojowej w Szczęśliwicach Szybka Kolej Miejska w Warszawie zyska możliwość sprawnego wykonywania przeglądów technicznych poziomu P1 (przegląd kontrolny) i poziomu P2 (przegląd okresowy), bieżących napraw oraz usuwania drobnych uszkodzeń jednostek taborowych, mycia składów z zewnątrz i wewnątrz oraz ich czyszczenia bez względu na warunki atmosferyczne, a także dozoru taboru, szczególnie w porze nocnej, skoncentrowanego na specjalnie wydzielonych torach postojowych.

Systematyczny przyrost zadań przewozowych, rosnący park taborowy oraz dalsze plany rozwojowe spowodowały konieczność zorganizowania przez SKM własnej bazy techniczno-postojowej. Realne możliwości utworzenia takiego zaplecza, o stosunkowo najkorzystniejszej lokalizacji, powstały po opuszczeniu przez PKP Intercity terenu stacji techniczno-postojowej na Szczęśliwicach. W wyniku umowy zawartej z PKP SA, SKM będzie użytkować ten obiekt przez okres dwudziestu lat, tj. do maja 2032 r. Stan infrastruktury torowej, sieci trakcyjnej i drogowej oraz obiektów kubaturowych po kilkudziesięcioletniej eksploatacji, bez dostatecznych remontów i przedsięwzięć modernizacyjnych, uległ znacznej degradacji.

Zahamowanie tego procesu, a co za tym idzie bezpieczne użytkowanie STP, może mieć miejsce po zrealizowaniu kompleksowych robót obejmujących przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację oraz remont istniejącej infrastruktury, a także po wybudowaniu nowych obiektów zapewniających efektywną działalność zaplecza techniczno-postojowego. W 2013 r. na podstawie pogłębionych analiz opracowano program funkcjonalno-użytkowy STP dla potrzeb SKM.

Program ten, po akceptacji przewoźnika oraz uzyskaniu stosownej zgody PKP SA, stał się podstawą opracowania dokumentacji projektowej. Wykonywane zgodnie z tą dokumentacją roboty budowlano- montażowe zakończone zostały w grudniu 2016 r. W ich wyniku znacznie ulepszono istniejące oraz wybudowano nowe obiekty z nowymi urządzeniami i wyposażeniem. Kompleksowe prace modernizacyjne, adaptacyjne, rekonstrukcyjne i remontowe objęły m.in.: układ torowy o łącznej długości ok. 20 km, w tym ponad 100 rozjazdów; sieć trakcyjną o łącznej długości ponad 13 km; obsługowo-naprawczą halę całopociągową o długości 400 mb., z tym na 60% hali tj. 240,0 mb. (o powierzchni użytkowej obiektu ponad 4 400 m²) wymieniono całkowicie ściany, dach oraz wszystkie instalacje wewnętrzne; sieci zewnętrzne wraz z przyłączami, układ drogowy o powierzchni ok. 5000 m² i długości ok. 1200 mb. wraz z chodnikami z kostki brukowej oraz miejscami postojowymi dla samochodów; a także oświetlenie torów, dróg i placów na słupach kompozytowych, a na obiektach kubaturowych z zastosowaniem opraw naobiektowych.

W ramach bazy techniczno-naprawczej powstały dwa nowe, ważne obiekty:

1) Myjnia automatyczna o powierzchni użytkowej ok. 1 100 m² wraz z zapleczem technicznym. Myjnia jest wyposażona w technologię przeznaczoną do całorocznego mycia taboru. Przystosowana jest do pracy 24 godziny na dobę. Zamknięty system obiegu wody oraz zainstalowane urządzenia zapewniają mycie jednostek przy temperaturach dochodzących do minus 25°C. Myjnia posiada własne urządzenia do oczyszczania wody technologicznej oraz zbiorniki na jej gromadzenia.