Wywiady

Zbigniew Ciemny: Nie skupiamy się wyłącznie na świadczonych usługach

O inwestycjach, możliwościach zakładu w Idzikowicach oraz walce z pandemią rozmawiamy z prezesem zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. – Zbigniewem Ciemnym.

Panie Prezesie, na początek proszę o przypomnienie – jaka jest historia i misja spółki?

Historia naszej Spółki jest pełna zwrotów akcji. PKP Intercity Remtrak (dawniej Zakład Usług Taborowych „REMTRAK”) powstał 19 listopada 1999 roku. W tym samym roku rozpoczęto świadczenie usług naprawczych w oddziale w Idzikowicach, który powstał na bazie majątku dzierżawionego od PKP S.A. (byłej Wagonowni PKP). Od początku istnienia Spółki, podstawowym zakresem jej działalności była naprawa okresowa, początkowo rewizyjna, a od 2004 roku również naprawa główna, elektrycznych zespołów trakcyjnych, serii EN57.

Pod koniec 2009 roku nastąpiła gruntowna zmiana strategii i reorientacja działalności Spółki PKP Intercity Remtrak na ścisły związek z „PKP Intercity” S.A. w zakresie naprawy wagonów osobowych. Już w 2010 roku rozpoczęto pierwsze naprawy wagonów 111A i 112A realizowane na podstawie umów zawartych z wolnej ręki dla „PKP Intercity” S.A.

W 2012 roku uwzględniając potencjał naprawczy Spółki utworzono Oddział Naprawczy Warszawa Grochów, co umożliwiło Spółce rozpoczęcie napraw nowoczesnych wagonów „długich” na poziomie utrzymania P4 i P3.

W 2014 roku „PKP Intercity” S.A. zakupiła pozostałe udziały Spółki od PKP S.A. stając się jej wyłącznym udziałowcem. Kolejnym kluczowym punktem w historii Spółki Remtrak był rok 2015, kiedy dla Spółki, w porozumieniu i współpracy z „PKP Intercity” S.A. opracowano program naprawczy. Wtedy podjęto też – strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak – decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach.

W marcu 2016 roku wdrożono „Plan Rozwoju Spółki ZUT „REMTRAK”, zaś w maju zawarto umowę na wykonanie I etapu rozbudowy Spółki. 31 października zakończono prace budowlane dla tego etapu. W lutym 2017 roku ogłoszono pisemny przetarg na II etap rozbudowy Oddziału Idzikowice. W maju rozpoczęto, zaś w grudniu zakończono prace budowlane II etapu rozbudowy.

Należy również nadmienić, że także w 2017 roku w Oddziale Warszawa Grochów rozpoczęto samodzielne naprawy zestawów kołowych – w reakcji na problemy związane z czasem realizacji i kosztami takich napraw oczekiwanych przez firmy zewnętrzne. Wydatnie zwiększyło to możliwości naprawcze Spółki.

Bardzo ważnym momentem dla aktualnej historii i pozycji Spółki była zmiana nazwy i logotypu w dniu 29.04.2019 r., a także podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia węgielnego pod III Etap rozbudowy Oddziału Idzikowice w dniu 04.10.2019 r. To jakże aktualny, a jednocześnie jeden z najważniejszych momentów w całej historii Spółki PKP Intercity Remtrak.

Podsumowując, najważniejszymi etapami w trakcie rozwoju naszej Spółki było niewątpliwie skierowanie produkcji w stronę wykonywania napraw wagonów osobowych pod koniec 2009 roku, a także zacieśnienie współpracy z „PKP Intercity” w latach kolejnych. Bezpośrednim efektem tych decyzji było wdrożenie programu naprawczego dla Spółki i realizacja pierwszych dwóch etapów rozbudowy Spółki, a także rozpoczęcie prac przy trwającym obecnie III etapie rozbudowy. Zwiększyło to i wciąż zwiększa znaczenie Spółki na rynku firm zajmujących się naprawą taboru kolejowego.

Misją naszej Spółki jest świadczenie wysokiej jakości usług napraw i modernizacji pasażerskiego taboru kolejowego. Wizją Spółki jest natomiast uzyskanie statusu nowoczesnego zakładu wykonującego naprawy i modernizacje taboru szynowego dla sektora przewozów pasażerskich, oferującego kompleksowe usługi, zapewniającego wysoki, stabilny potencjał działalności oraz atrakcyjne warunki współpracy dla pracowników i kooperantów. Realizacja III etapu rozbudowy sprawi, że ta wizja stanie się w niedalekiej przyszłości rzeczywistością.

Od 2016 roku trwa modernizacja zakładu w Idzikowicach. W zeszłym roku rozpoczął się trzeci etap modernizacji. Jak przebiegają pracę?

