Konferencja Wydarzenia

Konferencja Kolej na obszarach szkód górniczych Eksploatacja, modernizacja, inwestycje

W Szczyrku odbyła się V Konferencja „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”, której organizatorem była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei a partnerem strategicznym firma Trade – Port Sp. z o.o.

Ideą corocznego spotkania była chęć stworzenia platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy grupami zainteresowanymi zagadnieniem: zarządcami infrastruktury, kopalniami, użytkownikami dróg kolejowych i przedsiębiorcami. Konferencja miała za zadanie znalezienie rozwiązań prawnych i logistycznych, umożliwiających zminimalizowanie ograniczeń w ruchu związanym z usuwaniem szkód górniczych. Problemy na tych terenach wpływają bowiem negatywnie na transport szczególnie istotnych dla przemysłu gałęzi gospodarki – kopalnie, huty itd. Ponadto celem spotkania było propagowanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie przewidywania, zapobiegania i usuwania skutków działalności górniczej w oparciu o polską myśl naukową i techniczną oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców polskich. Konferencję otworzyli wspólnie – Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Sławomir Bijak, Prezes Zarządu TRADE – PORT Sp. z o.o. Pierwszym prelegentem był Piotr Gondek, Specjalista Inżynieryjno – Techniczny z Instytut Kolejnictwa, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, który omówił zagadnienia związane z odwodnieniem i jego wpływami na stabilność podtorza kolejowego.

Gondek wymienił czynniki wpływające na stan odwodnienia podtorza: – zanieczyszczanie ław torowisk, rowów i skarp odsiewkami, – odkształcenia torowiska wynikające ze zwiększonych nacisków od podkładów betonowych, – wycinanie przez oczyszczarki tłucznia warstw filtracyjnych i samoistnie wytworzonych w eksploatacji warstw przejściowych, – dobudowa podtorza pod drugie tory bez należytego rozpoznania geotechnicznego, – brak konserwacji i napraw urządzeń odwadniających. W podsumowaniu prelegent zaznaczył natomiast, że odwodnienie jest ważnym elementem drogi kolejowej, gwarantującym stabilność podtorza gruntowego i nawierzchni. Zwrócił także uwagę na to, że stan urządzeń odwadniających podtorze na liniach eksploatowanych, zwłaszcza tych niezmodernizowanych oraz niezrewitalizowanych, nie jest zadowalający, przy czym najgroźniejsze są nieprawidłowości mają cechy wad ukrytych, takie jak wadliwe konstrukcje podtorza lub odwrotne spadki drenaży podziemnych. Skutki takich wad ujawniają się bowiem nagle bez wcześniejszych objawów.

Istotna jest zatem szybka ocena zagrożeń wynikających ze złego odwodnienia podtorza, aczkolwiek ta na wszystkich liniach nie jest możliwa. Dlatego konieczne jest zwrócenie większej niż dotychczas uwagi na działania zapobiegawcze, polegające m.in. na: – niedopuszczaniu do pogarszania się warunków pracy eksploatowanego podtorza, – wprowadzeniu zasady pełnego rozpoznania stanu podtorza przed modernizacją lub rewitalizacją linii (w systemie „projektuj i buduj” szczegółowe rozpoznanie najczęściej jest ograniczone do torowiska). Dr inż. Piotr Bętkowski z Politechniki Śląskiej; Wydział Budownictwa, Katedra Mechaniki i Mostów, scharakteryzował natomiast doświadczenia z utrzymania kolejowych obiektów mostowych na terenach górniczych.

W tym wypadku omówił on doświadczenia z utrzymania kolejowych obiektów mostowych na terenach górniczych. Szczególna uwagę skupił na obiektach mostowych o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, zaznaczając jednak, że na terenach górniczych występują też inne konstrukcyjnie obiekty mostowe, najczęściej: belki ciągłe, niewielkie łuki ceglane, niewielkie ramy prostokątne. Bętkowski wymienił także typowe uszkodzenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (np. zerwanie łożyska stałego, zablokowanie łożyska, ścięcie głowicy filara), związane z górniczymi deformacjami terenu. Na koniec wskazał kiedy i jak monitorować pracę łożysk oraz zwrócił uwagę na konieczność powiązania systemów SHM z systemami sterowania ruchem kolejowym. Po Bętkowskim krótkiej prezentacji firm WPPK SP. z o.o. oraz Infrakte Sp. z o.o., dokonali z ramienia tej pierwszej Wojciech Dziadek a Infrakte – Rafał Diadyk. Wpływ eksploatacji na obiekty powierzchniowe omówił zaś mgr Paweł Dec z firmy Meteor Ewa Wieczorek. Zaznaczył on, że każdy obiekt będący pod wpływem eksploatacji górniczej ulega jej wpływom.

Przy czym dodał, że czym większy obiekt (patrz obiekty liniowe takie jak : drogi i autostrady, szlaki kolejowe, rzeki i kanały, linie przesyłowe wn. gazowe, ciepłownicze itp,) tym szybciej te wpływy są zauważalne. Ostatnia prezentacja dnia była zademonstrowaniem możliwości gospodarza spotkania czyli TRADE – PORT Sp. z o.o. Najpierw Sławomir Bijak, Członek Zarządu/Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, Prezes Zarządu a po nim Mariusz Mikula – Członek Zarządu/Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, scharakteryzowali profil Spółki oraz ostatnie kontrakty. Podczas uroczystej gali, jak co roku, TRADE – PORT wręczył statuetki „SOLIDNY PARTNER TRADE – PORT”. Podczas tej edycji trafiły one do firm: – Fabryka Elementów Złącznych SA, – Mineral Invest Marcin Tracichleb, – Nasycalnia Podkładów SA w Koźminie Wielkopolskim.

RK