Konferencja Wydarzenia

Konferencja Kolej na obszarach szkód górniczych Eksploatacja, modernizacja, inwestycje

W Szczyrku odbyła się V Konferencja „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”, której organizatorem była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei a partnerem strategicznym firma Trade – Port Sp. z o.o.

Ideą corocznego spotkania była chęć stworzenia platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy grupami zainteresowanymi zagadnieniem: zarządcami infrastruktury, kopalniami, użytkownikami dróg kolejowych i przedsiębiorcami. Konferencja miała za zadanie znalezienie rozwiązań prawnych i logistycznych, umożliwiających zminimalizowanie ograniczeń w ruchu związanym z usuwaniem szkód górniczych. Problemy na tych terenach wpływają bowiem negatywnie na transport szczególnie istotnych dla przemysłu gałęzi gospodarki – kopalnie, huty itd. Ponadto celem spotkania było propagowanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie przewidywania, zapobiegania i usuwania skutków działalności górniczej w oparciu o polską myśl naukową i techniczną oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców polskich. Konferencję otworzyli wspólnie – Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Sławomir Bijak, Prezes Zarządu TRADE – PORT Sp. z o.o. Pierwszym prelegentem był Piotr Gondek, Specjalista Inżynieryjno – Techniczny z Instytut Kolejnictwa, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, który omówił zagadnienia związane z odwodnieniem i jego wpływami na stabilność podtorza kolejowego.

Gondek wymienił czynniki wpływające na stan odwodnienia podtorza: – zanieczyszczanie ław torowisk, rowów i skarp odsiewkami, – odkształcenia torowiska wynikające ze zwiększonych nacisków od podkładów betonowych, – wycinanie przez oczyszczarki tłucznia warstw filtracyjnych i samoistnie wytworzonych w eksploatacji warstw przejściowych, – dobudowa podtorza pod drugie tory bez należytego rozpoznania geotechnicznego, – brak konserwacji i napraw urządzeń odwadniających. W podsumowaniu prelegent zaznaczył natomiast, że odwodnienie jest ważnym elementem drogi kolejowej, gwarantującym stabilność podtorza gruntowego i nawierzchni. Zwrócił także uwagę na to, że stan urządzeń odwadniających podtorze na liniach eksploatowanych, zwłaszcza tych niezmodernizowanych oraz niezrewitalizowanych, nie jest zadowalający, przy czym najgroźniejsze są nieprawidłowości mają cechy wad ukrytych, takie jak wadliwe konstrukcje podtorza lub odwrotne spadki drenaży podziemnych. Skutki takich wad ujawniają się bowiem nagle bez wcześniejszych objawów.

Istotna jest zatem szybka ocena zagrożeń wynikających ze złego odwodnienia podtorza, aczkolwiek ta na wszystkich liniach nie jest możliwa. Dlatego konieczne jest zwrócenie większej niż dotychczas uwagi na działania zapobiegawcze, polegające m.in. na: – niedopuszczaniu do pogarszania się warunków pracy eksploatowanego podtorza, – wprowadzeniu zasady pełnego rozpoznania stanu podtorza przed modernizacją lub rewitalizacją linii (w systemie „projektuj i buduj” szczegółowe rozpoznanie najczęściej jest ograniczone do torowiska). Dr inż. Piotr Bętkowski z Politechniki Śląskiej; Wydział Budownictwa, Katedra Mechaniki i Mostów, scharakteryzował natomiast doświadczenia z utrzymania kolejowych obiektów mostowych na terenach górniczych.

Dodaj komentarz