Personalia

Spółka Torpol ogłasza nabór na stanowisko Prezesa i Wiceprezesów Zarządu

Fot. Petr Štefek / CC

Rada Nadzorcza Torpol S.A. w Poznaniu, w związku z końcem kadencji obecnego składu Zarządu spółki, wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds.: Produkcji, Handlowych oraz Finansowych. Swoje kandydatury zgłaszać można do 8 czerwca. Otwarcie kopert nastąpi dwa dni później.

Kim powinien być kandydat/kandydatka na Prezesa Zarządu?

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• ukończenie studiów podyplomowych MBA,
• doświadczenie w zarządzaniu spółkami publicznymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie w zarządzaniu, podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.

Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• doświadczenie zawodowe w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie zawodowe w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.

Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
10. znajomość procedur oraz wymogów prawa zamówień publicznych obowiązujących w infrastrukturalnych postępowaniach przetargowych.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• doświadczenie zawodowe w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania ofert oraz prowadzenia negocjacji handlowych w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego.

Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• doświadczenie we współpracy z sektorem bankowym oraz ubezpieczeniowym,
• doświadczenie zawodowe w zakresie finansowym w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rozliczania kontraktów długoterminowych obszarze budownictwa infrastrukturalnego.

Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Torpol S.A. w Poznaniu,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki:

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, sekretariat Zarządu, w terminie do 08.06.2020 r. do godz. 14.00 z wyłączeniem sobót i niedziel lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

 • imię i nazwisko oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatką / kandydatem (adresem, adresem e-mail, nr telefonu),
 • list motywacyjny dotyczący planowanych działań i aktywności w całokształcie działalności Spółki (Prezes Zarządu) lub obszarze operacyjnym Spółki (Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych),
 • CV,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • informację, czy kandydatka/kandydat złożyła/złoży oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) albo zobowiązanie, że jest gotowa/gotów złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych w przypadku wybrania jej/jego w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

Pisemne zgłoszenie kandydatki/kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres:

TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych, Torpol S.A. w Poznaniu. Nie otwierać”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi do 10.06.2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami / kandydatami odbędą się w trybie wideokonferencji.
Szczegóły naboru dostępne są na oficjalnej stronie firmy – www.torpol.pl.

Reklama