Wywiady

Zbigniew Ciemny: Nie skupiamy się wyłącznie na świadczonych usługach

O inwestycjach, możliwościach zakładu w Idzikowicach oraz walce z pandemią rozmawiamy z prezesem zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. – Zbigniewem Ciemnym.

Panie Prezesie, na początek proszę o przypomnienie – jaka jest historia i misja spółki?

Historia naszej Spółki jest pełna zwrotów akcji. PKP Intercity Remtrak (dawniej Zakład Usług Taborowych „REMTRAK”) powstał 19 listopada 1999 roku. W tym samym roku rozpoczęto świadczenie usług naprawczych w oddziale w Idzikowicach, który powstał na bazie majątku dzierżawionego od PKP S.A. (byłej Wagonowni PKP). Od początku istnienia Spółki, podstawowym zakresem jej działalności była naprawa okresowa, początkowo rewizyjna, a od 2004 roku również naprawa główna, elektrycznych zespołów trakcyjnych, serii EN57.

Pod koniec 2009 roku nastąpiła gruntowna zmiana strategii i reorientacja działalności Spółki PKP Intercity Remtrak na ścisły związek z „PKP Intercity” S.A. w zakresie naprawy wagonów osobowych. Już w 2010 roku rozpoczęto pierwsze naprawy wagonów 111A i 112A realizowane na podstawie umów zawartych z wolnej ręki dla „PKP Intercity” S.A.

W 2012 roku uwzględniając potencjał naprawczy Spółki utworzono Oddział Naprawczy Warszawa Grochów, co umożliwiło Spółce rozpoczęcie napraw nowoczesnych wagonów „długich” na poziomie utrzymania P4 i P3.

W 2014 roku „PKP Intercity” S.A. zakupiła pozostałe udziały Spółki od PKP S.A. stając się jej wyłącznym udziałowcem. Kolejnym kluczowym punktem w historii Spółki Remtrak był rok 2015, kiedy dla Spółki, w porozumieniu i współpracy z „PKP Intercity” S.A. opracowano program naprawczy. Wtedy podjęto też – strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak – decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach.

W marcu 2016 roku wdrożono „Plan Rozwoju Spółki ZUT „REMTRAK”, zaś w maju zawarto umowę na wykonanie I etapu rozbudowy Spółki. 31 października zakończono prace budowlane dla tego etapu. W lutym 2017 roku ogłoszono pisemny przetarg na II etap rozbudowy Oddziału Idzikowice. W maju rozpoczęto, zaś w grudniu zakończono prace budowlane II etapu rozbudowy.

Należy również nadmienić, że także w 2017 roku w Oddziale Warszawa Grochów rozpoczęto samodzielne naprawy zestawów kołowych – w reakcji na problemy związane z czasem realizacji i kosztami takich napraw oczekiwanych przez firmy zewnętrzne. Wydatnie zwiększyło to możliwości naprawcze Spółki.

Bardzo ważnym momentem dla aktualnej historii i pozycji Spółki była zmiana nazwy i logotypu w dniu 29.04.2019 r., a także podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia węgielnego pod III Etap rozbudowy Oddziału Idzikowice w dniu 04.10.2019 r. To jakże aktualny, a jednocześnie jeden z najważniejszych momentów w całej historii Spółki PKP Intercity Remtrak.

Podsumowując, najważniejszymi etapami w trakcie rozwoju naszej Spółki było niewątpliwie skierowanie produkcji w stronę wykonywania napraw wagonów osobowych pod koniec 2009 roku, a także zacieśnienie współpracy z „PKP Intercity” w latach kolejnych. Bezpośrednim efektem tych decyzji było wdrożenie programu naprawczego dla Spółki i realizacja pierwszych dwóch etapów rozbudowy Spółki, a także rozpoczęcie prac przy trwającym obecnie III etapie rozbudowy. Zwiększyło to i wciąż zwiększa znaczenie Spółki na rynku firm zajmujących się naprawą taboru kolejowego.

Misją naszej Spółki jest świadczenie wysokiej jakości usług napraw i modernizacji pasażerskiego taboru kolejowego. Wizją Spółki jest natomiast uzyskanie statusu nowoczesnego zakładu wykonującego naprawy i modernizacje taboru szynowego dla sektora przewozów pasażerskich, oferującego kompleksowe usługi, zapewniającego wysoki, stabilny potencjał działalności oraz atrakcyjne warunki współpracy dla pracowników i kooperantów. Realizacja III etapu rozbudowy sprawi, że ta wizja stanie się w niedalekiej przyszłości rzeczywistością.

Od 2016 roku trwa modernizacja zakładu w Idzikowicach. W zeszłym roku rozpoczął się trzeci etap modernizacji. Jak przebiegają pracę?

