Personalia

Spółka Torpol ogłasza nabór na stanowisko Prezesa i Wiceprezesów Zarządu

Fot. Petr Štefek / CC

Rada Nadzorcza Torpol S.A. w Poznaniu, w związku z końcem kadencji obecnego składu Zarządu spółki, wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds.: Produkcji, Handlowych oraz Finansowych. Swoje kandydatury zgłaszać można do 8 czerwca. Otwarcie kopert nastąpi dwa dni później.

Kim powinien być kandydat/kandydatka na Prezesa Zarządu?

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• ukończenie studiów podyplomowych MBA,
• doświadczenie w zarządzaniu spółkami publicznymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie w zarządzaniu, podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.

Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• doświadczenie zawodowe w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie zawodowe w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.

Dodaj komentarz