Inwestycje

CPK ogłosił przetarg na Opracowanie Koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych

CPK przewiduje przeprowadzenie postępowania w dwóch etapach:

W etapie pierwszym, który już się zakończył, Wykonawcy składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ich dokumenty zostały poddane ocenie i dopuszczone do dalszego postępowania lub odrzucone.

W etapie drugim Wykonawcom, spełniającym warunki udziału w postępowaniu, przekazano zostanie zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi istotnymi postanowieniami umowy. Kolejnym krokiem będzie składanie ofert (7.04), na podstawie których wyłoniony zostanie Wykonawca zadania.

Ocena ofert przeprowadzona zostanie wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

  • Cena brutto – 50 proc.
  • Wartość merytoryczna oferty – 50 proc.

Szczegóły przetargu dostępne są na platformie: https://portal.smartpzp.pl/cpk/