Jak już wcześniej wspomniano, w 2015 roku Zarząd „PKP Intercity” S.A. podjął strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach. Rozbudowie podzielonej na III etapy. I etap rozbudowy zakończyliśmy pod koniec 2016 roku, II etap zakończono natomiast w grudniu 2017 roku. Łączna wartość pierwszych dwóch etapów inwestycji wyniosła prawie 18 mln zł netto.

4 października 2019 roku w oddziale produkcyjnym PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w Libiszowie miała miejsce uroczystość wmurowania Kamienia węgielnego pod realizację III etapu rozbudowy. Wartość III etapu oszacowano na prawie 110 mln zł netto. To najlepiej świadczy o olbrzymim zakresie prac do wykonania i skoku technologicznym, który czeka Spółkę w niedalekiej przyszłości. W 2020 roku zostaną poniesione największe nakłady inwestycyjne w historii Spółki Remtrak.

Prace w związku z realizacją III etapu rozbudowy idą planowo, na co bardzo pozytywny wpływ miały warunki atmosferyczne panujące w Polsce tej zimy. Do końca 2019 roku wykonano już stopy fundamentowe wszystkich budynków, zakończono także prace dotyczące instalacji podziemnych. Ukończono wylewanie płyty fundamentowej (dennej) pod posadzkę budynku warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostycznego. Zakończono również wylewanie ław fundamentowych i rozprowadzenie instalacji sanitarnej wewnętrznej pod budynkiem akumulatorowni. W przypadku hal naprawczych rozpoczęto montaż pierwszych prefabrykowanych słupów.

Na dzień dzisiejszy rozpoczęty w grudniu 2019 r. montaż elementów prefabrykowanych stanowiących konstrukcję obiektów został zakończony. Elementy prefabrykowane zostały wykonane poza placem budowy i dostarczone na teren inwestycji. Równolegle z montażem prowadzone są roboty murarskie, wznoszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych w części warsztatowo – socjalnej, w znacznej mierze na ukończeniu. W budynku warsztatowo-biurowym, którego część będzie stanowił magazyn, trwają prace żelbetowe związane z wykonaniem szybu windowego. Na obiektach, w których będzie odbywać się naprawa wykonywana jest konstrukcja dachu, w większości już kompletna. Trwają prace mające na celu ocieplenie i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Z uwagi na rodzaj działalności PKP Intercity Remtrak, wykonywane są aktualnie fundamenty pod zamówione urządzenia i maszyny, które będą wykorzystywane w naprawie. Trwają także prace związane z obudową hal naprawczych płytami warstwowymi. W związku ze znacznym postępem prac budowlanych rozpoczęły się działania mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Montowane są elementy tychże instalacji zarówno w części warsztatowo – socjalnej, jak i produkcyjnej. Swoje działania intensyfikują obecnie także specjaliści w dziedzinie elektryki. Wykonana została stacja transformatorowa, która stanowi źródło zasilania dla nowo projektowanych obiektów. Na bieżąco trwają prace związane z przygotowaniem podłączeń elektrycznych pod urządzenia i maszyny. Wokół obiektów wyrównywany jest teren, w celu przygotowania pod wykonanie nawierzchni. Podsumowując, z całą dozą pewności mogę powiedzieć, że w chwili obecnej wszystkie prace dotyczące III etapu rozbudowy wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem. Wartym podkreślenia jest również fakt, że pomimo trwającej rozbudowy zaplecza technicznego, bieżąca naprawa wagonów odbywa się zgodnie z planem.

Po ich zakończeniu, jak zmienią się możliwości zakładu?

Koniec prac w ramach III etapu rozbudowy przewidujemy na II kwartał 2021 roku. W trakcie rozbudowy zaplecza technicznego w PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Oddział Idzikowice zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

  • Linia technologiczna naprawy zestawów kołowych do wagonów osobowych i lokomotyw w pełnym zakresie;
  • Linia technologiczna do naprawy wózków wagonów pasażerskich oraz wózków lokomotyw;
  • Naprawa wagonów osobowych „krótkich” oraz „długich” na poziomie utrzymania P4, P5 z modernizacją oraz modernizacje wagonów;
  • Naprawa lokomotyw elektrycznych na poziomie utrzymania P4;
  • Naprawy awaryjne taboru kolejowego.

W nowo powstałych obiektach powstaną specjalistyczne warsztaty do naprawy podzespołów rezerwy obiegowej zarówno dla wagonów jak i lokomotyw, dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. i „PKP Intercity” S.A, a uruchomienie linii naprawy zestawów kołowych pozwoli nam na uniezależnienie się w części od dostawców zewnętrznych, co obecnie ogranicza możliwości zwiększenia ilości wykonywanych napraw.

