Targi

Agencja Kolejowa UE informuje o przedłużeniu ważności dokumentów

Agencja w swojej rekomendacji odniosła się także do występowania możliwych utrudnień w procesie notyfikacji jednostek NoBo na zgodność z Dyrektywą 2016/797. W tej sytuacji jednostki, które otrzymały już certyfikat akredytacji na zgodność z dyrektywą 2016/797 i dokumentem technicznym Agencji i nie zostały formalnie notyfikowane przez państwo w związku z brakiem transpozycji przepisów, mimo braku takiej notyfikacji będą mogły sporządzać dokumentację weryfikacji, która będzie mogła być uznawana przez Agencję i krajowe organy ds. bezpieczeństwa w procesie wydawania zezwoleń. Dokumentacja ta spełniać będzie musiała jednak wszelkie wymogi dyrektywy 2016/797.

W odniesieniu do podmiotów, których wnioskowanie o wydanie zezwoleń może być utrudnione, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów do wniosku o zezwolenie dla pojazdu, Agencja rekomenduje załączenie odpowiednich dowodów potwierdzających i opisujących brak możliwości dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów towarzyszących wnioskowi. W takim przypadku wnioskodawca powinien szczegółowo wskazać braki dokumentacji oraz przedstawić dowody opisujące przyczyny ich niedostarczenia. Agencja działając w tej sytuacji jako podmiot udzielający zezwolenia może zawrzeć w nim termin na uzupełnienie braków po uznaniu, że wnioskodawca i podmioty powiązane spełniły swoje obowiązki pomimo trudności narzuconych przez obecne wyjątkowe okoliczności. Termin ten każdorazowo zostanie ustalony indywidualnie dla wniosku, jednak przewiduje się, że nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia.

Informacja Urzędu Transportu Kolejowego