Inwestycje Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP Intercity zakupi 63 nowoczesne wielosystemowe lokomotywy elektryczne

PKP intercity planuje zakup 63 nowoczesnych wielosystemowych lokomotyw elektrycznych, które osiągać będą mogły prędkość minimum 200 km/h. Przewoźnik ogłosił w tej sprawie postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. To jeden z największych projektów taborowych w historii spółki.

Spółka PKP intercity planuje zamówić 63 lokomotywy elektryczne wielosystemowe wraz ze świadczeniem usługi ich utrzymania technicznego. W ramach prawa opcji Przewoźnik domówić będzie mógł maksymalnie 32 dodatkowe pojazdy.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Mają na to czas do 1 lipca 2021 roku. Drugim etapem będzie przeprowadzenie, z wykonawcami zaproszonymi do udziału w postępowaniu, dialogu. Do tego etapu postępowania Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Dialog będzie prowadzony do momentu, w którym Spółka będzie w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jej potrzeby. O zakończeniu dialogu Spółka niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim wykonawców. Po jego zakończeniu Spółka wzbogacona o informacje pozyskane w trakcie dialogu opracuje specyfikację warunków zamówienia, a następnie zaprosi wykonawców uczestniczących w dialogu do składania ofert. Kolejnym krokiem będzie wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia wykonawcy wybranego w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji warunków zamówienia.