Rozszerzenie oferty o poziom utrzymania P5 wagonów osobowych i P4 lokomotyw elektrycznych znacząco zwiększy atrakcyjność spółki na rynku napraw taboru kolejowego. Pozwoli Właścicielowi, czyli „PKP Intercity” S.A. na lepsze gospodarowanie i wykorzystanie użytkowanego taboru.

Podsumowując, zakończenie III etapu rozbudowy pozwoli na zwiększenie elastyczności w przypadku nagłych dyspozycji Właściciela dotyczących np. zmiany harmonogramu napraw, potrzeby wykonania pilnej naprawy, nieujętej pierwotnie w harmonogramie itp., zwiększy wolumen wykonywanych przez nas napraw, zwiększy konkurencyjność i jakość oferowanych usług, a także będzie bodźcem dla lokalnej społeczności do podjęcia ciekawej pracy na kolei.

Taka inwestycja to dobra wiadomość dla lokalnej społeczności. W planach bowiem było zwiększenie zatrudnienia?

Rozbudowa Oddziału w etapie III wymaga zatrudnienia pracowników fizycznych wykonujących naprawy na poziomie utrzymania P4 i P5: specjalistów tokarzy, spawaczy, elektryków i elektromonterów, a także inżynierów z zakresu m. in. automatyki, elektryki i pracowników nadzoru. Szacuje się, że w zależności od przyjętego wariantu produkcji potrzebnych będzie docelowo około 400 nowych pracowników (w tym około 80% pracowników fizycznych i 20% specjalistów i pracowników nadzoru). W związku z poziomem zaawansowania wymaganych prac przy naprawie zestawów kołowych kluczowym aspektem w procesie nadchodzącej rekrutacji nowych pracowników jest niewątpliwe wysoki poziom wymaganych kwalifikacji.

Znamienite w tym kontekście jest objęcie patronatem technicznych szkół ponadgimnazjalnych w Opocznie i Drzewicy, którego dokonano w poprzednim roku. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy ze szkołami wspólnie wykształcimy część naszych przyszłych najlepszych specjalistów w Spółce. PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. udziela szkołom wsparcia zarówno od strony dydaktycznej, jak i finansowej. Wsparcie to polega m.in. na przyjęciu grup uczniów do odbywania staży i praktycznej nauki zawodu na terenie PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Zależy nam na stałej współpracy ze szkołami technicznymi, gdyż wymiana pokoleniowa stale następuje, a my jako Spółka nie chcemy dopuścić do sytuacji, kiedy to na lokalnym rynku pracy nie będzie wykwalifikowanej kadry do pracy w tej specyficznej, kolejowej branży. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w kształcenie młodych techników sprawi, że w regionie opoczyńskim nie zabraknie nigdy chętnych do pracy w Remtraku.

Atrakcyjność pracodawcy mierzy się poprzez zainteresowanie jego usługami przez potencjalnych Pracowników – mieszkańców regionu. Zainteresowanie pracą w Spółce PKP Intercity Remtrak wśród mieszkańców regionu opoczyńskiego jest duże, wskazuje na to liczba wpływających do nas aplikacji. Wiele osób jest zainteresowanych pracą w naszej Spółce, gdyż zależy im przede wszystkim na dobrych warunkach pracy, większych zarobkach oraz na stabilności zatrudnienia. Przez lata pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodnym Pracodawcą.

Pana działania na rzecz lokalnej społeczności zostały nagrodzone tytułem „Osobowość Roku 2019” w Kategorii BIZNES zarówno w zasięgu Województwa Łódzkiego oraz Powiatu opoczyńskiego. Czym dla Pana jest takie wyróżnienie?

Jest mi bardzo miło, że są osoby, które dostrzegają nasze zaangażowanie i działania w tym regionie. Nie osiągnąłbym tego wszystkiego bez wspaniałej załogi. W tym miejscu trzeba podkreślić, że jest to wspólna praca nas wszystkich, a także Właściciela, pracowników, dostawców i wielu osób i firm współpracujących. Mamy świadomość, że tylko stały rozwój i poprawa jakości wykonywanych przez nas usług pozwoli nam osiągnąć lepszą markę w branży kolejowej. Każdego dnia pracujemy, aby Spółka PKP Intercity Remtrak stale się rozwijała.

Remtrak nie skupia się jednak wyłącznie na świadczonych usługach, dostrzegamy również otaczający nas świat i potrzeby mieszkańców regionu, w którym działamy. Dokładamy wszelkich starań, aby czynnie uczestniczyć w życiu samorządowym oraz wśród lokalnej społeczności regionu opoczyńskiego. Jako Spółka udzieliliśmy wsparcia dla wielu imprez kulturalnych, sportowych i samorządowych. Jesteśmy sponsorem własnej drużyny piłkarskiej i lokalnych turniejów futbolowych, biegów, pikników, dożynek oraz wielu innych inicjatyw. Jeśli chodzi o działalność charytatywną, możemy poszczycić się utworzeniem, opieką i prowadzeniem „Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża” działającego przy PKP Intercity Remtrak.

