Raport z Polski

W życie wchodzi filar rynkowy IV pakietu kolejowego. Co warto wiedzieć?

Nowelizacja wprowadza możliwość zawierania nowego rodzaju umów między przewoźnikiem a zarządcą infrastruktury kolejowej oraz wskazuje możliwość negocjowania wysokości opłat za dostęp do infrastruktury.

  • Zarządca infrastruktury kolejowej może zawrzeć z przewoźnikami kolejowymi umowę o współpracy w celu zapewnienia klientom przewoźnika kolejowego korzyści, w tym dotyczących obniżenia kosztów lub poprawy warunków świadczenia usług na części sieci kolejowej zarządcy objętej tą umową (art. 9 mm).
  • Zarządca i aplikant mogą, pod nadzorem Prezesa UTK, prowadzić negocjacje w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej (art. 34a. 1).

Gwarancje niezależności i bezstronności zarządcy:

Nowelizacja ustawy wprowadza gwarancje niezależność i bezstronność zarządcy infrastruktury (rozdział – 2aa). Regulowane są kwestie m.in.:

  • Ograniczenia w zlecaniu zadań zarządcy – zarządca nie może przekazać zadań przypisanych zarządcy podmiotowi, który jest przewoźnikiem kolejowym, sprawuje kontrolę nad przewoźnikiem kolejowym lub jest kontrolowany przez przewoźnika kolejowego. Istnieje jednak możliwość zlecenia przez zarządcę przewoźnikowi kolejowemu (lub innemu podmiotowi) wykonywania prac tylko w zakresie utrzymania, odnowienia i działu w rozwoju infrastruktury kolejowej;
  • Możliwości przekazania zadań zarządcy innemu podmiotowi – zarządca może zlecić wykonywanie zadań zarządcy w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo – innemu podmiotowi wchodzącemu w skład tego przedsiębiorstwo, ale tylko wyłącznie w zakresie funkcji podstawowych. Jednakże, zarządca nadal sprawuje kontrole i ponosi odpowiedzialność nad wykonywaniem zadań które zlecił;
  • Posiadania odrębnej osobowości prawnej – zarządca jest obowiązany posiadać osobowość prawną odrębną od przewoźników kolejowych, a w przypadku przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo także od innych podmiotów wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może mieć decydującego wpływu na wykonywanie przez zarządcę funkcji podstawowych;
  • Zakazu łączenia funkcji. Te same osoby nie mogą:
    • pełnić jednocześnie u zarządcy i przewoźnika kolejowego funkcji członka (także u podmiotu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz sprawującego kontrolę nad zarządcą i przewoźnikiem kolejowym wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa) zarządu i rady nadzorczej;
    • zajmować stanowisk kierowniczych u zarządcy i przewoźnika kolejowego wchodzących w skład tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Członkowie zarządu przewoźnika kolejowego nie mogą zajmować stanowisk kierowniczych właściwych w zakresie funkcji podstawowych.