Raport z Polski

Zyskaj dofinansowanie na zmniejszenie emisji hałasu w wagonach towarowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznaje dofinansowanie na zmniejszenie emisji hałasu w wagonach towarowych. Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 23 stycznia 2020 r. ws. pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP w czwartek 6 lutego 2020 r.

Zgodnie z projektem, zmniejszenie emisji hałasu w wagonach towarowych polegać ma na wymianie żeliwnych wstawek hamulcowych na wstawki kompozytowe oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów do takiego zastąpienia.

Pomoc finansowa udzielona może zostać:

  • przewoźnikowi kolejowemu w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym
  • dysponentowi w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym – mającemu siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

Beneficjent środków będzie musiał zadeklarować m.in. że tabor kolejowy objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie do przewozów towarowych mających swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegających przez terytorium naszego kraju.

“Wysokość pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca, nie może być wyższa niż kwota niezbędna do pokrycia różnicy kosztów między pierwszym dostosowaniem wagonu towarowego do zamontowania i zamontowaniem w nim kompozytowych wstawek hamulcowych a kosztem wyposażenia wagonu towarowego w żeliwne wstawki hamulcowe”.

Pełna treść Rozporządzenia dostępna jest pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/

Dodaj komentarz