Aktualności

Amortyzacja samochodów osobowych od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania wydatków związanych między innymi z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych. Nowe przepisy zostały opublikowane w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w Dzienniku Ustaw pod poz. nr 2159. Dotyczą one zarówno podatników będących osobami fizycznymi jak i osób prawnych.

Jak jest do końca 2018 r.?

Podatnicy mają prawo zaliczać do koszów zyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych używanych w firmie. Podstawową stawką amortyzacyjną, według której dokonuje się amortyzacji środków trwałych (w tym samochodów osobowych) jest stawka roczna 20%.
Samochody mogą być amortyzowane również przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych, które są możliwe w odniesieniu do samochodów używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. W tym przypadku podatnik sam ustala stawkę amortyzacyjną, ale okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy.
Samochody uważa się za:
używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy,
ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.
Dokonując odpisów amortyzacyjnych należy jednak pamiętać, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego (niebędącego pojazdem elektrycznym), w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Gdy wartość początkowa samochodu osobowego przekracza tę kwotę, to z kosztów uzyskania przychodów należy każdorazowo wyłączać taką część odpisu amortyzacyjnego, która przypada na wartość początkową samochodu przekraczającą limit.
Ponadto podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodów w równych ratach co miesiąc, co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Co się zmieni?

Od 1 stycznia 2019 r. nie zmienią się zasady amortyzacji samochodów osobowych ale podwyższony zostaje limit z 20.000 eur do 150.000 zł. Ustawodawca wprowadza nowe wartości limitów ograniczające koszty uzyskania przychodów w zakresie amortyzacji samochodów osobowych.
Powyższe oznacza, że podatnicy będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyższe kwoty. Gdy wartość początkowa samochodu osobowego przekroczy kwotę 150.000 zł, to z kosztów uzyskania przychodów należy każdorazowo wyłączać taką część odpisu amortyzacyjnego, która przypada na wartość początkową samochodu przekraczającą limit. Wartość początkowa samochodu do 150.000 zł nie wpływa na ograniczenie zaliczenia odpisów do kosztów. Kosztem jest pełen odpis amortyzacyjny.
Nowy limit obejmuje także możliwość jego stosowania do pojazdów przyjętych do używania i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r. a których amortyzacja będzie kontynuowana w roku 2019.

Przykład

Podatnik kupił samochód osobowy w styczniu 2018 r. za kwotę 200.000,00 zł. Kurs eur na dzień zakupu wynosił 4,15. Do amortyzacji samochodu podatnik przyjmuje stawkę amortyzacyjną w wysokości 20% rocznie. Koszt uzyskania przychodu stanowi kwota 1.383,00 zł.
Załóżmy, że w styczniu 2019 r. kupi także samochód osobowy o wartości początkowej 200.000 zł i w miesiącu zakupu wprowadzi go do ewidencji środków trwałych. Do amortyzacji samochodu podatnik przyjmie stawkę amortyzacyjną w wysokości 20% rocznie. Koszt uzyskania przychodu stanowić będzie kwota 2.500,00 zł.
Różnica pomiędzy kosztami wynosi 1.116.67 zł i o tyle wyższą kwotę podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodu w 2019 r.

Podsumowanie

Zmianę wprowadzaną od 1 stycznia 2019 r. należy ocenić pozytywnie. Nareszcie ustawodawca dostrzegł, że wartość samochodu (20.000 eur), która wpływa na ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a która to została wprowadzona od 1 stycznia 2002 r. winna być podniesiona. Przez 16 lat obowiązywania limitu zmieniły się niewątpliwie kwoty, za które można nabyć samochody osobowe. Pozytywnie należy również ocenić również to, że od przyszłego roku ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (obecnie limit ten wynosi także 20.000 euro). Na zmianie tej zyskają nie tylko przedsiębiorcy, którzy zakupią samochody od 2019 r. ale także ci, którzy mają niezamortyzowane do tej pory samochody. Jest to jednak jedna z nielicznych pozytywnych zmian, która dotyczyć będzie przedsiębiorców w 2019 roku.

Dodaj komentarz