Jak już wcześniej wspomniano, w 2015 roku Zarząd „PKP Intercity” S.A. podjął strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach. Rozbudowie podzielonej na III etapy. I etap rozbudowy zakończyliśmy pod koniec 2016 roku, II etap zakończono natomiast w grudniu 2017 roku. Łączna wartość pierwszych dwóch etapów inwestycji wyniosła prawie 18 mln zł netto.

4 października 2019 roku w oddziale produkcyjnym PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w Libiszowie miała miejsce uroczystość wmurowania Kamienia węgielnego pod realizację III etapu rozbudowy. Wartość III etapu oszacowano na prawie 110 mln zł netto. To najlepiej świadczy o olbrzymim zakresie prac do wykonania i skoku technologicznym, który czeka Spółkę w niedalekiej przyszłości. W 2020 roku zostaną poniesione największe nakłady inwestycyjne w historii Spółki Remtrak.

Prace w związku z realizacją III etapu rozbudowy idą planowo, na co bardzo pozytywny wpływ miały warunki atmosferyczne panujące w Polsce tej zimy. Do końca 2019 roku wykonano już stopy fundamentowe wszystkich budynków, zakończono także prace dotyczące instalacji podziemnych. Ukończono wylewanie płyty fundamentowej (dennej) pod posadzkę budynku warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostycznego. Zakończono również wylewanie ław fundamentowych i rozprowadzenie instalacji sanitarnej wewnętrznej pod budynkiem akumulatorowni. W przypadku hal naprawczych rozpoczęto montaż pierwszych prefabrykowanych słupów.

Na dzień dzisiejszy rozpoczęty w grudniu 2019 r. montaż elementów prefabrykowanych stanowiących konstrukcję obiektów został zakończony. Elementy prefabrykowane zostały wykonane poza placem budowy i dostarczone na teren inwestycji. Równolegle z montażem prowadzone są roboty murarskie, wznoszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych w części warsztatowo – socjalnej, w znacznej mierze na ukończeniu. W budynku warsztatowo-biurowym, którego część będzie stanowił magazyn, trwają prace żelbetowe związane z wykonaniem szybu windowego. Na obiektach, w których będzie odbywać się naprawa wykonywana jest konstrukcja dachu, w większości już kompletna. Trwają prace mające na celu ocieplenie i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Z uwagi na rodzaj działalności PKP Intercity Remtrak, wykonywane są aktualnie fundamenty pod zamówione urządzenia i maszyny, które będą wykorzystywane w naprawie. Trwają także prace związane z obudową hal naprawczych płytami warstwowymi. W związku ze znacznym postępem prac budowlanych rozpoczęły się działania mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Montowane są elementy tychże instalacji zarówno w części warsztatowo – socjalnej, jak i produkcyjnej. Swoje działania intensyfikują obecnie także specjaliści w dziedzinie elektryki. Wykonana została stacja transformatorowa, która stanowi źródło zasilania dla nowo projektowanych obiektów. Na bieżąco trwają prace związane z przygotowaniem podłączeń elektrycznych pod urządzenia i maszyny. Wokół obiektów wyrównywany jest teren, w celu przygotowania pod wykonanie nawierzchni. Podsumowując, z całą dozą pewności mogę powiedzieć, że w chwili obecnej wszystkie prace dotyczące III etapu rozbudowy wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem. Wartym podkreślenia jest również fakt, że pomimo trwającej rozbudowy zaplecza technicznego, bieżąca naprawa wagonów odbywa się zgodnie z planem.

Po ich zakończeniu, jak zmienią się możliwości zakładu?

Koniec prac w ramach III etapu rozbudowy przewidujemy na II kwartał 2021 roku. W trakcie rozbudowy zaplecza technicznego w PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Oddział Idzikowice zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

  • Linia technologiczna naprawy zestawów kołowych do wagonów osobowych i lokomotyw w pełnym zakresie;
  • Linia technologiczna do naprawy wózków wagonów pasażerskich oraz wózków lokomotyw;
  • Naprawa wagonów osobowych „krótkich” oraz „długich” na poziomie utrzymania P4, P5 z modernizacją oraz modernizacje wagonów;
  • Naprawa lokomotyw elektrycznych na poziomie utrzymania P4;
  • Naprawy awaryjne taboru kolejowego.

W nowo powstałych obiektach powstaną specjalistyczne warsztaty do naprawy podzespołów rezerwy obiegowej zarówno dla wagonów jak i lokomotyw, dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. i „PKP Intercity” S.A, a uruchomienie linii naprawy zestawów kołowych pozwoli nam na uniezależnienie się w części od dostawców zewnętrznych, co obecnie ogranicza możliwości zwiększenia ilości wykonywanych napraw.

Czytaj dalej >