Nominację otrzymałem za „trzeci etap rozbudowy zakładu naprawy wagonów w Idzikowicach, dzięki któremu powstaną kolejne miejsca pracy”. To bardzo miłe uczucie, gdy trud pracy włożony w doprowadzenie do realizacji tej inwestycji został zauważony i doceniony, zarówno przez szanowne gremium redakcyjne, jak i przez lokalną społeczność. Bardzo cieszy mnie fakt, iż po ukończeniu III etapu rozbudowy, w Oddziale Idzikowice znajdzie pracę około 400 osób, które dzięki temu poprawią byt swoich rodzin.

W tym trudnym okresie, pandemii, nie zaprzestajecie działań na rzecz lokalny. Włączyliście się w pomoc dla szpitala w Opocznie?

W obecnej sytuacji potrzeba nam nadziei, społecznej solidarności, samodyscypliny i przede wszystkim wzajemnej pomocy. To czas próby, dzięki któremu wszyscy możemy stać się lepszymi ludźmi. Dlatego oczywistym było dla mnie podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie oraz Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. W najbliższym czasie planujemy w miarę naszych możliwości przekazywać kolejne środki ochrony indywidualnej dla lokalnego szpitala, służb mundurowych oraz lokalnych domów pomocy społecznej. Uważam, że niesienie pomocy jest rzeczą naturalną w okresie panującej epidemii. Musimy wspierać lekarzy, pielęgniarki i służby mundurowe, dziękować im za poświęcenie i ryzyko, jakiemu poddają się w każdym dniu swojej pracy.

W tym miejscu chciałbym również wspomnieć, że Remtrak odpowiednio wcześniej, tj. jeszcze przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu przez Rząd Polski stanu epidemicznego wywołanego koronawirusem, podjął działania mające na celu zabezpieczenie i zminimalizowanie ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 pracowników Spółki poprzez zamontowanie na terenie oddziałów produkcyjnych oraz biur dozowników z płynem dezynfekującym do odkażania dłoni, mat dezynfekujących, zakupienie termometrów bezdotykowych umożliwiających szybki pomiar temperatury ciała pracowników, wydzielenie stref bezpieczeństwa, nałożenie na pracowników wymogu korzystania z maseczek ochronnych i rękawiczek oraz szereg innych działań.

Postanowiliście także przejąć część pracowników spółki Wagony Opole. Dlaczego podjęliście się takiego działania?

W związku ze zmniejszającym się rynkiem napraw taboru kolejowego oraz niewywiązywaniem się przez Wagon Opole Sp. z o.o. z realizacji zawartych umów na naprawę wagonów pasażerskich, Zarząd „PKP Intercity” S.A. podjął decyzję, aby Remtrak pilnie dokończył rozpoczęte w tej Spółce naprawy wagonów. Celem podjętej decyzji było przede wszystkim zabezpieczenie niezbędnej ilości naprawionych wagonów pasażerskich i w konsekwencji realizacja planowanego przez Właściciela rozkładu jazdy.

Obecnie Spółka PKP Intercity Remtrak realizuje zadania zgodnie z założonym planem działalności na 2020 rok.

W tym trudnym czasie jakie są plany PKP Intercity REMTRAK na najbliższe miesiące? Można cokolwiek planować?

Jak już wcześniej wspomniałem, Zarząd Spółki podjął działania mające na celu zabezpieczenie i zminimalizowanie ryzyka zakażeniem SARS-Cov-2 pracowników Spółki. Ten krok był oczywisty i w aktualnej sytuacji jest to sprawa priorytetowa. Równolegle zabezpieczane są, oczywiście w miarę możliwości, zapasy magazynowe, w taki sposób, aby produkcja w najbliższym czasie odbywała się zgodnie z planem działalności założonym na 2020 r. Nasza Spółka jest obecnie w procesie inwestycyjnym, musimy więc pracować i dochować wszelkich starań, aby obecna sytuacja nie wpłynęła negatywnie na realizację naszych dalekosiężnych planów. Z drugiej strony potrzeby taborowe właściciela są tak duże, że obecna sytuacja nie powinna drastycznie wpływać na podaż wagonów przysyłanych do nas na rewizję na poziomie P4 i przegląd na poziomie P3. Mimo – jak wszyscy mają nadzieję przejściowych trudności – przyszłość Spółki PKP Intercity Remtrak „rysuje” się optymistycznie.

Reklama